A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) AbolishingBB dergisinin 21. sayýsý (Ekim 2005) çýktý [en]

Date Wed, 26 Oct 2005 20:21:31 +0200 (CEST)


Doðu Avrupa'nýn tüm bölümlerinden 30-35 kadar anarþistin ortak
projesi olan ve Berlin'de yaþayan göçmen anarþistlerden oluþan
bir yayýn kurulu kollektifi tarafýndan hazýrlanan AbolishingBB'ýn
yeni 21. sayýsý, Doðu Avrupa'daki toplumsal mücadeleler ve
anarþist faaliyetler üzerine 48 sayfa dolusu haber, metin,
duyuru ve röportajlarla çýktý. Ekim 2005 tarihli bu sayýda,
dergide þunlarla ilgili materyaller sunuluyor:
Çeçenya'daki özgür parti hareketine yönelik devlet baskýsý;
Polonya'daki son seçimler; Ukrayna'daki Bomba Deðil Yiyecek
kampanyasý; Rusya'da yakýnda gerçekleþtirilecek olan G8-zirvesi;
Rus anarþistlerinin Çeçenya'daki savaþa iliþkin farklý
duruþlarý; Sýrp ve Rus anarþistlerinin cezaevleri ve
cezaevi-endüstrisi analizi; Bulgar-Yunan sýnýrýndaki
NoBorder kamplarýndan rapor; Rusya'daki radikal ekoloji
kampýnýn öyküsü; Doðu Avrupa'daki iþgalevi ve antifaþist
faaliyetlerden güncel haberler; eski-Sovyetler'deki Otonom
Eylem'in genel toplantýsý ve Polonya'daki Anarþist Federasyon
Konferansý; ve daha fazlasý!!!

Ekim'in 10'u gibi Avrupa/DÜnya genelindeki çok sayýda düzenli
daðýtýmcýdan alýnabilir.

Üyelik ve tutsak-üyeliði olanaklarýnýn yaný sýra, daðýtýmcýlarýn
tam listesi için lütfen AbolishingBB websitesini (www.abb.hardcore.lt)
yada derginin kendisini kontrol edin.

AbolishingBB'nin neredeyse tüm geçmiþ sayýlarý (Kasým 2001'den itibaren)
halen doðrudan Berlin'deki yazý iþleri grubundan (wielkowitsch@hotmail.com)
edinilebilir.

Kara & Kýzýl Selamlarla - AbolishingBB.


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center