A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Daire A'ya hiç uðradýnýz mý?

Date Sat, 10 Sep 2005 18:50:51 +0300 (IDT)


A-POLÝTÝKA - A-ETKÝNLÝKLER - YEME/ÝÇME - TAKAS PAZARI- MUHABBET
yaklaþýk 3-4 aydýr faaliyette olan ve takýlanlarýný bekleyen bir mekan
var...daire A...Anarþistlerin, anti-otoriterlerin ve savaþ karþýtlarýnýn
takýldýðý birbirini bulduklarý, konuþtuklarý, muhabbet ettikleri yani kýsaca
yüzyüze iletiþim saðlayabildikleri bir mekan...iþte öncelikle tüm
ihtiyacýmýz olan...

TIKINMA
Daire A'da her gün piþen sýcak yemekler, bazen börekler bazen
çörekler-kekler vs. var...Ben bugün kabak yemeði, salata ve soslu makarna
yedim...offf...süperdi...iþten sonra taksime gittiðimde genelde orada yemek
yiyorum...ve tavsiye ediyorum...baþka yerde yemeyin daire A'da yiyin...

ÇAY KAHVE ve YER YER SARI SU/KARA SU
gelin çayýnýzý-kahvenizi için...hatta kara su (kola) veya sarý su
(fanta-yedigün) felan da oluyo bazen...Taksim'de ticari iþletmelere para
kazandýracaðýnýza biraz da anarþistlerin para kazanmasýna, esasen kendi
kendilerini ayakta tutmalarýna yardýmcý olun...

TAKAS PAZARI
daire A'da yiyecek içecek dýþýnda Takas pazarý var...
giymediklerini-kullanmadýklarýný getir beðendiðini-lazým olaný al...
güzel kýyafetler var...

SÖYLEÞÝLER-TOPLANTILAR-FÝLM GÖSTERÝMLERÝ-KÜTÜPHANE
kimi zaman belirli konularda söyleþiler ve toplantýlar yapýlýyor...yakýn
zamanda etkinlik programlarý hazýrlanacak...her ay belirli günlerde
söyleþiler, toplantýlar ve film gösterimleri olacak...þu an yer yer film
gösterimleri olmakta...daha tam olarak faaliyete geçmemiþ bir kütüphane ve
bozuk olan, tamir edilmeyi bekleyen bir fotokopi makinesi var...o da
faaliyete geçtiðinde artýk, rahatça kopyalama iþlerimizi yapabilicez...

ANARÞÝST, ANTÝ-OTORÝTER VE SAVAÞ KARÞITI YAYINLAR
bu topraklarda bugüne kadar yayýnlanmýþ olan anarþist dergiler, yayýnlar
vs.leri buradan edinebilirsiniz...hatta gelip çekinmeden
okuyabilirsiniz...(Ayrýca fanzin, dergi, bildiri, broþürlerini býrakmak
isteyen çekinmeden gelebilir...)

sadece çiþini etmeye gelenler için bile daire A'ya gelebilirsiniz...ama bi
çayýmýzý içersiniz..

tabii ki de içkinin/týkýnmanýn belirli ücretleri var...

Çay: 500 bin
Tek çeþit yemek: 1,5 milyon
kahveyi bilmiyorum hiç içmedim...
Takas Pazarý beleþ...adý üzerinde takas usulü
çiþ bedava ama sert bakýþlara ve sorgulara katlanmak zorundasýnýz...

pazartesi hariç hafta içi ve hafta sonu her gün açýk...
saat 10:00-22:00 arasý...

--DAÝRE A--
süslü saksý sok. no:10 kat:3 beyoðlu
(imam adnan sok. bitiminin çaprazý, baþak cafenin üstü)

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center