A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Atina , Gözetim kameralarý pek revaçta deðil.... [en]

Date Sun, 16 Oct 2005 16:41:24 +0200 (CEST)


Dafni'de, 11 Ekim 2005 Pazartesi sabahý 5 kiþi, 2 güvenlik kamerasýný
kundakladýklarý iddiasýyla gözaltýna alýndý. Polis tarafýndan haklarýnda
çoðu anti-terörist yasalarla ilgili (biri terörist grup kurmak) 6 ayrý
suçlama öne sürülerek savcýya gönderildiler. Suçlamalar için yeterli
delil bulunmadýðý için savcý suçlamalarý deðiþtirmek zorunda kaldý.
Mahkemenin dýþýnda birçok dayanýþma eylemi yapýldý. Atina merkez polis
karakolunda tutulan 5 kiþi gözaltýna alýnýþ biçimlerini anlattýklarý
bir mektup gönderdiler. 13 Ekim Perþembe günü sabah 9:00'da sorgu hakimi
ile görüþtürülen 5 kiþi buradan serbest býrakýldýlar. Bu sýrada da
mahkemenin önünde bir dayanýþma eylemi vardý.
Olaylarýn öncesi:
Bugün [11 Ekim] erken saatlerde 50 kadar anarþist/anti-otoriter
Atina Panteion Üniversitesi yakýnlarýndaki Sigrou Avenue'ye
yerleþtirilen gözetim kameralarýný imha etti. "Toplumsal kontrol
sistemlerini sabote edin" yazýlý bir pankart sayesinde iki
þeritten birisindeki trafik durdurulurken, ayný sýralarda
yoldaþlar kamera kontrol kutularýný ateþe veriyorlardý.
Ayný kameralar geçen Ocak ayýnda da imha edilmiþ, ancak
yazýn yerlerine yenileri konulmuþtu.
............
Gözaltýna alýnan kiþilerin hücrelerinden gönderdikleri mektup:
(http://athens.indymedia.org/display.php?articleId=4387)
10'u Pazartesi'yi 11'i Salý'ya baðlayan gece geç saatlerde, Dafni-Neos
Kosmos bölgesindeki Ai-Yannis tepesinde bulunduðumuz sýrada, tepeyi
sardýktan sonra el fenerleri ve silahlarla gelen ve hakaretler edip
tehditler savuran - bazýlarý üniformalý, bazýlarý sivil - en az
20 polisin ani ve vahþi saldýrýsýna maruz kaldýk. Tepelik alanda
kovalanýp üzerimize ateþ açýlmasýnýn ardýndan gözaltýna alýnarak
Alexandra ave'deki Güvenlik Güçleri Karargâhýna götürüldük. Burada,
dýþ dünyadan tümüyle tecrit edilmiþ þekilde tutulduk (12 saatten
fazla süre boyunca bir telefon görüþmesi yapmamýza izin verilmedi,
avukatla bile görüþemedik) ve sonrasýnda zorbaca sorgu seanslarý
ve evlerimizin araþtýrýlmasýnýn ardýndan, hesabýmýz aralarýnda
yakýn mesafedeki 2 video-kamerasýnýn ateþe verilmesinin de bulunduðu
6 ayrý suçlamayla kesildi. Baþýndan itibaren her türlü suçlamayý
reddettik, bu nedenle savcý bunlarý 3'e indirdi (bir molotof kokteyli
bulundurmakla ilgili cezai iþlem gerektiren 1 suçlama artý kundaklama
ve zarar vermeden dolayý 2 hafif suçlama).

Bu olaya karýþtýðýmýzý inkar etmiþ olmamýz, devletin tebaalarýna
karþý yaygýn denetime yönelik böylesi tepkileri onaylamadýðýmýz
anlamýna gelmiyor. Bizler hergün tahakkümün boðucu koþullarý,
herþeyin ticarileþtirilmesi ve yerel-uluslararasý patron
çeteleri tarafýndan yaygýn olarak "önerilen" gözetim altýnda
yaþýyoruz; bizler bilinçli olarak her türlü otoriteye karþý
direnme yolunu seçtik. Yaþamlarýmýz üzerinde tahakküm uygulayan
ve bizleri özgürlüðümüzden uzak tutan þeylere karþý giriþilen
bu türden eylemler toplumsal topyekün isyan mücadelesinin birer
parçasýdýr...

ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMÝZDE DAYANIÞMA SÝLAHIMIZDIR

2005/10/12 GÜVENLÝK KARARGAHI nezarethane hücreleri, gözaltýndaki 5li

[Haber&Çeviri: Ainfos Türkçe + Istanbul Indymedia]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center