A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ACÝL!!! Mehmet, süresiz AÇLIK GREVÝ'ne baþladý

Date Sat, 1 Oct 2005 00:33:23 +0300 (IDT)


Vicdani/Total Retçi Mehmet Tarhan'dan haber var!...
Sivas Askeri Cezaevi ? Temeltepe/Sivas...
?Bugün saat 15.00 civarýnda gelen Astsubay Hilmi ÞAVLUK, 3-4 gardiyan ile
birlikte saçlarýmýn kesileceðini söylediler. Daha sonra 7-8 kiþi ile
birlikte zorla ve iþkence ile birlikte saç ve sakallarým kesildi ancak
býyýklarýmý kesemediler, Ýþkence/müdahale edilmesine karþý koymak isteyen
koðuþ arkadaþýma da görevliler tarafýndan sert müdahale edildi. ?saç kesimi?
iþkencesi sonrasýnda, yüzümde, sol ve sað elimde aðrý, sol kolumun üzerine
çýkýlmasý sonucu aðrý, sol ayaðýmda aðrý, kol ve bacaklarýmda yaralanma ve
ezikler var. yüz ve boynumdaki aðrýlardan dolay boynumu çeviremiyorum ?
dedi.

Mehmet yapýlan müdahale sonrasýnda;

- Sivil Doktor Kontrolü ile Adli Tabipten rapor alýnarak yapýlan iþkencenin
kayýt altýna alýnmasýný,

- Sorumlulara iliþkin hukuki sürecin baþlamasý

- Açlýk grevi süresince ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý (tuz, þeker, içme suyu,
meyve suyu, B1 vitamini)

talebi ile, süresiz AÇLIK GREVÝ'ne baþladý.

Mehmet'in telefonla konuþtuðu sýrada konuþmayý dinleyen 4 Gardiyan ve Hilmi
ÞAVLUK Mehmet'in sivil doktor ve adli rapor istemesi üzerine, kendisinin de,
müdahalede bulunan cezaevi görevlileri için rapor alacaðýný söyledi. Daha
önceden Sivas Askeri Cezaevi'nde yaþanan iþkence/darp/haraç olaylarýndan
sonra Mustafa SELVÝ yerine göreve getirilen Hilmi ÞAVLUK ta cezaevindeki
kötü muamele ve iþkenceyi devam ettiriyor.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center