A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya , Seçim-karþýtý Eylem [en]

Date Tue, 25 Oct 2005 22:47:12 +0200 (CEST)


Praga (Varþova'nýn bir bölümü) FA'dan (Anarþist Federasyon)
anarþistler halký "hükümet hastalýðý" ve Ördek Gribi Salgýný
konusunda uyarmak amacýyla seçim günü dýþarý çýktýlar.
(Polonya seçimlerdeki adaylar "Donald ve Ördek" yada iki ördek
olarak tanýnýyor.) Ýnsanlar, Ördek Gribi'nden korunmanýn en
iyi yolunun evde oturup ördeklere yaklaþmamalarý ve bugün
kendilerine aþý yaptýrmalarý olduðu çünkü yarýnýn çok geç
olabileceði konusunda uyarýldýlar.
Anarþistler hükümet hastalýðýyla mücadele edecek ücretsiz
bir ilaç öneriyorlar: saðduyu.
Hükümet genelde bize veba ile kolera arasýnda bir seçim yapmamýzý
öneriyor ancak þimdi bunlarla yarýþan bir ördek hastalýðýmýz var.
Bir süre sonra, 3 polis arabasý göründü ve bizi tramvayda yakaladýlar.
Donald Duck, kimliðini doðrulatmak için karakola götürüldü. Polis
seçimler için ajitasyon yapmadýðýmýzý kabul etti ve herkes býrakýldý.

Diðer kentteki anarþistler seçimlerin sessizlik þifresini
çözmeye ve sokaklarý sarsmaya karar verdiler.

Bazý fotoðraflar:
http://www.poland.indymedia.org/pl/2005/10/16472.shtml
Warsawa
http://www.poland.indymedia.org/pl/2005/10/16464.shtml
Sopot

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center