A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kitap: Mihail BAKUNIN - E.H. Carr

Date Fri, 7 Apr 2006 22:42:29 +0200 (CEST)


"Mihail Bakunin" - Edward H. Carr
Çeviri: Gün Zileli / Versus Kitap
Büyük bir gelecek bekliyor beni. Önsezilerim beni yanýltmaz... Hâlâ çok
kederliyim, ama bu keder geçecektir. Bu, Rusya'dan ayrýlýðýmýn
verdiði son
acý olacak. Artýk bir kez daha güçlüyüm, hiçbir þeyden korkmuyorum, yolumda
baþým dik ilerlemeye hazýrým. Ama dostlarým, biliyorsunuz ki, denizlerin
ötesinde asla kopamayacaðýnýz, sizin için aþkla dolu dostunuz var, sizden
ayrýlmýþ ve bu dünyada evsiz.

Mihail Bakunin?in, 4 Kasým 1842?de, Premukhino?daki kardeþlerine yazdýðý
mektup?tan

Haydi, yýkýcý ve imha edici sonsuz ruha güvenelim, çünkü bu bilinmez ve
sonsuz ruh, tüm hayatýn kaynaðýdýr. Yýkma güdüsü, ayný zamanda yaratýcý bir
güdüdür!

Mihail Bakunin?in, Deutsche Jahrbücher?de 1842 yýlýnda yayýmlanan Almanya?da
Reaksiyon adlý makalesinden

Eskisi gibi, aslan baþlý ve yelesi karmakarýþýk koca bir devdi. Ellisinde,
hâlâ, gezgin bir öðrenci gibiydi, Rue de Bourgogne'deki evsiz Bohemlerden
farksýzdý, yarýný dert etmeyen, paraya boþveren, parasý olduðunda har vurup
harman savuran, olmadýðýnda saðdan soldan, hiç ayrým yapmadan borç alan...
son kuruþunu bile herhangi birisine vermeye hazýr, kendine yalnýzca en
gerekli þeyleri, sigara ve çay için birazýný ayýran bir insan. Bu tür bir
hayat tarzýndan hiçbir sýkýntýsý yoktur; büyük bir gezgin, büyük bir serseri
olarak doðmuþtur. Herhangi birisi ona mülkiyet hakký konusunda ne
düþündüðünü sorsa, vereceði yanýt, Lalande'nin Napolyon'a Tanrý konusunda
verdiði yanýtýn aynýsý olacaktýr: "hayatýmýn hiçbir aþamasýnda ona inanmanýn
gereðini hissetmedim."
Herzen?in Anýlarý?ndan

Kitap kapaðýný görmek için:
http://istanbul.indymedia.org/news/2006/04/113390.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center