A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya , Dayanýþma Çaðrýsý-DeCentrum iþgalevi boþaltýldý [en]

Date Wed, 26 Oct 2005 20:18:13 +0200 (CEST)


Bialystok'daki DeCentrum iþgalevi kent yetkilileri tarafýndan boþaltýldý.
Bu iþgalevini bilmeyenler için, burasý çeþitli anarþist gruplar, FNB
ve diðer giriþimler için ev ve buluþma mekanýydý. Geçtiðimiz haftasonu
5. doðumgününü kutlamýþtý. Ýnsanlarýn iþgalevinde gerçekleþtiðini
okumuþ olabileceði bazý etkinlikler arasýnda, Kýzlar Eylemde dizileri,
uluslararasý ABC toplantýsý, sýnýrkarþýtý etkinlikler ve son Anarþist
Federasyon Konferansý bulunuyor.
http://decentrum.bzzz.net/delasquat/index.php
DeCentrum'un sahibi iþgalcilerin kalmasýna izin veriyordu ve zaman
zaman gelip gittiði de oluyordu. Anlaþýlan, belediye parasý için
(önceki vergilerden kalma) borcu vardý ve kent [yönetimi] binaya
el koydu. Binanýn mülkiyetini ele geçirdikten sonra, iþgalcilerden
temizlemeye karar verdiler.

Bugün, öðle saatlerinde, iþgalevinde sadece FA Bialystok'tan bir
arkadaþýmýz bulunuyordu. Polis tarafýndan dövüldü ve tehdit edildi.

Polonya genelindeki anarþistler ve iþgalevciler DeCentrum için dayanýþma
eylemleri gerçekleþtirecekler ve diðer kentlerdeki dostlarýmýzdan,
Polonya elçilikleri önünde Bialystok belediye yetkililerini protesto
etmek amacýyla birþeyler örgütlemelerini rica ediyoruz. Oraya gittiðinizde
diðer baskýlarý da, homofobik baþkanýmýzý vb.. protesto edebilirsiniz.

Eðer hiçbir þey organize edemeyip yine de dayanýþmanýzý göstermek
istiyorsanýz, belediye sarayýna faks, email gönderebilir yada
arayabilirsiniz.
Ýlk e-mail Bialystok kenti belediye baþkanýna ait.

Ýþgalevinin adresi ul. Czestochowska 14/2.

prezydent@um.bialystok.pl
brm@um.bialystok.pl

Adres:
Urzad Miejski w Bialymstoku
15 - 950 Bialystok
ul. Slonimska 1
tel. centrala (+48 85) 878-60-00
faks: (+48 85) 741-43-24
tel./faks +48 85 74-11-336

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center