A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa , Paris?teki Anarþistlerden Mesaj [en]

Date Sat, 1 Apr 2006 11:53:07 +0200 (CEST)


Bu, Paris bölgesinde yaþayan fransýz/ingiliz/italyan/alman anarþistlerinden
dünyanýn dört bir yanýndaki tüm sempatizanlarýmýza yönelik bir mesajdýr.
Bizler Fransýz Anarþist Federasyonu?na dost olmakla beraber, ondan
baðýmsýzýz, bu yüzden onlar adýna konuþmayacaðýz.
Çoðu yabancý medya, Pascal ?DTÖ? Lamy, Bollenstein ve Avrupa Komisyonu ile
fransýz siyaseti&medyasýndaki tüm kalpsiz dallamalara onurlu biçimde DEFOL
GÝT! dediðimiz zamanki gibi, mücadeleyi bütünüyle muhafazakar ?hiçbir þeyi
deðiþtirmek istemiyoruz? türü bir protesto olarak betimlemeye çalýþtýðýndan,
buradaki durumu aydýnlatmaya çalýþacaðýz. Bizim HAYIRýmýz, ýrkçý bir hayýr
deðil, medya ne demeye çalýþýrsa çalýþsýn, anti-liberal bir hayýrdý.

Öncelikle, bu çürüyen tutucu ülkeyi bir aydan fazla zamandýr sarsan bizleri
ve öðrencilerin hareketini destekleyen herkese teþekkür etmek istiyoruz. 3
günden az zaman içinde, Roma, Torino, Cenova ve (sanýrým) Bologna?dan otobüs
organize edip Paris?e gelerek perþembe günkü çok baþarýlý protestolarda
bize yardým eden ?Contropodere"den italyanlara özel olarak TEÞEKKÜRLER.

Yarýn, 18 mart 2006?da, Fransa genelinde bay chirac ve villepin?in
neo-muhafazakar hükümetinin meclisten müzakeresiz geçirdiði iþ kanunumuzdaki
düzenlemeleri iptal ettirmeye yönelik çok büyük bir protesto olacak.

Bu düzenlemeler þirketlerin çalýþanlarý herhangi bir gerekçe olmaksýzýn
RASGELE iþten çýkarmasýna izin verecek olan CPE denilen (ilk iþ sözleþmesi
anlamýna gelen) yeni bir çalýþma sözleþmesi oluþturmayý amaçlýyor. Bununla,
þimdilik, çoðunun, kendilerini iþten atanlara karþý tutum geliþtirmekten
bile yoksun olacak kadar nihilist olduðu hükümetçe bilinen, 15-25 yaþ
kategorisi hedefleniyor.

Kasým?da olduðu gibi, kapitalist müttefikleri ve onlarýn yeni dünya düzeni
vizyonlarýyla uyumlu yasalar geçirmek amacýyla, (elbette sözde) demokratik
süreci ?hýzlandýrmak? (bypass etmek olarak okuyun) için eski yasalarý
kullandýlar.

Geçen sonbaharda, banliyölerde yaþayan yoksul insanlarýn, her gün polis,
iþyeri ve toplum genelinde karþýlaþtýklarý þiddeti iade etme tutkusundan
baþka bir þey (þunun bilinmesi gerekiyor; fransýz istihbarat servisleri
[isyancýlarýn] dinsel yada mafyatik olmadýðýný, yaþam koþullarýndan býkan
bir topluluk olduðunu söylüyorlar) tarafýndan manipüle edilmeyen / kontrol
edilmeyen kitlesel isyanlarý vardý.

Fransa cennet deðil; Paris birkaç gün geçirmek için hoþ bir yer olabilir
ancak yaþamak için zor bir yer, çünkü kýskanýlacak çok fazla þeyimiz ve
bunlarý kuþatan, hepsi de önceden vaat edilen harikulade paris hayatýný
isteyen, çok fazla insan var.

Biz anarþistler, satýlmýþ öðrenci sendikalarý (büyük ölçüde ?sosyalist?
/evet saðcý!/ fransýz partisinin gençlik kanadý olan UNEF) tarafýndan
reformizme yönlendirilen ve son bir ayda özerkliði bir ölçüde artmýþ olan
mücadeleyi geniþletmeye çalýþýyoruz.

16 mart itibariyle, 80?den fazla fransýz üniversitesinin 3/4 kadarý
grevdedir, Paris Rouen, Caen, Toulouse, Marsilya, Bordeaux, Limoges ve
pek çok yerdeki liseler de üniversite öðrencilerine katýlýyor.

