A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: ?ANTÝMÝLÝTARÝST BULUÞMA? 30 Eylül - 2 Ekim

Date Sat, 17 Sep 2005 10:57:10 +0300 (IDT)


Dünyayý yangýn yerine çeviren militarizme karþý, ekolojinin seyrini
deðiþtiren militarist anlayýþa karþý, insanlarý ezen, tek tipleþtiren
militerleþmeye karþý, silah üretim ve transferlerine karþý,
?ANTÝMÝLÝTARÝST BULUÞMA?
Lokal veya global, dünyanýn tüm coðrafyalarýnda hüküm süren militarizm, her
bir bireyin yaþam alanýný sýnýrlandýrmaktadýr. dikenli teller toprak
parçalarýný dilimlere ayýrýrken, milyonlarca mayýn topraðýn altýnda sinsice
beklemektedir. silah teknolojisi/endüstrisi çýlgýnca ilerlerken, askeri
atýklar her gün çok sayýda sivilin canýna malolmaktadýr. birçok kentte toplu
yaþam alanlarýnda bombalar patlatýlýrken, askeri denemeler ve kimyasal
silahlar doðadaki canlý yaþamýný tehdit etmektedir. savaþsýz bir dünya
isteðinin karþýsýna vatanseverlik kozu koyulurken, militerleþtirilen
insanlarýn linç eylemleri meþrulaþtýrýlmaktadýr.

Bu çerçevede; þiddetin ve tahakkümün nereden geldiðine bakmaksýzýn bir dünya
sorunu olarak militarizmi masaya yatýrýyoruz.

NOT : Konser hariç tüm etkinlikler Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde
gerçekleþtirilecektir.
Konser Join The Club?da yapýlacaktýr.
Adres: Ýstiklal cad. Yeþilçam Sk. No:9/1 Beyoðlu

ETKÝNLÝK PROGRAMI

SERGÝ : MÝLÝTARÝZME KARÞI ELÝNDEN GELENÝ ARDINA KOYMA
sergi açýlýþý, pandomim gösterisi {30 eylül cuma 19:00},
Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Askeri zihniyetin, savaþýn, baskýnýn þiddetine yanýt olarak, karþý-þiddet
üretmeyen, þiddeti taþýyan teknolojiyi, silahlarý, göstergeleri, söylemleri
oyunsu ya da ironik bir biçimde deþifre eden 3 günlük bir sergi
düzenliyoruz. "Özgürleþme Odasý" olarak nitelediðimiz sergi mekânýnda
Yaþamýn tümden militerleþtirilmesine karþý kaçýþ çizgilerimizi
birleþtirelim, ELÝMÝZDEN GELENÝ ARDIMIZA KOYMAYALIM. Biz orada olacaðýz.
KONSER : SAVAÞLARIN ÝNSAN KAYNAÐINI KURUTUN!
Çeþitli müzik gruplarýnýn katýlýmýyla {30 eylül cuma 21:30}
Militarizme tersten bakacaðýmýz, yan yana durup barýþ þarkýlarý söyleyerek
?savaþlarýn insan kaynaðýný kurutun? çaðrýsý yapacaðýmýz konser, bir anlamda
antimilitarist buluþma öncesi prova niteliði taþýyor. Haydi hep birlikte
seslerimizi birleþtirelim.
Adres : Join the Club, Ýstiklal cad. Yeþilçam Sk. No:9/1 Beyoðlu

SÖYLEÞÝ : MÝLÝTARÝZM ve MÝLÝTERLEÞME
Ali Bayramoðlu, Ayþe Gül Altýnay, Melek Göregenli, Murat Çelikkan ve Serdar
Þen {1 ekim cumartesi 13:00-16:00}, Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi

Ali Bayramoðlu, Ayþe Gül Altýnay, Melek Göregenli, Murat Çelikkan ve Serdar
Þen'in sunum yapacaðý söyleþinin ilk bölümünde, 'yerel ve global olarak
militarizm' ele alýnýrken ikinci bölümde 'militerleþme' tartýþýlacak.
Türkiye'de konuþulmasý hep tabu olan militarizm bir çok açýdan deþifre
edilerek katýlýmcýlarla paylaþýlacak.
SÖYLEÞÝ : VÝCDANÝ RET HAKKINDA MERAK EDÝP DE SORAMADIÐINIZ HERÞEY
Birsen Atakan, Halil Savda, Ýnci Aðlagül, Uður Yorulmaz ve Yavuz Atan
{1 ekim cumartesi 18:00-21:00}, Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi

