A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) GÖZETLEME KAMERASI OYUNCULARI 22 EKÝM'de SULTANAHMET't e

Date Wed, 19 Oct 2005 17:17:40 +0200 (CEST)


BASIN DUYURUSU: GÖZETLEME KAMERASI OYUNCULARI 22 EKÝM'de SULTANAHMET'te.
Mobese güvenlik sisteminin yerleþtirdiði kameralara dikkat çekmek amacýyla
Gözetleme Kamerasý Oyuncularý'nýn düzenlediði þiddetsiz GELENEKSEL NOBESE
FESTÝVALÝ'nin sekizincisi bu cumartesi günü saat 16.00'da AYASOFYA önündeki
gözetleme kameralarýnda gerçekleþecek.
Festivalimiz þiddetsiz eðlenmek ve eylemmek isteyen herkesin katýlýmýna açýk.
GÖZETLEME KAMERASI OYUNCULARI kimdir
Ýstanbul'da 570 noktaya yerleþtirilen Mobese kameralarý hepimizi potansiyel
suçlu olarak 'görüyor'.
Ýznimiz ve haberimiz olmadan günün 24 saati görüntülerimizi alýyor. Bizler
hemen her köþe baþýna yerleþtirileceði açýklanan kameralarla yaþamak
istemiyoruz.
Bu duruma dikkat çekmek ve tartýþýlmasýný saðlamak üzere her hafta baþka bir
semtteki gözetleme kameralarý önünde yaptýðýmýz Geleneksel Nobese
Festivali'nde buluþuyoruz.

"Gözetleme Kameralarý ile sistem herkesi görürken, kendisini görünmez
kýlýyor. Foucault bu sistemi "Panoptikon metaforu" ile açýklýyor."
Uður Dolgun, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Öðretim Üyesi

"Tiyatro sanatý açýsýndan bakýlýrsa Gözetleme Kamerasý Oyuncularý'ný bir
'politik tiyatro' etkinliði olarak görmeliyiz".
Doç. Dr. Semih Çelenk, Dokuz Eylül Üniv. Sahne Sanatlarý Böl. Öðr. Üyesi


izleniyoruz.birarada.net

izleniyoruz@gmail.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center