A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 2. Geleneksel Vicdani Retçiler Pilav Günü Kutlandý

Date Sun, 4 Sep 2005 15:45:48 +0300 (IDT)


Ýlki geçen yýl Ankara Sýhhiye Orduevi yanýndaki Danýþtay Parký'nda
gerçekleþen "Vicdani Retçiler Geleneksel Pilav Günü"nün ikincisi, bu kez,
3 Eylül 2005 Cumartesi günü Ýstanbul Harbiye Orduevi önünde kutlandý.
Antimilitaristler, Retçiler bu kez de 'Bomba Deðil Pilav' adýný verdikleri
etkinliði, saat 14.00?de buluþtuklarý Taksim Meydaný?ndan toplu bir biçimde
yürüyerek gittikleri Harbiye Ordu Evi?nin önünde gerçekleþtirdiler.
Ýlk olarak, Mehmet Tarhan?la Dayanýþma Ýnisiyatifi adýna hazýrlanmýþ bildiri
okundu. Bildiride; halen Sivas Askeri cezaevi?nde yatmakta olan
Vicdani/Total Retçi Mehmet Tarhan?a verilen 4 yýllýk cezaya ve ceza
hakkýndaki ?gerekçeli karar?a dikket çekildi.

Toplu erat önünde vicdani ret açýklamasý yapmanýn askerliðin temeli olan
disiplini aðýr derecede ihlal etmiþ olmasý, mahkeme süresince ret tavrýný
sürdürmesi, homoseksülliðinin tespiti için yapýlmasý gereken muayeneyi
(?çürük?) kabul etmemesi onun en aðýr þekilde cezalandýrýlmasýnýn
gerekçeleri oldu.

Ýnisiyatif, bütün bunlarý protesto etmek, Mehmet?le dayanýþmasýný bir kez
daha göstermek ve tüm duyarlý insanlarýn bu konuya ilgilerini çekmek için 2.
Geleneksel Vicdani Retçiler Pilav Günü?nü organize ettiðini açýkladý.

Bir sonraki bildiri ise, yine Mehmet gibi vicdani retlerini açýklamýþ 32
vicdani retçinin desteðini ifade ediyordu: ?Çeþitli yer ve zamanlarda
vicdani retlerini açýklamýþ olan Türkiye?li erkek ve kadýnlar, Mehmet?e
yüklenen suçun aynýsýný iþliyoruz. Biz ölümün deðil, hayatýn yanýnda
duruyor, toplu erat ya da milyonlarca insan farketmez, her yerde asker
olmayacaðýmýzý söylüyoruz. Askerlikten sýyrýlmak için deðil, ayrýmsýz hiçbir
savaþýn insan kaynaðý olmayacaðýmýzý baðýrýyoruz. Halen duymamýþ olan varsa
açýkça ilan ediyoruz. Öldürmiycez, ölmiycez, kimsenin askeri olmýycaz.?

Daha sonra Figen ve Erkan Tertutan kendi vicdni/total retlerini açýkladýlar:
Figen okuduðu ret açýklamasýnda; 12 Eyül 1980 darbesine dikkat çekerek,
?Sevdiðimiz insanlar öldürüldü, kaybedildi, sürgüne gönderildi ya da öyle
bir sindirildi ki, korkunun ne olduðunu çok iyi öðrendik, son üniforma
parçalanýp yerbezi yapýlýncaya kadar, son silah, mermi ve bomba fabrikasý
iþgal edilerek özgür yaþam alanýna dönüþtürülünceye kadar mücadelemiz devam
edecek ve baðýracaðýz: inadýna umut, inadýna isyan, inadýna özgürlük? dedi.

Erkan ise, 24 Aðustos?ta kanser hastalýðýndan dolayý aramýzdan ayrýlan Nazan
Askeran?ýn ret açýklamasýna aynen katýldýðýný ve bunu kendi vicdani ret
deklarasyonu olarak gördüðünü söyledi. ?Nükleer silahlanmanýn yol açtýðý
kanser denen illetten gün geçmezki bir arkadaþý ölen insana, askerlik yapmak
gibi bir teklifte bulunmak çok boþ ve gülünç bir uðraþtýr? dedi.

No Border etkinliði için ülkemizde bulunan ve Vicdani Retçiler
Ýkinci Geleneksel Pilav Günü etkinliðine katýlan, deðiþik uluslardan
antimilitaristlerin, Mehmet Tarhan?a desteklerini ifade etmelerinden sonra,
basýna ve katýlýmcýlara pilav ve ayran ikram edildi.
Tekrar, Harbiye Ordu Evi?nden Taksim Meydaný?na kadar yüründü ve orada
yapýlan kýsa bir kapanýþ konuþmasýyla eylem bitirildi.

