A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bulgaristan: Anarþistler Sofya Sokaklarýnda Yürüdü [en]

Date Mon, 10 Apr 2006 23:57:15 +0200 (CEST)


Bulgaristan'daki Anarþistler Federasyonu, ülkedeki fiyat artýþlarýna
karþý gelenekselleþen Cumartesi protestolarýný gerçekleþtirdi.
"Fiyatlar yükseliyor, bizler de yükselmeliyiz" sloganlarýyla
anarþistler, Sofya kent merkezindeki Vitosha Bulevard'da yürüdüler.
Elektrik, ýsýnma ve diðer mallarýn fiyatlarýndaki yüksek artýþlarý
protesto ederek, anarþistler yeniden sokaklara çýktýlar. Ulusal Tiyatro
Ivan Vazov'un önünde sona eren yürüyüþe katýlmalarý için yoldan geçenleri
davet ettiler. Yürüyüþlerinin, uluslararasý bayramlarýný bir yürüyüþle
kutlayan Romanlarla þiddetli bir çatýþmaya dönüþmesine yönelik endiþelere
karþýn, iki grup birbiriyle karþýlaþmadý ve herþey barýþçýl biçimde sona
erdi.

Çeviri: b.ö./ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center