A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ermeni anarþist Çek Cumhuriyeti'nden sýðýnma talep ediy or [en]

Date Sat, 1 Apr 2006 19:19:03 +0200 (CEST)


Ocak ayýnda, Otonom Eylem üyesi Erivan anarþist komünist grubu
Proryv'dan (Hamle) yoldaþýmýz Eduard, kötü bir haber vererek
avtonom.org'un yayýn kollektifiyle baðlantý kurdu. Grubun baþka
bir üyesi Vaagn o sýrada Çek Cumhuriyeti'ndeydi ve vatanýný terk
etmeye zorlanmýþtý.
Ýlk sorun, uzun süre hizmet etmiþ ve önceden askeriyede görev
yapmýþ olmasýna raðmen, babasýnýn askeri hastanede tedavi
görmesinin reddedilmesiyle ortaya çýktý. Ayrýca iþyerinde de
bazý sorunlarla karþýlaþtý, kendisine çeþitli biçimlerde baskýlar
yapýldý, terfi edebilmesi için sýnava girmesine izin verilmedi,
ikramiyeleri verilmedi vb. Kasým ayýnda, Erivan anarþistleri
anayasada yapýlmak istenen deðiþiklikle ilgili referanduma
karþý protestolara hazýrlanýyorlardý. Planlanan deðiþiklik,
çifte vatandaþlýk konusundaydý, ancak gerçekte sadece iktidarýn
baþka bir gösterisiydi, hükümet aygýtý herkesin itaat ettiðini
göstermeye hazýrlanýyordu, oysa gerçekte küçük bir kýsým insan,
neredeyse yalnýzca polisler ve ordu katýlým saðlýyordu.

26'sýný 27 Kasým'a baðlayan gece, anarþistler, referandumun boykot
edilmesi çaðrýsý yapan bildiriler daðýtýyorlardý. 9 Aralýk geceyarýsý,
Vaagn ve bir arkadaþý, iki otomobilin daha karýþtýðý bir araba kazasý
geçirdi, arkadaþý ayaðýndan yaralandý. Vaagn arabadan inince, arabalardan
birisinden bir kiþi daha indi, havaya ateþ ederek "dur!" diye baðýrdý.
Vaagn oradan uzaklaþtý ve saðlýk görevlilerini çaðýrdý. Arkadaþý hastaneye
kaldýrýldý, iki gün sonra hastanede merdivenlerden atýldý, belkemiðini
kýrdý. Ayrýca kimliði belirsiz kiþiler Vaagn'ýn evini bastý ve oradaki
herkesi dövdüler, neyse ki Vaagn evde deðildi. Ayný gün "Proryv"nin merkezi
soyuldu, küçük boyutta basýlý þeylerin yaný sýra, çeþitli teknolojik aletler
çalýndý. Meseleleri mafya yoluyla çözme çabalarý hiçbir sonuç vermedi.
Kendisi hakkýnda bilgi verenlere 5000 dolar mükafat verileceðini duydu.
14 Aralýk'ta Londra'ya uçtu. Ýlk baþlarda ülkesinden birkaç haftalýðýna
ayrýlmayý planlýyordu, ancak nihayetinde geri dönüþü olmadýðýný öðrendi.
Þu sýralarda Çek cumhuriyetine sýðýnma baþvurusu yapýyor.

Vaagn'ýn resmini þurada görebilirsiniz
http://www.avtonom.org/index.php?nid=82


[çeviri - b.ö./ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center