A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya'dan] 2. Pilav Günü Haberleri

Date Sun, 4 Sep 2005 16:09:22 +0300 (IDT)


[Evrensel gazetesinin haberi]
?Bomba deðil, pilav?
http://www.evrensel.net/05/09/04/gundem.html
Vicdani ve Total Retçiler düzenledikleri yürüyüþle askerlik yapmayacaklarýný
belirterek ?Bomba deðil, pilav? sloganýyla pilav daðýttý. ?2. Geleneksel
Vicdani ve Total Retçiler Pilav Günü? etkinlikleri kapsamýnda Taksim
Meydaný?nda dün saat 13:00?da toplanan vicdani ve total retçiler Harbiye?de
bulunan Orduevine kadar yürüyüþ yaptýlar. ?Mehmet?i býrakýn, saçmalamayýn?,
?Öldürmeyeceðiz, ölmeyeceðiz, kimsenin askeri olmayacaðýz? sloganlarýný atan
grup ?Bomba deðil, pilav? diyerek Orduevi önünde pilav daðýttýlar. Grup
adýna açýklama yapan Gülkan Özyýldýrým vicdani retçi Mehmet Tarhan?ýn
yaþadýðý süreci anlatarak halen Sivas Askeri Cezaevi?nde tutulduðunu
söyledi. Özyýldýrým, pilav gününde Tarhan?la olan dayanýþmalarýný
gösterdiklerini ve Tarhan serbest býrakýlýncaya kadar protestolara devam
edeceklerini belirtti. Grup açýklamanýn ardýndan Orduevi?nden Taksim?e kadar
yürüyerek eylemini sonlandýrdý.

---------------
[Atýlým'ýn haberi]
Vicdani retçilerden pilav günü
http://www.ozgurgenclik.net/atilim/modules.php?name=Guncel&file=article&sid=11751
ÝSTANBUL (03.09.2005)- 2. Geleneksel Vicdani ve Total Retçiler Pilav Günü
dün yapýldý. Taksim Meydaný?nda bir araya gelen vicdani retçiler, Orduevi?ne
kadar bildiri daðýtarak yürüdü.

1.'si geçen yýl Ankara?da Genelkurmay binasý önünde düzenlenen ?Vicdani ve
Total Retçiler Pilav Günü? bu yýl Ýstanbul Harbiye?deki Orduevi önünde
yapýldý. Mehmet Tarhan?la dayanýþmak amacýyla düzenlenen pilav günü öncesi
bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Vicdani retçiler adýna açýklamayý
Gülkan Özyýldýrým okudu.

Özyýldýrým, ?Mehmet Tarhan, 11 Eylül 2001 olaylarýna tepki olarak vicdani
reddini deklare etti. Mehmet Tarhan, 27 Ekim 2001 günü yaptýðý basýn
açýklamasýyla askerlik yapmayacaðýný ve hiçbir savaþýn tarafý olmayacaðýný
tüm dünyaya duyurdu. Mehmet Tarhan, emirlere itaat etseydi, ölme ve öldürme
sanatýný öðrenseydi serbest býrakýlýrdý. Ancak O, kimseye zarar vermek
istemediði için O?na hücreler reva görüldü? þeklinde konuþtu.

?Öldürmeyeceðiz, ölmeyeceðiz; kimsenin askeri olmayacaðýz?, ?Mehmet?i
býrakýn, saçmalamayýn?, ?Mehmet barýþý seviyor? sloganlarýný atan vicdani
retçiler, Mehmet Tarhan serbest býrakýlýna kadar protestolarýný
sürdüreceklerini duyurdular.

---------------
ShowTV'nin video görüntülü haberi:
http://www.showtvnet.com/haber/haber.asp?product=archive/haber/arahaber/030905/asker.asf

---------------
[Hürriyet gazetesinin haberi]
Orduevi önünde ?retçi? eylemi
http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~2@nvid~626139,00.asp
Mustafa ÖZDABAK/ÝSTANBUL
Kendilerini Türkiyeli Vicdani Retçiler olarak tanýtan, yaklaþýk 40 kiþilik
topluluk, dün Harbiye Orduevi?nin karþýsýnda, ?2?inci Geleneksel Vicdani
ve Total Retçiler Pilav Günü? düzenleyip, askeri cezaevinde yatan Mehmet
Tarhan?a destek verdiler.

Taksim?den dövizler açýp, müzik yaparak yürüyen topluluk, polis tarafýndan
iki kere durdurularak, slogan atmamalarý konusunda uyarýldý. Aralarýnda
Almanya, Bulgaristan ve Yunanistan?dan destekçilerin de bulunduðu
topluluk, açýklamalardan sonra pilav yedi ve olaysýz daðýldý.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center