------------------------------------

Aþaðýda; etkinlikte okunan bildiriler ve ret açýklamalarý vardýr:

Günümüz dünya politikalarý ve bunun doðurduðu silahlanmanýn gölgesinde,
11 Eylül 2001 olayýna tepki olarak ABD'nin Afganistan'a saldýrmasýna
karþýlýk, Mehmet Tarhan, ?Savaþlarý durdurmanýn yolu onun insan kaynaðýný
kurutmaktýr? düþüncesi ile, 27 Ekim 2001'de Ankara ÝHD'de bir basýn
açýklamasý ile vicdani reddini deklare etmiþtir. Fakat 8 Nisan 2005
tarihinde Ýzmir'de asker kaçaðý olduðu gerekçesiyle gözaltýna alýnýp
Tokat'taki askeri birliðe mevcutlu olarak sevk edilmiþtir.
Askeri birlikte tüm askeri uygulamalarý redderek, kendisinin bir retçi
olduðunu ve askerlik yapmayacaðýný bildirmesi sonucunda, ?toplu erat önünde
ve hizmetten tamamen sýyrýlmak maksadýyla emre itaatsizlikte ýsrar?
suçlamasýyla tutuklanmýþ ve hapse atýlmýþtýr.

Halen Sivas Askeri Cezaevi?nde tutuklu bulunan Mehmet Tarhan, 5 aya yakýn
süredir hapis yatmaktadýr ve birçok kötü muamele ile karþýlaþmýþtýr.
Reddettiði militer yapý, zorla saçýnýn sakalýnýn kesilmesi, dayak ve linç
giriþimlerine kadar varabilen dayatmalara baþvurarak, Mehmet Tarhan'ýn
üzerinde tahakküm ve baskýcý otoritesi ile zorla askerlik yaptýrmaya
çalýþmaktadýr. Mehmet Tarhan'ýn kararlý tavrý karþýsýnda, cinsel kimliði
üzerinden yaklaþan reddettiði militer yapý, bu sefer çürük raporu verip
Mehmet Tarhan'dan kurtulmaya çalýþmýþsa da Mehmet bu davranýþý, militer
yapýnýn kendi çürümüþlüðü olarak teþhir etmiþtir.

Mehmet Tarhan?ý yargýlayan askeri mahkeme, Türkiye?nin etnik, dini, siyasi
ve ekonomik nedenlere dayalý ihtilaf ve mücadelelerin, silahlý çatýþmalarýn
devam ettiði bir coðrafyanýn ortas?nda bulunduðu yorumunu yaparak, Türkiye
Cumhuriyeti?nin ülke savunmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý ve bu
savunma için devlet ve toplumun ihtiyaç ve gerçeklerinin dikkate alýnarak,
vatandaþý olan her erkeðin zorunlu asker olacaðý esasýný benimsediðini
belirtmiþtir.

Mahkemeye göre, Mehmet Tarhan?ýn, anayasal bir yükümlülük olan askerlik
hizmetinin temellerini sarsacak amaçla askerlik hizmetini tamamen
reddetmesi, vicdani reddini acemi erlerin bulunduðu ortamda da tekrarlayarak
acemi erlerin moral ve motivasyonlarýný olumsuz yönde etkilemesi, askerliðin
temeli olan disiplini aðýr derecede ihlal etmiþtir. Mehmet Tarhan?ýn
yargýlama sürecinde de ret tavrýný sürdürmesi ve homoseksüalite açýsýndan
askerliðe elveriþli olup olmadýðýnýn tesbiti ihtimali olduðu halde, muayene
olmayý kabul etmemesi nedenleriyle de birlikte askeri mahkeme, vicdan
özgürlüðüne 4 yýl ceza vermiþtir.

Mehmet Tarhan?ýn vicdani reddini iki ay arayla iki kez ayrý ayrý açýklamasý,
askeri mahkemeye göre ?suç iþleme kararýnýn yinelenmesi olarak yorumlanmýþ
ve iki ayrý ceza verilmiþtir. Mahkemenin bu yorumu, savaþmak ya da bir insan
öldürmenin eðitimini almak istemeyen Mehmet Tarhan?ý, askerlik þubesi,
askeri birlik, askeri cezaevi, askeri mahkeme döngüsünde, ömür boyu
egemenlerin tutsaðý kýlar. Bu döngünün ve tutsaklýðýn ortadan kalkmasýnýn
tek yolu ise, bireyler üzerinde uygulanan baskýnýn ortadan kalkmasýdýr.
Vicdani ve total ret, insanlarýn doðuþtan gelen haklarý olmasýna raðmen,
varlýklarý ve sahip olduklarý güçleri Mehmet tarafýndan tanýnmayan birileri
onu tutsak etmekte ýsrarcý.

