A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Mehmet Tarhan'a atýflar

Date Sun, 4 Sep 2005 16:26:20 +0300 (IDT)


[Radikal-Murat Çelikkan]
http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=5030
Portre
Mehmet Tarhan
Mehmet Tarhan, 27 Ekim 2001 tarihinde vicdani reddini açýklayarak,
"þiddetten arýnmýþ, iktidar hesaplarýndan uzak, sýnýrsýz ve doðayla barýþýk
bir insanlýðýn özleminde" olduðunu, bu nedenlerle askerlik yapmayacaðýný,
þiddet uygulamayacaðýný, savaþlara karþý olduðunu açýklamýþ ve askeri elbise
giymediði için 10 Nisan 2005 tarihinde tutuklanmýþtý. Hakkýnda "Toplu erat
karþýsýnda emre itaatsizlikte ýsrar" suçlamasýyla ilk dava açýlmýþtý.
Yargýlama sürecinde 09 Haziran 2005 tarihinde tahliye edildi. Tahliye
sonrasý mevcutlu olarak gönderildiði Tokat 48. Piyade Alay Komutanlýðý'nda
Mehmet Tarhan'dan ayný þekilde askeri üniforma giymesi istenmiþ ve o vicdani
retçi olduðu için bunu reddetmiþti. Bu uygulamanýn ardýndan Tarhan, ikinci
kez tutuklandý ve hakkýnda yine "Toplu erat karþýsýnda emre itaatsizlikte
ýsrar" suçlamasýyla dava açýldý. Yargýlama sürecinde her iki dava
birleþtirildi. 10 Aðustos 2005 tarihinde Mehmet Tarhan'a yargýlandýðý her
iki davadan ayrý ayrý ikiþer yýl olmak üzere toplam 4 yýl hapis cezasý
verildi.
Mehmet Tarhan tutuklandýðý günden itibaren, vicdani retçi olmasý ve cinsel
yönelimi sebebiyle psikolojik ve fizyolojik þiddetin maðduru oldu. Diðer
mahkumlarýn linç giriþimine, haraç taleplerine, tehditlerine ve benzeri
uygulamalara maruz kaldý. Defalarca hücre hapsine mahkum edildi, birçok
hakký elinden alýndý. Bu baskýlara karþý açlýk grevine baþladý, asgari
anlamda da olsa insanca yaþamýný sürdürebileceði, diðer tutuklularla eþdeðer
haklara sahip olunca 28. gününde açlýk grevine son verdi.
Avukatlarý, Suna Coþkun ve Senem Doðanoðlu, 4 yýlýn çok aðýr bir ceza olduðu
görüþünde. "Sýrf vicdani reddini açýkladýðý ve askerlik yapmayý, þiddet
uygulamayý reddettiði, barýþ istediði, kimseye zarar vermediði için Mehmet
Tarhan'a böyle bir ceza 'uygun görülmüþtür'. Üstelik, þimdiye dek
sonuçlanmýþ 'vicdani ret' davalarý içinde verilenler açýsýndan en aðýr
cezadýr. Bu, vicdani retçilere ve eþcinsellere verilmiþ bir gözdaðýdýr,"
diyorlar.

Karar temyiz ediliyor
Kararý temyiz ettiler. Gerekçeleri: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vicdani
reddin bir hak olduðuna iliþkin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 4/3-b
maddesini 1954 yýlýnda imzalamýþtýr. Ancak buna karþýn, vicdani reddi
savunmanýn bir suç olmayacaðýna iliþkin ilk karar Aralýk 1997'de
verilmiþtir. Türkiye'de, vicdani reddi ancak kadýnlar ve askerlik yapmýþ
erkekler savunduðunda dava açýlmýyor, diðer yandan askerlik yapmamýþ ya da
yapar konumdaki insanlara karþý ceza uygulamasý sürdürülüyor. Bu durum hem
hukuksal açýdan hem de insan haklarý anlamýnda anlaþýlýr bir þey deðil.
Ýnsan haklarýna iliþkin bir sözleþmenin kabul edilmesi Anayasa gereði, bunun
bütün bireylere uygulanmasý anlayýþýný gerektirir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti
Devleti buna iliþkin iç hukuk kurallarýný düzenlemekten kaçýnmýþtýr ve halen
kaçýnmaya devam ediyor. Ve bunun gereði olarak da müvekkil Mehmet Tarhan
"emre itaatsizlikte ýsrar" suçlamasý kalýplarý içine alýnarak hiç yapmadýðý
bir eylemden dolayý, 4 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþtýr."

Savunmasýndan
27 Ekim 2001 tarihinde vicdani reddimi açýklayarak askerlik yapmayacaðýmý,
hiçbir orduda ve benzeri hiyerarþik örgütlenmelerde yer almayacaðýmý ve
militarist kültürün toplumsal yaþama yayýlmasýna hizmet etmeyeceðimi ilan
ettim. O tarihten bu yana, özellikle 11 Eylül sonrasý dünyanýn sürüklendiði
savaþ cinneti göz önünde bulundurulduðunda, doðru bir karar verdiðimden her
geçen gün biraz daha emin oluyorum. Çünkü, üzerinde yaþadýðýmýz topraklar da
dahil olmak üzere dünyanýn dört bir yanýnda meydana gelen terör saldýrýlarý
ve tüm vahþetiyle süren savaþlar, þiddeti tamamen dýþlayan bir yaþam
biçiminin tek insani çözüm olduðunu gösteriyor... Ýnsani bir yaþam sürmeyi
önemsediðim ve tüm insanlarýn insani bir yaþam sürmesini de bunun
vazgeçilmez koþulu olarak gördüðümden, asla emir almayacaðýmý ve asla emir
vermeyeceðimi bir kez daha ilan ediyorum. Ayrýmcýlýðýn ve þiddetin insanlýk
suçu olduðuna inanýyorum ve bu suçu iþlemekten kaçýnabilmek adýna,
hiyerarþiye dayalý ve benzer hiyerarþik yapýlanmalarý topluma dayatan bir
þiddet aygýtý olan ordunun bir parçasý olmamaya, itaat etmemeye,
ölme-öldürme eðitimi alarak bir cinayet aletine dönüþmemeye kararlýyým...
Bir kýþlanýn içinde yer alan bu binada, rütbeler taþýyan kiþilerin kaderim
üzerine, sadece kendilerini baðlayýcý yasalar uyarýnca söz söyleme hakkýný
kendilerinde görmelerini de trajikomik buluyor ve protesto ediyorum.
Özgürlüðümün kýsýtlanýþýna derhal son verilmesini istiyorum."

--------
[Star gazetesinde, 27.08.2005 tarihinde yayýmlanan, Ümit Aslanbay
imzalý yazýda, Mehmet Tarhan'a gönderme yapýlýyor...]
http://www.stargazete.com/index.asp?haberID=76791

Olayý ?ilginç? hale getiren, erkeklikten kadýnlýða dönmüþ bir ?sanatçýnýn?
(þarkýcý denilince bozuluyor), Baykal ile görüþmesi... Ama, ortada ne 80
rejiminin saçma sapan yasaklarýndan, ne de eþcinsel/transseksüel haklarýndan
söz eden var. Bunlar ?cýss? konular. Mesela askere gitmeyi reddeden, bu
nedenle hapis yatan vicdani retçi Mehmet Tarhan?dan pek söz etmeyiz.
Üstelik, genelkurmay tarafýndan ?artýk askeriyede de sivil denetim olmalý?
görüþleri manþetlere taþýnýrken.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center