A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sibirya: Tomsk'ta altý SKT militaný gözaltýna alýndý [en,ca]

Date Sun, 9 Apr 2006 13:13:26 +0200 (CEST)


8 Nisan, Tomsk. Sosyal konutlar ve bürokratik adaletsizliklere karþý
gerçekleþtirilen gösteri sýrasýnda, anarko-sendikalist sendika SKT'den
(Sibirya Ýþçi Konfederasyonu) altý militan gözaltýna alýndý.

Eski bir KGB (FSB) polisine göre, bu gösteri yasadýþýydý ve
düzenleyenleri bu nedenle, para cezasýna çarptýrmak amacýyla
kayda geçirmek için gözaltýna aldýlar. Bu arada, düzenleyicilerden
birisi olan Vadim Tiumentsev, gösteri baþlamadan önce bir radyo
istasyonuyla yaptýðý söyleþide, gerekli tüm izinleri aldýklarýný
ve gösterinin yasal olduðunu söylemiþti.

SKT'den bazý yoldaþlar gözaltýlarýn acýmasýz bir þekilde gerçekleþtiðini
bildiriyorlar. Gözaltýndakilerin tamamý polis nezaretine alýndý.
Komiserlikten bir polis, önümüzdeki sabaha kadar hücrede kalabileceklerini
söylüyor. Önümüzdeki sabah yargýç karþýsýna çýkarýlmalarý bekleniyor.
Onlarý polisin emirlerine direnmekle suçlamaya çalýþacaklar.

Tutsaklarýn, gece boyunca ayrý ayrý sorgulanarak dövülmelerinden
endiþe edilebilir.

Kaynak: www.alasbarricadas.org

Ýngilizce & Türkçe Çeviriler: A-Infos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center