A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mülksüzler Film Projesi: Radyomuz var artýk

Date Mon, 10 Oct 2005 22:05:08 +0200 (CEST)


Bir grup baðýmsýz sinemacý, anarþist yazar Ursula K. Le Guin'in
yazdýðý M Ü L K S Ü Z L E R 'ikircikli bir ütopya' romanýný filme
çekme düþüncesiyle birarada.
"'...Vermediðiniz þeyi alamazsýnýz, kendinizi vermeniz gerekir.
Devrim'i satýn alamazsýnýz. Devrim'i yapamazsýnýz.
Devrim olabilirsiniz ancak.
Devrim ya ruhunuzdadýr ya da hiçbir yerde deðildir.'
Ursula K. Le Guin

Mülksüzler
Mülksüzler, orijinal adýyla ?The Dispossessed? , onun 1974 yýlýnda yazdýðý
bir kitap. Yani Yerdeniz serisindeki sýrasýyla söylersek; büyümeyi,
cinselliði ve ölümü öðrenip; feminist ve sosyalist düþünce ile tanýþmasýndan
sonra. Kitap, tüm dünyada pek çok eleþtirmen ve okur tarafýndan okunmuþ ve
üzerine yazýlar yazýlmýþtýr. Hatta Samuel Delany, ona karþý bir heteretopya
olan ?Triton?u yazmýþtýr.

Mülksüzler bir ütopya kabul edilir. Ama klasik ütopya tanýmýna girmez pek.
Çünkü ütopyalarýn çaðrýþtýrdýðý zengin ve muhteþem bir dünya, iyi bir toplum
ve barýþ, bu kitabýn konularý arasýnda deðildir. Ütopyanýn olmasý gereken
yerde -Anarres?te- çöl, kum tepeleri ve açlýk varken, anti-ütopya Urras?ta
yeþil bir dünya, okyanuslarýn yanýnda devlet terörü ve sömürü vardýr.
Anarres?in anarþistleri, bu sistemi deðiþtirme çabalarý sonucu Urras?tan
ihraç edilmiþler ve aya yerleþmiþlerdir. Ve bir süre sonra ?öteki?lerin
gezegenini, yani Urras?ý ay olarak görmeye baþlarlar. Urras ise bizim
dünyamýzýn 12 sene öncesine benzer bir yerdir. Büyük bir kapitalist ve büyük
bir sosyalist devlet vardýr. Romanýn esas kiþisi fizikçi Shevek bu ikisi
arasýnda -kalbi Anarres?te , aklý ise bir þeyler deðiþtirebileceði Urras?ta-
kalmýþtýr.
Eser, yazarýn anarþist/sosyalist düþünceleri konusunda önemli ip uçlarý
taþýr. Sözgelimi sendikalar; bugün olduðu gibi insanlarý deðil, üretimi
yönetirler. (S. 75). Çünkü ?zorlama, düzeni saðlamanýn en etkisiz yoludur.?
(S.137). Büyük bir fizikçi olan Shevek, sýradan bir iþçi gibi demiryolu
yapýmýnda çekiç sallayabilir. Ne iþ yapacaðý sadece yeteneklerine ve
isteklerine baðlýdýr. Yine Le Guin?e göre bireyin görevi, ?hiçbir yönetimi
kabul etmemek, kendi eylemlerinin baþlatýcýsý olmak, sorumlu olmak?týr.

Yazar,insanlarýn bugünkü toplumunda egemen olan acýlarýn, eþitsizliklerin,
sömürünün çoðunun kaynaðýnda -romanýn adý ile ilintili olarak- ?mülkiyeti?
görür. Sosyalist düþünce, mülk?ün bir insanýn diðer üzerinde otorite
kurabilmesinin temel sebeplerinden olduðunu kabul eder. Oysa Anarres?in
erkek ve kadýnlarý ?özgürdür, hiçbir þeye sahip olmadýklarý için
özgürdürler. Siz sahipler ise sahiplisiniz. Hepiniz hapistesiniz. Herkes
yalnýz, tek baþýna, sahip olduðu yýðýnla birlikte.? (S. 207). Urras?ta
dükkanlardaki herkes ?ya alýcý ya satýcýydý. Nesnelere sahip olmak dýþýnda
bir iliþkileri yoktu.? (S.123). Shevek -anarþist- , ?bankalarýn nasýl
iþlediði ve benzeri þeyleri öðrenemiyordu, çünkü kapitalizmin bütün
iþlemleri ona ilkel bir dinin ayinleri gibi anlamsýz, karmaþýk ve gereksiz
geliyordu.? (S.119).