Burada bulunma sebebimiz, iþte bu durumu protesto etmek ve ?2. Geleneksel
Vicdani ve Total Retçiler Pilav Günü?nünde Mehmet ile olan dayanýþmamýzý
göstermektir. Mehmet serbest kalýncaya dek protestolarýmýz sürecektir.

Mehmet Tarhan'la Dayanýþma Ýnisiyatifi
-------------------------------------------------


Vicdani ret açýklamanýn deðil vicdani retçiliðin bir suç olduðu bu ülkede,
Mehmet Tarhan eþine rastlanmamýþ bir ceza aldý. Emirlere itaat etse, ölme
ve öldürme sanatýný öðrense bundan çok daha kýsa bir sürede serbest
kalabilecekken, ona kimseye zarar vermek istemediði için hücreler reva
görüldü. Dahasý, 4 yýllýk ceza onun için bir son olmayacak. Çýktýðýnda ayný
süreci baþtan yaþatarak, tekrar hapishaneye koyma tehditleri devam edecek.

Biz aþaðýda imzasý bulunan, çeþitli yer ve zamanlarda vicdani retlerini
açýklamýþ olan Türkiyeli erkek ve kadýnlar, Mehmet?e yüklenen suçun aynýsýný
iþliyoruz. Biz ölümün deðil, hayatýn yanýnda duruyor, toplu erat ya da
milyonlarca insan fark etmez, her yerde asker olmayacaðýmýzý söylüyoruz.
Askerlikten sýyrýlmak için deðil, ayrýmsýz hiç bir savaþýn insan kaynaðý
olmayacaðýmýzý baðýrýyoruz. Halen duymamýþ olan varsa açýkça ilan ediyoruz:
Öldürmiycez, ölmiycez kimsenin askeri olmýycaz.

TÜRKÝYELÝ VÝCDANÝ RETÇÝLER

Tayfun Gönül, Ebru Topal, Vedat Zencir, Yöntem Yurtsever, Atilla Akar,
Nazan Askeran, Yavuz Atan, Doðan Özkan, Uður Yorulmaz, Sinan Dündar,
Timuçin Kýzýlay, Levent Duran, Hasan Çimen, Ceylan Özerengin, Erdem
Yalçýnkaya, Þahin Özbay, Erkan Ersöz, Necdet Özaktýn, Sertaç Girgin,
Halil Savda, Emir Üner, Necati Balbay, Mustafa Þeyhoðlu, Ferda Ülker,
Mahmut Elkuþ, Yahsan Çatak, Cemal Karakuþ, Hilal Demir, Ersan Uður Gör,
Ayþe Girgin, Ýnci Aðlagül, Fikret Yetiþener
-----------------------------------------------


Herhangi bir devletin ve ordunun üzerimde hak iddia etmesini, sadece bir
grup insanýn çýkarlarýnýn gözetilmesi adýna uydurulmuþ kavramlar uðrua
ölmeye ve öldürülmeye gönderilmeyi reddediyorum. Her insanýn öldürmeme ve
ölüme gönderilmeme hakký vardýr. Dah çok insan tarafýndan bu hakkýn
bilincine varýlmasý için çabalýyorum. Bu çabanýn bir parçasý olarak bugün
burada total reddimi açýklýyorum.
Bu topraklarda kadýnlarýn zorla askere alýnmasý söz konusu deðilse de,
militarizmin altýnda en çok kadýnlar eziliyor. Erkek egemen bir ideoloji
olan militarizm, tüm yaþamýmýzý belirliyor ve kadýnlarýn toplumda mal,
hizmetçi köle, susturulacak ve taciz/tecavüz edilebilecek nesneler olarak
algýlanmasýna sebep oluyor. Askeri darbenin ve cunta yönetiminin izlerini
taþýyan ve savaþýn sürdüðü bu topraklarda kadýnlarýn özgürleþmeleri
militarizme karþý mücadeleden geçer.
12 Eylül 1980 askeri darbesinin yaþamlarýný benimki gibi ikiye böldüðü
milyonlarca çocuk adýna açýklýyorum reddimi. Bizler 12 Eylül ve sonrasýnda
terörü gördük, yaþadýk. Sevdiðimiz insanlar öldürüldü, kaybedildi, sürgüne
gönderildi ya da öyle bir sindirildi ki, korkunun ne olduðunu çok iyi
öðrendik. 12 Eylül 1980?de anladýk ordunun ne olduðunu: ordu korkudur,
ordu korkutmak için vardýr. Ordu terördür.
Dostum ve yoldaþým vicdani retçi Nazan Askeran?ý kaybettik. Dostum ve
yoldaþým Mehmet Tarhan 5.5 aydýr askeri cezaevinde tutuklu ve 4 yýl hapse
mahkum edildi. Ama biz azalmadýk, azalmayacaðýz. Son üniforma parçalanýp
yerbesi yapýlýncaya kadar, son silah, mermi ve bomba fabrikasý iþgal
edilerek özgür yaþam alanýna dönüþtürülünceye kadar mücadelemiz devam edecek
ve baðýracaðýz: inadýna umut, inadýna isyan, inadýna özgürlük.

