A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Che Parký, Osvaldo Bayer ve Ýki Anarþist Ýþçi -Güneþ Çelikkol

Date Tue, 11 Apr 2006 16:03:52 +0200 (CEST)


Arjantinli yazar Osvaldo Bayer yýlýn bir kýsmýný Buenos Aires?te, diðer
yarýsýný Avrupa kentlerinde geçiriyor. Geçtiðimiz aylarda Barcelona?ya
gittiðinde, köþe yazarlarý arasýnda bulunduðu günlük Pagina12 gazetesine
eski bir anýsýný yazmýþtý. Eski derken, Katalan kentine ilk gittiði
zamandan, bundan yarým asýr önceden kalma.
Bayer, 1955?de Ýspanya?ya gider. Ýçsavaþ yýllar önce bitmiþ, sol ve
özgürlükçü kesimler ezilmiþ, Franco diktatörlüðü iyice yerleþmiþtir artýk.

Bayer, Barcelona?da, yeraltýndaki cumhuriyetçi muhaliflerle temasa geçer.
Yanýnda ?Para Ti? vardýr. Arjantin?in hâlen yayýmlanan kadýn ve moda
dergisi. Cumhuriyetçiler, Arjantinli genç bir turistin Frankistlerin
takibine girmeyeceðine de güvenerek, bu ziyaretçiye kapalý bir zarf içinde
bir dizi mektup verirler. Bayer bunlarý Para Ti sayfalarý arasýna koyar,
diðer kentlere doðru devam eder yoluna.

Gelgelelim yol üzerinde bir kontrol noktasýna yakalanýr, bir asker kimlik ve
eþya yoklamasý yapmak üzere yanýna gelir. Ama iþte o an, insaný tanrýnýn
varlýðýna inandýracak cinsten bir mucize gerçekleþir.

Genç asker, Arjantin?e göç etmiþ bir Ýspanyol ailenin, çocukluðunu
Arjantin?in kuzeyindeki Tucuman eyaletinde geçirmiþ bir oðlu çýkar.

Çocukluðunun geçtiði o uzak kenti, ülkeyi özlemekte, haber almaya
çalýþmaktadýr yýllardýr. Bayer?in Arjantinli olduðunu öðrendiðinde sarýlýr
ve büyük bir duygusallýkla çocukluðundaki Arjantin?den geriye neler
kaldýðýna dair sorular sormaya baþlar. Kýsa sohbet biterken Bayer?in
çantasýna bakmaksýzýn geçiþ izni verir. Hem Bayer büyük bir tehlikeden
kurtulur, hem de Cumhuriyetçi yazýþmalar adresine ulaþýr böylece.

1955?ten bugüne geçen zamanda dünyada, Arjantin?de çok þey deðiþti. Yeni
kuþaklar dünyaya geldi. O günlerin genç turisti Bayer, þimdilerde
Arjantin?in en seçkin kalemleri arasýnda. Ayný kalan birþey varsa, o da
hâlen militanlýk kariyerini sürdürmesi Bayer?in. Plaza de Mayo Anneleri
Derneði?nin Buenos Aires?in Congreso semtindeki merkezinin giriþ katýndaki
kahvenin Osvaldo Bayer adýný taþýmasý dahi önemli deðil mi?

Osvaldo Bayer konusunda uzman bir tarihçi, ana akým günlük basýnda çalýþan
ve yazýlarý ilgiyle okunan bir gazeteci, ve nihâyet anarþist-özgürlükçü
düþünceye yakýn bir eylemci olmak gibi, yanyana gelmesi her zaman kolay
olmayan özelliklere sahip.

Buenos Aires?te olduðu günler, yaðmur-çamur demeden her perþembe, bir avuç
yoldaþýyla beraber Montserrat semtindeki Roca anýtýnýn önünde eylem yaparken
görüyor mahalle sakinleri onu. Arjantin?de yaþayan Mapuche halkýna
uygulanan soykýrýmýn sorumlusunun anýtý önünde konuþmalar yapýyor, heykele
boyalar püskürtüyor, Roca Caddesi tabelâsýný ?Yerli Halklar? þeklinde
deðiþtiriyorlar. Bayer?in geçtiðimiz dönem katýldýðý bir diðer kampanya da,
Falcon Caddesi?nin adýnýn deðiþtirilmesini talep ediyordu. Kim mi bu Falcon?
O hâlde, yirminci yüzyýl baþlarýna dönelim. Avrupa?nýn dört bucaðýndan akan
iþçileri karþýlayan, anarþist ve komünist hareketlerin etkisindeki Buenos
Aires?e. Marx ve Bakunin?in yanyana durduðu, sonradan Birinci Enternasyonal
diyeceðimiz Uluslararasý Ýþçi Derneði?nin Arjantin kolu olarak kurulan
Arjantin Cumhuriyeti Ýþçi Federasyonu?nun (FORA) hýzla kitleselleþtiði
döneme...

