A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Pilav Günü Eylemi

Date Sat, 3 Sep 2005 17:20:50 +0300 (IDT)


Vicdani ve Total retçiler tarafýndan düzenlenen '2. Geleneksel Vicdani ve
Total Retçi Pilav Günü sona erdi. Eylemciler gösteri boyunca þarký söyleyip
slogan atarak, vicdani retçi Mehmet Tarhan'a özgürlük istedi.
Taksim Meydaný'nda bir araya gelen bir grup vicdani ve total retçi,
Harbiye Orduevi'ne doðru yürüyüþe geçti. "Saçmalamayýn Mehmet'i býrakýn",
"Mehmet barýþý seviyor", "Ben bir itaatsizim", "Öldürmeyeceðiz
ölmeyeceðiz", "Ret
et diren hayýr de" yazýlý pankart ve döviz taþýyan grup sýk sýk, "Mehmet'i
býrakýn saçmalamayýn" þeklinde slogan attý.

Taksim Meydaný'ndan ayrýlar grup polis tarafýndan durdurularak slogan
atýlmamasý yönünde uyarýldý. Bunun üzerine eylemciler yanlarýnda
getirdikleri müzik aletleri eþliðinde þarký söyleyerek Harbiye Orduevi'ne
doðru yürüdü.

Orduevi'nin önüne gelen grup önce pilav daðýtacaklarý masayý kurdu. Burada
grup adýna açýklama yapan Gülkan Özyýldýrým, Mehmet Tarhan'ýn derhal serbest
býrakýlmasýný istedi. Bu yýl düzenledikleri pilav gününün Mehmet Tarhan'a
yapýlan uygulamalarý protesto etmek olduðunu dile getiren Özyýldýrým,
"Vicdani ve total ret insanlarýn doðuþtan gelen bir haklarý olmasýna raðmen
varlýklarý ve sahip olduklarý güçleri Mehmet tarafýndan tanýnmayan birileri
onu tutsak etmekte ýsrarcý. Burada bulunma sebebimiz, iþte bu durumu
protesto etmek ve 2. Geleneksel Vicdani ve Total Retçiler Pilav Günü'nde
Mehmet ile olan dayanýþmamýzý göstermektir. Mehmet serbest býrakýlýncaya dek
protestolarýmýz sürecektir" þeklinde konuþtu.

2 kiþiden ret

Açýklamanýn ardýndan eyleme destek veren Türkiyeli vicdani retçilerin
isimleri okundu. Daha sonra ise Erkan Yertutan ve Figen isimli 2 kiþi daha
ret kararýný açýklayarak Mehmet Tarhan'ýn serbest býrakýlmasýný istedi.
Yurtdýþýndan gelen bir grup ise açtýklarý pankartla Tarhan'la dayanýþma
içinde olduklarýný dile getirdi. Grup yapýlan açýklamalarýn ardýndan
çevredeki vatandaþlara ve basýn mensuplarýna pilav ve ayran daðýttý. Eylemin
sona ermesinin ardýndan göstericiler tekrar Taksim Meydaný'na kadar yürüyüþ
yaparak olaysýz daðýldý.

[Kaynak: Ýstanbul - DÝHA]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center