A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sivas KARA TOPRAK fanzin....

Date Wed, 19 Oct 2005 17:14:16 +0200 (CEST)


fanzinin giriþ yazýsý;
Dost dost diye nicesine sarýldým
Benim sadýk yarým kara topraktýr
Beyhude dolandým boþa yoruldum
Benim sadýk yarým kara topraktýr.
Karnýn yardým kazmayýnan belinen
Yüzün yýrttým týrnaðýnýn elinen
Yine beni karþýladý gül ilen
Benim sadýk yarým kara topraktýr.
Yýllar önce bu topraklardan sesleniyordu;Aþýk Veysel,bugün bir kez daha ne
kadar haklý olduðunu algýlayabiliyoruz . Tekno-endustýryel sistem doðaya
saldýrýrken,insanlarýn paylaþýmcý duygularýný diðer bir yandan da doðal
iþleyiþe verdiði zararla insan ve doða üzerindeki tahribatýný
görebiliyoruz.Bizde bu topraklarýn üzerinde yaþayan canlýlar olarak gerek
insan-insan gerekse insan-doða iliþkimizi tahakkümsüz kurgulamak için yeni
bir yaþam örgütlemenin adýmlarýný atmaya çalýþtýk.
Neden fanzin sorusuna verilecek en iyi yanýt ise;karþýtlarý tarafýndan
denetlenemeyen ve engellenemeyen olmasýdýr.Bir baþka gerekçe ise üretenlerin
ürettikleri için doðrudan söz sahibi olmalarýdýr.Bu fanzin in bir yazým
kurulu yok,bu fanzinde yazý yazmayý ihtitiyaç duyan herkes; istediði yazýyý
yazar ve yayýmlar. Þunun farkýndayýz, bu fanzin belki insanlarda büyük
coþkular yaratamayacak, belki çok fazla ilgi görmeyecek,ama þöyle bir
gerçeklik var ki ,halen özgürlük düþleri olan ve bunlarý yaþama geçirmeyi
çalýþan bir avuç insanýn coþkularýný dillendirecek,onlarýn yaþama özgürlükçü
bir pencereden bakýþ açýlarýný yansýtacak.Fanzin kendisini periyodik olma
konusunda zorlamayacak,rahatsýz olduðu(ki rahatsýz olduðumuz onca þey
var)konulara karþý kendini olgun hissetiðin de bir karþý koyuþ biçimi olarak
yeni bir sayýda ifade edecek.Tabiki sana ihtiyaç duyuyor bu çaba,eðer
yüreðinde özgürlük adýna bir kýpýrdama hissediyorsan bu çabaya dahil olman
için baþka hiçbir neden yok.

?BÝRÝMÝZ BÝLE ÖZGÜR DEÐÝLSEK HEPÝMÝZ TUTSAGIZ?
M.BAKUNÝN

YAZILAR;
*Seni Aptalýn Teki yapacak Hap

*Ulus-Devlet ve Toplumsal Kimlik

*Bir Türlü Uyuþmayan Ýki þey; Toplum ve Devlet

*Bir devlet düþmanýyla röpörtaþ (jhon zerzan-gelecekteki ilke kitabýndan
alýntý)

*Ne Sýnýr Ne ulus Eylemleri,Mehmet Tarhan açlýk grevinde!,Atinada güvenlik
kamaresý tahrip ettikleri gereççesiylew 5kiþi tutuklandý...haberler

anarþiyle.......
zapatist_a@yahoo.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center