Birsen Atakan, Halil Savda, Ýnci Aðlagül, Uður Yorulmaz ve Yavuz Atan?ýn
sunum yapacaðý söyleþide ?sivil itaatsiz eylem olarak vicdani ret, total
ret, Türkiye'de vicdani retçi olmak ve vicdani reddin hukuki boyutu?
tartýþýlacak. Bu söyleþide vicdani reddin derinliðine inilip, bu reddin
bilinmeyen yönleri ortaya konulacak.
ATÖLYE ÇALIÞMALARI VE FORUM : CADI KAZANI
Kadýnlar Militarizmi Kaynatýyor... {2 ekim pazar 13:00-16:00},
Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi

Ýtaathiyerarþicinsiyetçiliktahakkümsavaþmilitarizmþiddettektipleþme
toplumsalrolleraileokulorduterbiyetecavüziþgalvatanmilletsakarya
antimilitarizmheteroseksizmdilküfürhudutnamuslinçotoriteýrkçýlýk
yabancýdüþmanlýðýbarýþdoðamarþfutbolsünnetmodasembollereðitimteslimiyet
analýkbekaretkýzlýkzarýzifaffeminizm?

Bütün bunlar üzerine birlikte düþünmek, birlikte deneyimlemek,
birbirimizden öðrenmek üzere iki atölye çalýþmasý:
- Militarizm ve kadýn
- Antimilitarizm ve kadýn
- Forum
(Bu etkinlik sadece kadýnlara açýktýr)

SERGÝ

30 Eylül, 2 Ekim tarihleri arasýndaTarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi?nde
ANTÝMÝLÝTARÝST BULUÞMA baþlýðý altýnda düzenlecek etkinliklere paralel
olarak Militarizme Karþý ELÝNDEN GELENÝ ARDINA KOYMA baþlýðýný taþýyan bir
mekân tasarýmý gerçekleþtirilecek. Askeri mekanizmaya mal olmuþ ve toplumun
militerleþtirilmesine iþaret eden nesnelerin, sembollerin, göstergelerin
sanatsal anlamda eleþtirilmesini ya da dönüþtürülmesini amaçlayan bu proje
için bütün arkadaþlarýn katýlýmýna ihtiyacýmýz var.

Sanatçýlýða yüklenen ayrýcalýklý statüyü ve profesyonelleþmeyi reddederek
herkesin yaratýcýlýðýný etkinleþtirebileceði bir buluþma gerçekleþtirmek
istiyoruz. Farklý türden görsel yaratýmlarý yanyana getirecek sergimiz üç
gün boyunca sürekli dönüþen bir yapýya sahip olacak. Özgürleþme Odasý olarak
nitelediðimiz sergi mekânýnýn duvarlarý yazý, graffiti, þablon, slogan,
duvar resmi gibi müdahalelerinize açýk. Sprey boya, tebeþir, ispirtolu
kalem, fotoðraf, gazete küpürü, zýmba, tutkal, raptiye aklýnýza ne gelirse
kullanabilirsiniz. Teknolojik bir altyapý sunmuyoruz. Bir miktar malzememiz
olacak ama tasarýmýnýz için gerekli olacak malzemeyi yanýnýzda getirmeniz
iþimizi kolaylaþtýrabilir. Bunun yanýnda önceden tasarlanmýþ ve hazýrlanmýþ
her türlü üç boyutlu obje, heykel ya da küçük boyutlu kavramsal çalýþmayý da
yanýnýzda getirebilirsiniz. Askeri zihniyetin, savaþýn, baskýnýn þiddetine
yanýt olarak karþý-þiddet üretmeyen, þiddeti taþýyan teknolojiyi, silahlarý,
göstergeleri, söylemleri oyunsu ya da ironik bir biçimde deþifre eden iþler
bekliyoruz sizden.

ÝLETÝÞÝM

Yaþamýn tümden militerleþtirilmesine karþý kaçýþ çizgilerimizi
birleþtirelim, ELÝMÝZDEN GELENÝ ARDIMIZA KOYMAYALIM. Biz orada olacaðýz.
Web adresi : www.savaskarsitlari.org
Eposta : bilgi@savaskarsitlari.org
Tel : (535) 487 74 70


----
*[Ed. Notu: "Antimilitarist Buluþma" antimilitaristler,
antiotoriterler ve anarþistler tarafýndan düzenlenmektedir.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center