A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Güney Kaliforniya Anarþistleri federasyonu web sit esi [en]

Date Sun, 23 Oct 2005 12:31:51 +0200 (CEST)


Misyonumuz: Bizler tarihsel ve küresel özgürlük, adalet ve insan
onuru mücadelesinin bir parçasý olduðumuzun farkýnda olan
Güney Kaliforniya merkezli baþsýz bir Anarþistler ve
Anti-otoriterler federasyonuyuz. Mücadelemiz tahakkümün,
sömürünün ve egemenliðin-kapitalizmin, emperyalizmin,
ýrkçýlýðýn, homofobinin, ataerkilliðin ve halký insanlýðýndan
çýkaran her türden durumun karþýsýndadýr. Karþý çýktýðýmýz
gerçekliði yok ederken istediðimiz gerçekliði yaratýyoruz.
Dayanýþma, otonomi, yaratýcýlýk, eleþtirel düþünme ve aþk
deðerlerini destekliyoruz. Bu deðerleri, kendi içimizde,
etkileþimde bulunduðumuz insanlarla ve kendi topluluklarýmýzda
eyleme dökerek yükseltiyoruz.

Bu deðerler dogmanýn deðil, eylem ve teorinin yolunu açmalýdýr.
Yolumuzu yürüyerek inþa ediyoruz.

Þunlar için biraraya geldik:

* Güney Kaliforniya'daki farklý anarþistler ve anti-otoriterlerle
baðlantý kurmak
* Bilgi ve kaynak paylaþmak
* Bireysel projelerimizi teþvik edip desteklemek
* Kollektif projeler yaratmak
* Kendimizi ve geniþ toplum kesimlerini özgürlük,
adalet ve insan onuru yollarý konusunda eðitmek
* Yerel ve uluslararasý projeler için destek ve dayanýþma saðlamak

http://www.mediadissent.com/scaf/english/index.html

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center