A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yunanistan , "No border" sýrasýnda polisle çatýþma [en]

Date Fri, 2 Sep 2005 21:47:20 +0300 (IDT)


Ýskeçe ve Gümülcine kentlerindeki bir dizi gösteriyi, "Sýnýrlara karþý
Eylemler» baðlamýnda Vena'daki sýnýr yakýnlarýndaki "mülteci kabul
merkezi"ne doðru bir yürüyüþ takip etti.
Polis, protestocularýn sýnýrdýþý etme merkezine girmelerini engellemeye
çalýþtý ve bunun sonucunda þiddetli bir çatýþma çýktý, protestocular
birkaç tanesini hafif yaralý olarak yerel hastaneye göndererek
polisleri geriye itmeyi baþardýlar ve sonunda merkeze girdiler.
Bu sözde "mülteci kabul merkezi", aslýnda bazýlarý uzun dönem hapis yada
idam cezasýyla karþý karþýya kalabilen yasadýþý yabancýlarýn
(ör: Türkiye'ye geri dönen Kürtler) sonuçta ülkelerine sýnýrdýþý
edilene kadar tutulduklarý bir hapishane kampý.

Bu tesis sözde 100 mülteciye ev sahipliði yapýyor ancak dönem dönem
1000'e kadar çýkan sayýda kiþiyle týka basa dolu oluyor. Þu anda
hiçbir týbbi personel bulunmuyor ve yaþam koþullarý insanlýk adýna
utanç verici, ki, bu durum, yetkililerin buraya neden hiç kimsenin
girmesini istemediðini de açýklýyor. Ýçeri girmeyi baþaran grup,
mekanýn durumunu ve mültecilerin biçare yaþam koþullarýný videoya
çekip fotoðraflarken, sýðýnma taleplerini onlar adýna sunmak
amacýyla mültecilerin isimlerini de yazdý.

Aþaðýda çatýþmalardan bazýlarýnýn yer aldýðý bir video linki var.

http://athens.indymedia.org/media_file.php?id=190&type=video
-----------------------------------
infoshop.org'dan kopyalandý

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center