A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Eþcinsellik muayenesini reddetmek ceza artýrdý

Date Fri, 21 Oct 2005 22:05:03 +0200 (CEST)


Askeri mahkeme, askerlik yapmayý kabul etmeyen 'vicdani retçi'yi 4 yýla
mahkûm etti, homoseksüellik muayenesini reddetmeyi ceza artýrýcý neden saydý
GÖKÇER TAHÝNCÝOÐLU Ankara
ABD'nin Afganistan'a müdahale ettiði 2001'de militarizme karþý çýktýðýný
açýklayarak 'vicdani retçi' olan Mehmet Tarhan* mayýsta askerlik yapmayý
reddettiði için tutuklandý. Tarhan, eþcinsel olduðuna iliþkin saðlýk raporu
alarak 'çürüðe' çýkarýlmasý yönündeki telkinleri de reddetti.
Hakkýnda 'emre itaatsizlikten' dava açýlan Tarhan, tahliye edildi ve
Tokat'taki bir birliðe götürüldü. Birliðinde de askerlik yapmayý reddeden
Tarhan, tekrar tutuklandý ve hakkýnda 'emre itaatsizlikte ýsrar' suçundan
dava açýldý. Tarhan, Sivas 5. Piyade Eðitim Tugay Komutanlýðý Askeri
Mahkemesi'nce 2 ayrý davada toplam 4 yýl hapse mahkûm edildi. Böylece
Tarhan'ýn askerliði her reddediþinde ayrýca cezalandýrýlmasýnýn da yolu
açýldý.
Karar temyiz edildi
Tamamladýðý gerekçeli kararýnda, 'vicdani ret' kavramýný tartýþmaktan
kaçýnan mahkeme, her Türk gencinin askerlik yapmasý gerektiðinin altýný
çizdi.
Kararda, 2 ayrý davada cezanýn alt sýnýrý olan 6 aydan toplam 12 ay hapis
cezasý verilmesi mümkünken 4 yýl hapis cezasý verilmesine de açýklýk
getirildi. Tarhan'ýn askerlik yapmayý acemi erlerin yoðun bulunduðu ortamda
reddederek moral bozukluðuna neden olmasý ve homoseksüalite muayenesi
sonunda askerliðe elveriþli olmadýðý tespiti ihtimali bulunmasýna raðmen
muayeneden kaçýnmasý, cezada 'asgariden' uzaklaþýlmasýna gerekçe gösterildi.

Açlýk grevine baþladý
Kararý temyiz eden Tarhan'ýn avukatý Suna Coþkun, vicdani retçilere askerlik
yaptýrýlmamasýnýn "uluslararasý hak" olduðunu vurguladý.
Temyiz dilekçesinde, vicdani reddin anayasaya aykýrý olmadýðýný belirten
Yargýtay Savcýsý ve Anayasa Mahkemesi raportörünün görüþlerine de yer
verildi. Tarhan'ýn cezasýnýn, insanlýk onuruna aykýrý bulduðu eþcinsellik
muayenesini yaptýrmamasý nedeniyle artýrýlmasýnýn da hukuka aykýrý olduðu
ifade edildi.
Saç ve sakalý askeri cezaevinde zorla kesilen Tarhan'ýn, 30 Eylül'de süresiz
açlýk grevine baþladýðý, eylemini sorumlular hakkýnda soruþturma açýlýncaya
kadar sürdüreceði öðrenildi.
Yargýtay Savcýsý Ömer Faruk Eminaðaoðlu ile Anayasa Mahkemesi raportörü
Osman Can makalelerinde, vicdani reddin anayasa tarafýndan vicdan özgürlüðü
kapsamýnda deðerlendirildiðini, askerliðin deðil vatan hizmetinin zorunlu
olduðunu dile getirmiþti.

[Kaynak: Milliyet gazetesi]

------------
*[Ed. Notu: Tutsak edildiði Sivas Askeri Cezaevi'nde açlýk grevini
sürdüren Mehmet Tarhan, anarþist bir total/vicdani retçidir.
Haberde geçtiði gibi Mayýs deðil, Nisan ayýnýn 8'inden beri tutukludur.
.......
Açlýk grevinde bulunan Mehmetle ilgili son haberler:
(www.savaskarsitlari.org)
Vicdani/total retçi Mehmet Tarhan, saç ve ve sakalýnýn kesilmesine
gösterdiði direnç karþýsýnda uðradýðý baský ve iþkencenin soruþturulmasý ve
sivil doktor muayenesinden geçirilmesi isteðiyle baþlattýðý açlýk grevini
21. gününde (20.10.2005) sürdürmeye devam ediyor...
Saðlýk durumu genel anlamda kötü olmamakla birlikte koku ve sese karþý
hassasiyeti artmýþ durumda. Gözlerinde sulanma ve kýzarýklýk özellikle de
okuma sýrasýnda daha bir artmakta. Günlük yayýnlarýn kendisine
verilmesinde keyfilik ve düzensizlik bütün þikayetlere raðmen özellikle
sürdürülüyor.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center