A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýspanya, Madrid: Binlerce kiþi yeni emek yasalarýna karþý yürüdü [en]

Date Sun, 9 Apr 2006 12:45:20 +0200 (CEST)


Milyonlarca kiþi Fransa'daki yeni istihdam yasalarýna karþý mücadele
ederken, geçen hafta Madrid'de 5.000 kiþi Ýspanya'da önerilen yeni
Çalýþma Reformlarý'na karþý yürüdü. 1 Nisan Cumartesi günü, Ýspanyol
anarko-sendikalist sendikasý CNT bir gösteri düzenledi ve ülkenin dört
bir yanýndan çalýþanlar yürüyüþe katýlmak için otobüslerle geldiler.
Fransa'daki gösteriler gibi (haber raporlarýmýz için www.libcom.org/blog'a
bakýn) katýlýmcýlar önerilen yeni bir istihdam yasasýna karþý çýkýyorlardý.
Yasa, iþten çýkarma tazminatlarýnýn azaltýlmasýný öngörüyor, kitlesel iþten
çýkarmalarý kolaylaþtýrýyor ve - þu an kamu yönetimi ve inþaat gibi
sektörlere girmeye çalýþan - geçici acentalarýn gücünü arttýrýyor. Büyük
çoðunluðu, her yeni reformun çalýþanlarýn haklarýnýn zarara uðratýlmasý
karþýlýðýnda iþverenlere daha fazla avantaj getirmesi gerçeðine karþý
çýkýyor.

Gösterinin sonunda, sendikadan çeþitli konuþmacýlar gösterinin mesajlarýný
vurguladýlar. Son siyasi geliþmelerden söz ederek, mücadele alaný iþyerleri
ve sokaklar olan, çalýþanlarýn haklarýný savunarak adaletsizlikleri
kýnayan anarko-sendikalistlere yabancý gelen yöntemlere sahip, Bask
ayrýlýkçý grubu ETA ile ateþkes ve soruna bir çözüm bulma olasýlýðýndan
memnuniyet duyduklarýný belirttiler. Diðer bölgelerdeki, iþyeri kazalarý
vb. korkutucu ölümler kýnandý ve bu anlamda emek pazarýndaki kýsýtlamalarýn
ortadan kaldýrýlmasýna yönelik reformlar ile korumalarýn ortadan
kaldýrýlmasýnýn, çalýþanlarýn katlediliþini engellenmeye yönelik
önlemleri zayýflatmaktan baþka bir þeye yaramayacaðý söylendi.

Konuþmalardan sonra çeþitli müzik etkinlikleri geldi. Düzenleyenlerin
izlenimleri genel olarak olumluydu ve birkaç hafta önce gündeme gelen
Çalýþma Reformu'na karþý kampanyayý ulusal ölçekte sürdürme konusunda
epeyce donanýmlý bir kararlýlýkla alandan ayrýldýlar.

Farklý Ýspanyol þehirlerinde gösteriler ilan edildi bile ve CNT,
- Uluslararasý Ýþçi Günü - 1 Mayýs'ta, bu kez ülke çapýnda gösteriler
yaparak ve yalnýzca kârlarýn arttýrýlmasý amacýyla çalýþanlarýn
haklarýnýn zayýflatýlmasýna yönelik her türlü yasal manevralarý
bir kez daha ifþa etmek için yeniden sokaklarda olacak.

Bazý fotoðraflar: http://www.cnt.es/latiradepapel/fotogaleria/

Gösteri ile ilgili tartýþma ve yeni yasalara iliþkin daha fazla bilgi:
http://libcom.org/forums/viewtopic.php?t=9197


Çeviri b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center