A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara: Ezilenlerin Dayanýþmasý

Date Fri, 21 Oct 2005 18:27:35 +0200 (CEST)


Ankara'da otorite karþýtý bir perspektifle toplumsal dayanýþma anlayýþýný
yaþama taþýmaya çalýþan insiyatif, çalýþmalarýna devam ediyor.
Ezilenlerin gündelik sorunlarý etrafýnda þekillendirilmeye çalýþýlan
çalýþmalar bugün için sayýlarý 20 civarýndaki öðrenciye üniversite,
orta öðrenim dersleri, gitar baðlama kurslarý düzenlemek gibi rutin
aktivitelerini sürdürmektedir.
Altýndað Tophlumsal Dayanýþma aktivistleri faaliyet sürdürdükleri
mahallede bu güne kadar çeþitli afiþleme çalýþmlalarý ve ev ziyaretleri
gerçekleþtirdiler.
Altýndað Dayanýþma Giriþimcileri,
1-Otorite karþýtý mücadelenin, ezilenlerin dayanýþmasý için kaçýnýlmaz olan
doðrudanlýðý öne çýkarttýðý için vazgeçilemez olduðunu
2-Ezilenlerle dayanýþma mücadelesinin günümüz gerçekliðinde ezen sýnýflara
karþý geliþtirilecek muhalefetin temel taþlarýný oluþturmak için yaþamsal
önemde olduðunu
3-Her türden hiyerarþik iþleyiþin ezilenlerin örgütlü mücadelesinde
ezilenlerin insiyatif geliþtirmesinin ve doðrudan deneyimler yaþmasýnýn
önünü kestiðini
4-Ezilenlerin özgürlük mücadelesinin genel olarak bütün toplumun
özgürleþtirecek yegane mücadele olduðunu
5-Her türden gericiliðin, ýrkçýlýðýn, milliyetçiliðin, cinsiyetçiliðin
ezilenlerin dayanýþmasýna karþý saldýrý olduðunu
Savunmaktadýr.

Ankara'nýn ezilen nüfusunun yoðun olarak yaþamakta olduðu mahallede,
ezilenlerin kendi örgütlenmelerini kendi elleriyle yaratmak dýþýnda bir
çareleri olmadýðý bakýþ açýsýyla örgütlenme çalýþmalarýný sürdüren Altýndað
giriþimcileri, yaþadýðýmýz topraklarda egemenlerce geliþtirilen bütün
saldýrýlara karþý direniþin mümkün olabileceðinin ancak ezilenlerin kendi
deneyimleriyle görebileceklerini savunmaktalar.

Ezilenlerin özgürlük mücadelesinin üzerine ölü topraðý serpilmeye çalýþýlan
bir dönemde, ezenlere inat daha fazla dayanýþma daha fazla mücadele çaðrýsý
yapan Altýndað Toplumsal Dayanýþmacýlarýna ulaþmak için aþaðýdaki mail
adresini kullanabilirsiniz.

altindag_dayanisma@yahoo.com.tr

Yaþasýn Ezilenlerin dayanýþmasý!
Kahrolsun Faþizm!
Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði!

[Fotoðraf: http://www.network54.com/Realm/document/son.jpg.jpg]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center