Figen
[Figen, açýklamasýný, "12 Eylül'ü yaþamak zorunda býrakýlan çocuklar adýna"
yaptýðýný vurguluyor.]
--------------------------------------

24 Aðustos 2005?de kanser hastlýðýndan dolayý aramýzdan ayrýlan retçi Nazan
Askeran?ýn ret açýklamasýna aynen katýlýyorum ve bunu kendi vicdani ret
deklarasyonum olarak görüyorum.

Nükleer silahlanmanýn yol açtýðý kanser denen illetten gün geçmezki bir
arkadaþý ölen insana, askerlik yapmak gibi bir teklifte bulunmak çok boþ
ve gülünç bir uðraþtýr.

Erkan Yertutan

***
Gezegenimiz üzerinde süregelen, cinsiyet ayrýmýna dayalý, heteroseksist,
hiyerarþik, mülkiyetçi, militarist sömürü sistemi tarafýndan ne kendimin,
ne bir baþka bireyin, canlý cansýz herhangi bir varlýðýn sömürülmesini,
ezilip yok edilmesini istemiyorum.
Tüm ekosistemi tehdit eden bu kanlý sistem tarafýndan çýkarýlan savaþlarýn
ne öznesi ne de nesnesi olmak istemiyorum.
Her gün yüzlercesini, binlercesini ürettikleri türlü çeþitli imha
silahlarýyla akýtýlan kanlarýn, yok edilen yaþamlarýn faillerinden biri
olmak istemiyorum.
Sistemin robotlaþtýrýp, emir-komuta zincirine tabi kýlýp, posasý kalana
kadar kullandýðý ve sonra kaldýrýp attýðý zavallýlardan biri olmak
istemiyorum.
Bir KADIN olduðum için birilerinin mülkiyetinde olmayý, birilerinin namusu
olduðum gibi çarpýk bir düþünceyle kapatýlmayý, dayak yemeyi, öldürülmeyi
istemiyorum.
Sýrf KADIN olduðum için boynuma takýlan "anne", "karý", "evlat"
etiketleriyle beni mülkiyetleri altýna aldýklarýný varsayan birtakým
erkekler ve toplum tarafýndan yönetilip yönlendirilmeyi, güdülmeyi,
yaþamýmýn, kimliðimin, bedenimin üzerinde hiçbir hak ve söz sahibi
olamamayý istemiyorum.
Sýrf KADIN olduðum için gece sokaklarda yürümemin, yüzümdeki gülümsemenin
taciz ve tecavüzle "ödüllendirilmesini" (!) ve bu nedenle cinayete kurban
gitmeyi istemiyorum. Ayni þekilde bir eþcinselin, bir transvestitin ve diðer
tüm insanlarýn sýrf cinsel kimlikleri nedeniyle ezilmesini, sömürülmesini,
dayak yiyip öldürülmesini istemiyorum.
Örgütlü/örgütsüz her çeþit þiddeti reddediyorum.
Savaþlarda ölmek, öldürülmek istemiyorum.
Bizden sonra da bu gezegen üzerinde var olacak canlý/cansýz yaþamý için bir
tehdit unsuru, bir terminatör olmayý reddediyorum.
Ezmeyi, ezilmeyi;
Emir vermeyi, emir almayý;
Öldürmeyi, öldürülmeyi;
Savaþý, askerliði, þiddeti yaþamýmýzýn her alanýna nakþeden, MEÞRU kýlan
militarist anlayýþý;
Reddediyorum.?

Nazan Askeran

Etkinlik fotoðraflarý:
http://www.savaskarsitlari.org/images/y/pilav1.jpg
http://www.savaskarsitlari.org/images/y/pilav2.jpg

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center