Grev kararlarý genel oylama yoluyla alýndý ve grev önerileri genelde 1?e
karþý 3 ile kabul edildi. Hareketi bir ölçüde, iþsizler ve eðitimli
yoksullarýn isteði doðrultusunda, kendileri de bu saçmalýk parçasýnýn
kurbaný olacak olan göçmen haklarý gruplarýyla da birleþtirebildik. 68?de
olduðu gibi çalýþanlar sendikasý, çeþitli hareketlerin özerkliðinden
korkmaktadýr ancak pek çok ankete göre toplumun % 65?den fazlasý yasa
metninin iptalini istiyor. Umuyoruz ki, sendika üyeleri KENDÝLERÝ, harekete
lojistik anlamda ve deneyimleriyle yardým edeceklerdir çünkü sendika
yönetimleri gençler için genel grev ilan etmeyecekler.

Ayrýca faþizmin eðlencelerini yeniden keþfettik, çünkü bir haftadan beri 50
ila 100 aþýrý saðcý eylemci (UNI-RED-FNK: Uni saðcý öðrenci sendikasý, RED
çok kötü bir isim olarak seçilmiþ ;) çünkü ýrkçý/homofobik bir sendika ve
FNJ Ulusal Cephe domuzlarýnýn gençlik seksiyonu) Latin Mahallesi?nin dar
sokaklarýnda sopalar ve kasklarla devriye geziyor, öyle yada böyle polisler
tarafýndan gözmezden gelinerek yoldan geçen tüm cpe-karþýtlarýný dövüyorlar.
Söylemek bile gereksiz, onlarý fena hakladýk ancak epeyce hevesliler ve
[eyleme] ilk kez gelenleri korkutuyorlar.

Son bir haftadýr, giderek artan sayýda insan, kendilerini 2?den 5?e kadar
protestoya çaðýran ve ardýndan da geldikleri için teþekkür edip iyi bir
protesto yapýldýðýný, evlerine gitmelerini söyleyen sendika liderlerinden
býkmaya baþladý. Bu CPE üzerinden pazarlýklar istemiyoruz, tümüyle geri
çekilmesini istiyoruz.

Perþembe günü binden fazla kiþi sendikanýn çaðrýsýný es geçti ve 8 gün önce
saat 4?te zorla çýkarýldýðýmýz, etrafý çevrelenmiþ Sorbonne üniversitesinde
kontrolü tekrar ele geçirmek amacýyla protestoyu sürdürerek polise saldýrdý
ve sýzmaya çalýþtý, iþbirlikçi sendika liderleri evlerine gittikten ve
ellerinde küçük çaylarý, sendikalarýnýn logosunun tüm tv kanallarýnda
gösterilmesinin hazzýný tattýktan çok sonra; böylelerine burada
sosyo-hainler diyoruz, aynen komünist, yeþil, sosyalist ve devrimci partiler
(PC, Les Verts, PS, LCR) ve iþçi sendikalarýnýn yönetim organlarý (genel
olarak CGT, CFDT, CFTC) gibi.

Çoðu küçük avrupa ülkesinde, siyasetin, üç büyük avrupa-devletiyle
baðlantýlý olduðunu ve bu nedenle, küresel Devlet baskýsý ve her gün
karþýlaþýlan istikrarsýzlýða karþý mücadelemizi uluslararasýlaþtýrmamýz
gerektiðini insanlarýn bilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya
çalýþtýðýmýzý anlamalýsýnýz.

Þimdilik hak taleplerimizi geniþletme yollarý bulmak zor görünüyor, çünkü
öðrencilerin çoðu saflýkla tek sorunun CPE olduðunu düþünüyorlar.

Cenova, Seattle yada Cenevre?ye gitmiþ olan herkes, tek bir iþ yasasýnýn,
gerçekte, Dünya Bankasý, IMF ile mücadeleciliðin aþýndýrýlmasý ve teknolojik
üstünlük/elitizm tarafýndan sürekli baskýyla güçlendirilen, herkesin
gördüðü herkesin duyduðu Yeni Düzenleri?nin geliþini planlayan, tüm o lanet
olasý Bilderberg/SkullsnBones/diðer elitist sosyetesinin baskýlarýyla
kýyaslandýðýnda hiçbir þey olmadýðýnýn farkýndadýr.

Yalnýz olmadýðýmýzý biliyoruz, sizlerin de yalnýz olmadýðýnýzý bilmenizi
istiyoruz.

Yarýn, gün içindeki mücadelelerimizi, ABD?deki, Avrupa?daki insanlardan 20
kat daha fazla baský ve güç yaþam koþullarýyla karþý karþýya kalan, her gün
mücadele içindeki Çin, Kore, Asya, Güney Amerika, Afrika, Ýran, Irak?taki
köylülere, öðrencilere, kadýnlara, çocuklara, dini, ekonomik ve siyasi
cehalete, baskýya ve zalimliðe karþý mücadele eden TÜM insanlara, dünyanýn
özgürlüðü seven tüm insanlarýna adayacaðýz.

TEK GENÇLÝK. TEK DÜNYA. TEK AÞK.

Herkesin yardýmýyla, özgürlük ve adalet hüküm sürsün!

17 Mart 2006


[çeviri - b.ö./ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center