A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , San Diego, Tüm Sýnýrlara Karþý Bir Buluþma [en]

Date Sat, 17 Sep 2005 11:19:20 +0300 (IDT)


o.r.g.a.n.i.c.* kollektifi, bu haftasonu gerçekleþtirdiðimiz
sýnýrlarýn olmadýðý bir dünya yaratmamýza yardýmcý olacak
olan Sýnýrlara Hayýr Buluþmasý'na gelen siz 100'den fazla
kiþiye teþekkürlerini iletmek ister! Bu haftasonu,
stratejiler oluþturmamýza yardým eden, dinleyen ve yalnýzca
birbiriyle bir buluþma gerçekleþtiren pek çok insanýn ortaya
çýkmasýyla birlikte büyük bir baþarýya ulaþtý.
Baþ hikaye þu andan itibaren San Diego Indymedia'da:
http://sandiego.indymedia.org/en/2005/08/110759.shtml
Ve genel hikaye þurada:
http://www.indymedia.org/en/2005/08/119153.shtml
Haftasonuyla ilgili öykülerinizi paylaþýn!
Öykülerinizi, deneyimlerinizi, düþüncelerinizi,
fotoðraflarýnýzý ve videolarýnýzý San Diego Indymedia'da
paylaþabilirsiniz http://sandiego.indymedia.org .
Sitenin sað üst köþesindeki "Publish" butonuna basmanýz
yeterlidir. Önemli bir nokta da, tüm kontak bilgilerinin
kamuya açýk olmasý, ancak bu da isteðe baðlý, istediðiniz
her ismi kullanabilir ve kontak bilgisi eklemeyebilirsiniz.

Ne yazýk ki, teknik ve doðal zorluklara baðlý olarak,
radioActive sanDiego bu haftasonundaki etkinlikleri
yayýnlayamadý, ancak Buluþma'nýn çoðu kayýt altýna alýndý
ve bunlarý yakýnda http://sandiego.indymedia.org ve
ayný zamanda http://deleteTheBorder.org'a yollayacaðýz.

Tüm Sýnýrlara Karþý bir Hareket için, Eylül'de görüþürüz...
http://deletetheborder.org/?q=september-call

Eðer o.r.g.a.n.i.c.e katýlma yada bir toplantý örgütleme
konusuyla ilgileniyorsanýz, bize (info@organicCollective.org)
bir email atýn yada buna yanýt verin.

o.r.g.a.n.i.c.

http://deleteTheBorder.org
http://radioActiveradio.org
http://sandiego.indymedia.org
http://organicCollective.org
-----------------------
* [Ed. Notu: PGA yelpazesiyle uyumlu bir anarþist kollektif]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center