A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) No Border/Sýnýrlara Hayýr - Bulgaristan/Yunanistan [en]

Date Thu, 1 Sep 2005 15:42:00 +0300 (IDT)


Sýnýrlara Hayýr kamp ve eylemleri sona erdi. Eylemler
Anarko-Direniþ Grubu [Bulgaristan], Anti-Otoriter Hareket
[Yunanistan], Göçmenler ve Mülteciler Grubu (Yunanistan)
ve Anarko-Sendikalist Ýnisiyatif [Sýrbistan] tarafýndan
düzenlendi. Çok farklý yerlerden insanlar geldi ve
Bulgaristan eylemlerinde 40-50 kadar, Yunanistan'da
150-200 arasýnda kiþi yer aldý. Kamplarýn amacý, sýnýrlar,
göç, sýnýrdýþý etme ve göçmen haklarýyla ilgili meselelerin
duyurulmasýydý ve bu kamplardaki insanlarýn büyük bölümü
anarþist olduðundan, bu devlet-karþýtý bir bakýþ açýsýyla
yapýldý. Bulgar kampý, Yunanistan ve Makedonya sýnýrlarýndaki
Kulch'ta, terk edilmiþ eski bir Sýnýr Devriyesi karakolunu
iþgal etti. Atmosfer güzeldi ve köydeki (ve hatta yakýndaki
köylerdeki) halk kampa devamlý olarak gelip gitti.
Ne yazýk ki hava kötüydü. Formel olarak yapýlmasý planlanan
pek fazla þey yoktu, ki bunu çok talihsizce bulduk çünkü
tartýþma, birþeyler planlama vb. þeyler için Yunanistan'da
olduðundan çok daha fazla sayýda insan ve çok fazla sayýda
kahvehane bulunduðu ortadaydý. Bulgaristan'da bir çift film
gösterimi ve yerel halkla tartýþmalar vardý. Yunanistan'daki
konserlerde yerelden bazý insanlar gördük, gerçekten sadece
filmler yada tartýþmalar için mi yoksa diðer etkinlikler
için mi geldiklerini bilmiyoruz. Etkinliklerin çoðu gösteriler
ve partilerde yoðunlaþtý.

Ýlk gösteri Bulgar-Yunan sýnýrýnda Bulgaristan
tarafýndan gelen grup pankartlar, bayraklar taþýyarak
ve sloganlar atarak geçerken gerçekleþti. Bulgar polisi
fotoðraf makinesi ve iki taþýta el koymaya kalkýþýnca
sýnýrdan geçiþ çok yavaþ oldu ve polisle gergin anlar yaþandý.

Ayrýca Ýskeçe ve Gümülcine'de de gösteriler vardý.
Bu gösterilerin havasý çok güzel ve meydan okuyucuydu.
Bu gösterilere ilaveten, Venna'daki bir sýnýrdýþý
merkezinde eylem vardý. Katýlýmcýlar merkeze girme
þansý elde etmek ve içerideki insanlarýn isimlerini ortaya
çýkarmak için polisle çatýþtý. Ýskeçe'den gelenler,
insanlarý merkezden dýþarý çýkarmak amacýyla yasal
destek saðlama konusunda yardýma niyetlendiler.

Laure

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center