Le Guin?in toplumsal iliþkilerin iþleyiþi yönündeki düþünceleri þöyle
özetlenebilir : ? Bir hýrsýz yaratmak için, bir sahip yaratýn; suç yaratmak
istiyorsanýz, yasalar koyun.?(S.129).

Kitabýn anarþistleri, ideal toplum yolunda önemli adýmlar atmýþsalar da,
henüz almalarý gereken yollarý vardýr. Çünkü Anarres, bir devrim toplumudur;
insanlarý devrimin çocuklarýdýr. Sürekli deðiþmelere açýk olmalýlar,
düþüncelerinde devrimler yapmalýdýrlar. Yoksa kemikleþmenin tuzaðýndan
kaçamazlar. Nitekim özgür komün toplumunda bile otorite baskýsý vardýr.
Þüphesiz bu bir mahkeme veya devlet tarafýndan deðil , toplumun önyargýlarý,
tecrit etme politikalarý ve ayýplamalarý sonucunda oluþmuþtur. Shevek,
kendi teorilerini yayýnlatmak için yeniliðe kapalý bir bilim adamýnýn,
Sabul?un, onlarý kendi adýyla yayýnlatmasýna izin vermiþtir. Ama bu
tehlikeye karþý her zaman yeni bir devrim yapýlabilir.

Mülksüzler, yazarýn Karanlýðýn Sol Eli gibi eserlerinden bildiðimiz evren
anlayýþýna uygundur. Hainliler ve Arzlýlar buraya da gelmiþler. Shevek,
teorisini Urraslýlardan korumak için Hainlilere teslim etmeye çalýþýyor
zaten. Bu arada, Arz elçisi Keng ile konuþmalarý bizim için adeta bir uyarý
niteliðinde. Keng?in zamanýnda dünya, mahvolmuþ, ormanlarý kavrulmuþ,
kupkuru ve her mevsim sýcak bir yerdir. Keng , Shevek?in meydandaki
konuþmasýný aðlayarak dinlediðini söylüyor ve ekliyor :?Biz, Anarres?e
ulaþma þansýmýzý yüzlerce yýl önce yitirdik.? (S.307-311).

http://lostlibrary.org/normalgoster.asp?altbolum=1&yazi=342

Son söz Le Guin?in anarþisti Shevek?e ait:

??Vermediðimiz þeyi alamazsýnýz, kendinizi vermeniz gerekir. Devrim'i satýn
alamazsýnýz. Devrim'i yapamazsýnýz. Devrim olabilirsiniz ancak. Devrim ya
ruhunuzdadýr ya da hiç bir yerde deðildir.

www.mulksuzler.birarada.net

----------

Romaným Mülksüzler, kendilerine Odocu diyen küçük bir dünya dolusu insaný
anlatýyor. Ýsimlerini toplumlarýnýn kurucusu olan Odo'dan alýyorlar; Odo
romandaki olaylardan kuþaklarca önce yaþamýþ, bu yüzden olaylara katýlmýyor,
ya da yalnýzca zýmnen katýlýyor, çünkü bütün olaylar aslýnda onunla
baþlamýþtý.

Odoculuk anarþizmdir. Saðý solu bombalamak anlamýnda deðil: kendine hangi
saygýdeðer adý verirse versin bunun adý tedhiþçiliktir. Aþýrý saðýn
sosyal-Darwinist ekonomik özgürlükçülüðü de deðil; düpedüz anarþizm: eski
Taocu düþüncede öngörülen, Shelley ve Kropotkin'in, Goldmann ve Goodman'ýn
geliþtirdiði biçimiyle. Anarþizmin baþ hedefi, ister kapitalist isterse
sosyalist olsun, otoriter devlettir; önde gelen ahlakî ve ilkesel temasý ise
iþbirliðidir (dayanýþma, karþýlýklý yardým). Tüm siyasal kuramlar içinde en
idealist olaný anarþizmdir; bu yüzden de bana en ilginç gelen kuramdýr.

-Ursula K. LeGuin

----------

Radyomuz var artýk

Mülksüzler kitabýný yeniden ve yeniden okuyup
tartýþacaðýmýz bir radyomuz var artýk

Deneme yayýný baþladý.
Bilgisayarýnýza küçük bir eklenti indirmeniz
gerekiyor, eðer yükli deðilse....

http://www.mulksuzler.birarada.net/radio.htm

----------

email: mulksuzlerfilmprojesi@yahoo.com
web: http://www.mulksuzler.birarada.net

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center