A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Türkiye'deki lise öðrencilerinin % 1.7si anarþist

Date Sat, 17 Sep 2005 10:48:07 +0300 (IDT)


Lise öðrencilerinin siyasi-ideolojik eðilimlerine iliþkin bir araþtýrma:
http://www.milliyet.com.tr/2005/09/16/guncel/agun.html
..............
Ankete katýlan liselilerin yüzde 2.8'i kendini "komünist", 1.7'si
ise "anarþist" görüþe daha yakýn hissettiðini belirtiyor.
..............
Meslek liseli anarþist görüþe daha yakýn
Dördüncü grupta kendini "komünist", "feminist" ve "anarþist" görüþler
yakýn hissedenler yer alýyor. Kendini "komünist" görüþü destekleyen
gençlerin yüzdesi meslek liselerinde 4.4 ile en yüksek düzeye ulaþýyor.
Kendisini "feminist" olarak görenler düz ve özel liseler ile Anadolu
liselerinde yoðunlaþýyor. Meslek liseliler arasýnda kendisini "anarþist"
görüþe daha yakýn hissedenlerin yüzdesi 3.8 ile en yüksek seviyeye
ulaþýyor.
..............
(...) Türk Sosyal Bilimler Derneði çatýsý altýnda ODTÜ Sosyoloji Bölümü
Öðretim Görevlisi Dr. Mustafa Þen'in baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.
Araþtýrma, Yaþama Dair Vakýf Araþtýrma Grubundan Önder Küçükural, Berna
Zengin Arslan, Emrah Göker, Yaþar Suveren, Ulaþ Uðraþ Tol ve ODTÜ
Sosyoloji Bölümü Araþtýrma Görevlisi Özgür Arun'dan oluþan bir ekip
tarafýndan yürütüldü. Aralýk 2004'de gerçekleþtirilen ankete, yüzde 41'i
kýz ve yüzde 59'u erkek, toplam 4545 lise son sýnýf öðrencisi katýldý.
Anket, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Balýkesir, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun,
Trabzon, Erzurum, Malatya ve Gaziantep'i kapsayan 12 il merkezinde, 5
farklý tip lisede (düz, Anadolu, meslek, imam hatip ve özel lise)
uygulandý.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center