1909 yýlýnda, bugün Congreso dediðimiz, o zamanýn Lorea meydanýnda kutlanýr
Buenos Aires?teki 1 Mayýs. FORA?nýn düzenlediði eyleme katýlan binlerce
iþçinin talebi, sekiz saatlik iþgünüdür. Ýþte o sýrada, Buenos Aires emniyet
müdürü Albay Ramon Falcon komutasýndaki asker ve polisler, FORA üyelerine
saldýrýr. Silahlar patlar, ondan fazla iþçi hayatýný kaybeder.

Henüz daha yirmisine varmamýþ Simon Radowitzky, Ukraynalý bir Yahudi
ailesinin oðludur. Kýsa zaman önce Arjantin?e göç etmiþ, FORA?ya
katýlmýþtýr. Yoldaþlarýnýn intikamýný almak isteðiyle bir bombayý Falcon?un
evine fýrlatýr. 1 Mayýs katliamýnýn þefi Ramon Falcon, bunun altý ay
sonrasýnda Radowitzky?nin eylemiyle ölür. Radowitzky?ye yaþý genç olduðu
için ölüm cezasý verilmez ama dünyanýn ucuna gönderilir. Antarktika?ya komþu
Ateþ Topraklarý?nda, dünyanýn en güney ucundaki kent olan Ushuaia?da bir
hücreye hapsedilir.

Falcon?u öldüren bu anarþist genç her ne kadar hücreye týkýlmýþsa da, halk
onu baðrýna basar. Adý dilden dile dolaþýr, Patagonya çöllerinde halk
þiirlerine, þarkýlarýna konu olur. Yrigoyen hükümeti, ülkeyi terk etmesi
kaydýyla 1930?da serbest býrakýr ömür boyu hapis cezasý mahkûmu
Radowitzky?yi. Bir süre Uruguay?da yaþar, 1936?da Franco?ya karþý savaþmak
üzere Ýspanya yolunu tutar, faþizmin zaferi ertesinde pekçoklarýyla beraber
Meksika?ya sýðýnýr. Radowitzky hayatýnýn sonuna kadar devrimci bir iþçi
olarak yaþar. 1956?da Meksika?da hayata veda ettiði güne kadar, bir oyuncak
fabrikasýnda çalýþacaktýr.

Ýþte bundan yýllar sonra, 1976?da Arjantin?de o askerî darbe yaþanýr ve
korkunç bir diktatörlük dönemi baþlar. Videla?nýn faþistleri, adeta tarihsel
bir intikam duygusuyla, Buenos Aires?in Floreste mahallesinde bir caddeye
Ramon Falcon adýný koyarlar.

2001 yýlý Aralýk ayýnda Arjantin ayaklanýp da Videla?nýn zorbalarýyla
baþlayýp Menem?in hýrsýzlarýyla devam eden çeyrek asýrlýk utanç rejimini
tuzla buz edince, Floreste halký da bir kampanya baþlatýr, Ramon Falcon
adýnýn kaldýrýlmasý için.

Caddenin adý deðiþmez ama, Falcon ve Benedetti caddelerinin kesiþiminde
kalan park bu sayede mahalle konseyinin eline geçer. Bir yanýnda kalan duvar
resimlerle donatýlýr, toplantýlar ve etkinlikler artýk bu parkta yapýlmaya
baþlanýr.

Eskiden týpký cadde gibi Falcon?un adýný taþýyan parka yeni bir isim
bulunmasý gerekince sandýklar kurulur ve Radowitzky adýnýn da aday
gösterildiði seçimlerde halkýn çoðunluðu Che Guevara?dan yana olur.
Gazeteler, ?seçimleri Che kazandý ?, ? Che?nin kazandýðý ilk seçim?, ?Che bu
defa seçimle geldi ? gibi baþlýklarla duyuracaktýr haberi.

Bayer?le baþladýk, onunla bitirelim bu yazýyý. Joaquín Penina, Arjantin?e
Ýspanya?dan göç etmiþ, yirmili yaþlarýnda bir gençtir. Boþ vakitlerini
liberter kitaplar satarak deðerlendiren Penina, 1930?da iktidara gelen Jose
Felix Uriburu rejimi tarafýndan katledilir. Bayer soruyor: Caddelerimize
hâlâ bu katilin adýný vermeyi sürdürecek miyiz?

Güneþ Çelikkol / gunescelikkol-A-gmail.com
09 Nisan 2006


Bu yazý sendika.org'dan alýnmýþtýr:
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=5721

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center