A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Britanya , Sýnýf Savaþý [Class War] 89 Yayýmlandý [en ]

Date Mon, 10 Oct 2005 22:23:33 +0200 (CEST)


Ve çok kýsa bir zaman içinde paspaslarýnýzýn üzerinde olacak!
16 sayfalýk haber, yorum ve safralarýn yanýnda, Londra
bombalý saldýrýlarý, New Orleans felaketi, Papa'ya bir veda,
G8 protestolarýndan bir rapor, Sydney isyanlarýna iliþkin
kapsamlý bir rapor ve tuhaf 43 stone eski-polis davasý
analizlerini bulabilirsiniz.....
Derginizi yerel Class War satýcýnýzdan edinin yada
Londra CW'nin posta kutusuna bir sterlin yollayýn.
Son olarak da bir dizi yeni güncelleme için websitesini
kontrol edin, bunlar arasýnda Moskova Antifa'nýn eylemi
sýrasýndaki bazý görüntülerinin yer aldýðý anti-faþist
sayfa bulunuyor.
Class War --- Po Box 467 --- London E8 3QX
--- www.londonclasswar.org
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center