A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: NOBESE #8 deðerlendirmesi (22 Ekim-Sultanahmet)

Date Sun, 23 Oct 2005 10:25:43 +0200 (CEST)


Gözetleme Kamerasý Oyuncularý olarak sekizinci etkinliðimizi
Ramazan ayýnda, güncel birþeyler yapalým diyerek Sultanahmet'te
gerçekleþtirdik. Sultanahmet Meydaný'nýn hareketli ve coþkulu
kalabalýðý, eylemimizle yoðun ilgi gösterdi.
Ramazan konseptine uygun olarak, Karagöz ve Hacivat figürleri
de bizimle birlikteydi, bu hafta.
"...Karagöz'ün devlet büyüklerini ve devlet iþlerini hayal perdesine
getirdiðini, Karagöz'ün siyasal taþlama da yaptýðýný gösteren belgelere de
ulaþýlmýþtýr..." (karagoz.net sayfasýndan)
Ayrýca bu haftaki etkinliðimizde, NTV ile ayrýntýlý bir röportaj
gerçekleþtirdik.
-Jam Echelon Day - Echelon'u engelleme gününe denk getirdiðimiz 8.NOBESE'yi,
yeni oyuncularýmýzla beraber eðlenceli bir þekilde tamamladýk.

Fotoðraflar yakýnda þu adreste:
http://izleniyoruz.50webs.com/goruntu8.html

ister karagöz ve hacivat olalým;
ister sokaktaki insan...
bizler kýsa sürede istanbul'un her tarafýna
yerleþtirilen, gözetleme kameralarý ile
toplumun sürekli kontrol altýnda
tutulmasýna karþý çýkýp, ayrýca güvenlik
paranoyasýnýn özgürlüðün önüne
geçmesinden rahatsýz oluyoruz

MOBESE:
"yeni bir toplumsal pasifizm yöntemi.
kabul et, devlet senin için en iyi olaný yapýyordur."

NOBESE:
"toplumu gözetleyenleri gözetleyerek,
onlara karþý çýkan etkinlik."

email: izleniyoruz@gmail.com
web: http://www.izleniyoruz.net/

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center