A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kara Kýzýl Notlar Dergisinin Eylül-Ekim-Kasým Sayýsý çýktý

Date Sat, 10 Sep 2005 12:06:43 +0300 (IDT)


Özgürlük mücadelesinde ön açýcý bir araç olarak sýnýf kavramý ve bu baðlamda
süregelen tartýþmalar büyük öneme sahip. Elbette anarþizm açýsýndan da
?sýnýf? her zaman tartýþýlan ve güncel verilerle tartýþýlmaya devam edecek
bir olgu olarak karþýmýzda duruyor. Gerek bu olguyu tanýmlamak ve
sýnýrlarýný çizmek, gerekse sahiplendiðimiz mücadele geleneðinin önemli bir
kýsmýný oluþturan emekçi sýnýflarýnkendi yaþamlarýna sahip çýkmak için tarih
boyunca sürdürdükleri mücadeleleri deðerlendirmeye çalýþmak, temel
amaçlarýmýzdan biri.

Tarihin sonunun geldiði söyleminin her yerde dillendirildiði günümüz
konjonktüründe devrimin hala mümkün olduðunu savunan ve bunun için mücadele
eden her grup için bu tartýþmalarý tekrar tekrar yapmak bir zorunluluk.
Doðrudan emekçilerin, ezilenlerin tarihsel mücadelele deneyimlerinden,
statükonun eleþtirisinden çýkan ve insanlýðýn büyük bir çoðunluðunun
ihtiyacý olan toplumsal devrimin özneleri olarak sýnýf kavramýný tartýþmak
ve tanýmlamak büyük önem taþýyor. Bu baðlamda ayaklarý yerek basan, günü ve
içinde bulunduðu þartlarý gören gerçekçi bir çözümleme yapmak mücadele
pratiðinin de seyrini belirleyecektir. Politik önderlik kavramý çerçevesinde
yaþanan deneyimlerin ve bugün söz konusu olan reformist eðilimin de
ýþýðýnda sýnýfýn baðýmýsýz ve devrimci mücadelesini savunan bakýþ açýsýndan
tüm bunlarý deðerlendirmeye çalýþacaðýz.

Entelijensiya ve Sýnýf Mücadelesi - Arthur J. Miller

Anarþizm ve Sýnýf Analizi - Ender Yýlmaz

Türkiye?deki Emek Hareketine Anarþist Bir Bakýþ - Zafer Onat

Sýnýf Kavramýna Bakýþta Tarihsel Farklýlýk - Benercisu


?Bir Tartýþma: Sýnýf?

Neye Ýnanýyoruz? - Class War Federation

Bitmemiþ Mesele...Sýnýf Savaþýnýn Politikasý - Subversion

Anti-kapitalist Mücadele Ýçin Sýnýf Çözümlemesi - Antagonizm Collective

Sýnýf Kompozisyonu Üzerine Bir Tartýþma Metni - Kolinko

Ýþçicilik - Antagonizm Collective


Önsöz: ?Bolþevikler ve Ýþçi Denetimi
1917?den 1921?e Devlet ve Karþý Devrim? - Maurice Brinton

e-posta: karakizilnotlar@yahoo.com
Ýnternet Adresi: www.anarsistkomunizm.org/kkn

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center