A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Gözetlenmeye Karþý NOBESE FESTÝVALÝ #7

Date Sat, 1 Oct 2005 00:44:04 +0300 (IDT)


GÖZETLENMEYE KARÞI GELENEKSEL NOBESE FESTÝVALÝ'NE KATILIM ÇAÐRISI
YEDÝNCÝ HAFTA
Mobese güvenlik sisteminin yerleþtirdiði kameralara dikkat çekmek amacýyla
Gözetleme Kamerasý Oyuncularý'nýn düzenlediði þiddetsiz GELENEKSEL NOBESE
FESTÝVALÝ'nin altýncýsý bu cumartesi günü 1 Ekim 2005 günü saat 12.50'de
TUNEL MEYDANI'ndaki gözetleme kameralarýnda gerçekleþecek.

Ekteki fotografta da göreceksiniz ki, 24 saat gözetlenen ve bu nedenle
ikinci geleneksel Nobese Festivalimize de evsahipliði yapan bir sevimli ve
güzel bir meydan olan Tünel'deki metal anýta Istanbul Yaya Sergisi
kapsamýnda 'giydirilen' strafordan 'sanat eseri' söylenen o ki 'tinerciler'
tarafýndan ýsýnmak amacýyla yakýlmýþtýr.

Bu her yönüyle trajikomik duruma da dikkat çekmek amacýyla yedinci Nobese
Festivalimizi yine Tünel'de gerçekleþtireceðiz.

GÖZETLEME KAMERASI OYUNCULARI KÝMDÝR
Bilindiði gibi kýsa bir süre önce uygulanmaya baþlayan MOBESE
projesiyle Ýstanbul'da 570 noktaya konan kameralar 24 saat boyunca
sokaklarý izliyor. Kendilerini "Gözetleme Kamerasý Oyuncularý" olarak
adlandýran bireyler, asýl amaçlarýnýn altý haftadýr düzenledikleri
NOBESE festivaliyle gözetleme kameralarýna dikkatini çekmek, tartýþma
yaratmak ve herkesi bu projeden haberdar etmek olduðunu belirtiyor.

Festival her hafta baþka bir semtteki gözetleme kamerasý önünde
yapýlýyor ve þiddetsiz 'eðlen'mek ve 'eylem'mek isteyen herkesin
katýlýmýna açýk olduðu vurgulanýyor.

Gözetleme Kamerasý Oyuncularý*ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak
için http://www.izleniyoruz.net adresine girmeniz yeterli.

-----
[Ed. Notu: Gözetleme Kamerasý Oyuncularý, anti-otoriter &
anti-kapitalistlerden oluþmaktadýr.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center