A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Homofobi Karþýtý Giriþim yeni dönem toplantýsý

Date Sun, 2 Oct 2005 11:44:39 +0300 (IDT)


Psikiyatrik-Psikolojik Homofobi Karþýtý Giriþim, yeni dönem toplantýlarýna
baþlýyor...
Geçen dönem olduðu gibi ayda bir kez yapýlan toplantýlarýn ilki, ankara'da,
Kaos Kültür Merkezi'nde, 2 Ekim Pazar günü, saat 13:00'te baþlýyor.
Psikolog, psikiyatr, psikolojik danýþman ve sosyal hizmet uzmanlarý ile bu
alanlardan öðrencileri toplantýlarýmýza katýlmaya ve / veya bizimle
iletiþime geçmeye çaðrýyoruz.
Kaos Kültür Merkezi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarý, 29/12, Demirtepe/Kýzýlay-Ankara
Tel: 0312 230 0358

anti_psychomophobia@yahoo.com kaosgl@kaosgl.com

Ruh saðlýðý alanýnda çalýþmalar ilk baþladýðý zamanlardan beri cinselliðe
özel bir yer ayrýlmýþtýr. Eþcinsellik, o dönem egemen olan bakýþ açýsý
doðrultusunda, bu alanda çalýþanlarca ?sapkýnlýk? olarak nitelenmiþtir. Uzun
yýllar boyunca psikiyatri ve psikolojinin öncülüðünde, heteroseksüelliðin
tek saðlýklý cinsel yönelim olduðu yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Hayatýn hemen her
alanýnda eþcinsellere ve eþcinselliðe karþý mücadele verilmiþ, bu
ayrýmcý/baskýlayýcý müdahaleler en büyük desteklerini
psikiyatri/psikoloji?den almýþlardýr. Artýk eþcinsellik için benzer ifadeler
bilimsel olarak kullanýlamýyorsa da, eþcinsellik bahis konusu olduðunda
birçok insanýn gözleri hâlâ eðitim kurumlarýnda ve klinik alanlarda çalýþan
ruh saðlýðý uzmanlarý aramaya devam etmektedir. Ruh saðlýðý alanýnda
çalýþanlar, farkýnda olsalar da olmasalar da, heteroseksüellerle olduðu
kadar eþcinsellerle de karþýlaþmaktalar. Her ne kadar, temel
psikoloji/psikiyatri kitaplarýndaki eski yerini korumasa da, eþcinsellikle
ilgili sorunlarla ruh saðlýðý çalýþanlarýnýn karþýlaþmasý nadir bir durum
deðildir.

Eþcinsellerin eþcinsellikleriyle ilgili olarak ruh saðlýðý çalýþanlarýyla
karþýlaþmasý, ya bunu bir sorun olarak görüp kendi isteðiyle baþvurmasý
sonucunda ya da ailelerinin baskýsýyla olmaktadýr. Çocuklarýnýn eþcinsel
olduðunu anladýklarýnda veya çocuklarý onlara açýldýðýnda, ebeveynler
sýklýkla onlarý ruh saðlýðý uzmanýna götürürler. Eþcinsellik dýþýnda
yakýnmalarla baþvurulduðunda da, tüm sorunlarýn kökeni olarak konunun
eþcinselliðe getirilmesi sýk rastlanýlan bir tutumdur.

Türkiye?de dünyanýn bir çok ülkesinde olduðu gibi, ruhsal hastalýklar, DSM
IV (Amerikan Psikiyatri Birliði- APA) ve ICD 10 (Dünya Saðlýk Örgütü- DSÖ)
uluslararasý sýnýflandýrmalarýna uygun þekillerde kategorilere ayrýlýr. APA
tarafýndan 1973?te alýnan karar sonrasýnda, eþcinsellik kademeli olarak bir
ruhsal hastalýk kategorisi olmaktan çýkarýlmýþtýr, DSÖ de benzer bir yol
izlemiþtir. Bilimsel kabul ve yaygýn uygulama bu yönde olmakla birlikte,
eþcinselliðin hastalýk olduðunu, tedavi edilmesi gerektiðini düþünen ruh
saðlýðý çalýþanlarý ve kurumlar halen vardýr.

Türkiye?de genel uygulamada, bu konuyla ilgili tutum danýþýlan kiþinin
kiþisel tercihine býrakmýþtýr. Ruh saðlýðý alanýnda eðitim ve uzmanlaþma
sýrasýnda üzerinde durulmayan eþcinsellikle ilgili birçok uzmanýn yaklaþýmý,
toplumsal homofobiden baðýmsýz olamamaktadýr. Heteroseksüellik tek ?normal
ve saðlýklý? cinsel yönelim, eþcinsellik de ?sapkýn? bir davranýþ olarak
yansýtýlýr. Böylece danýþan kiþinin yargýlanmasý, sözel þiddete, ayrýmcýlýða
maruz kalmasý, kendini suçlu ya da sapýk gösterecek muamelelerle
karþýlaþmasý olasý olmaktadýr. Baþvurmuþ olan eþcinselleri bilimsel bilgiden
mahrum býrakmanýn ötesinde, zarar görme olasýlýðý yüksek olan tedavi
yöntemleri uygulanabilmektedir. Bilimsellikten uzak yöntemlerle dönüþtürme
tedavisi uygulanabilmektedir. Bunlarýn bir kýsmý artýk cinsel iþlev
bozukluðu ve birçok ruhsal rahatsýzlýða yol açmaktan baþka bir sonucu
olmadýðýný bildiðimiz yöntemlerdir. Yýllarca süren ilaç tedavileri ve
terapiler, danýþanýn yeterince motive olmamasý nedeniyle(?) sonuca ulaþmayan
uzun tedaviler, hipnoz, telkin gibi birçok yöntem kullanýlmaktadýr; ki bu
yöntemlerden bazýlarý iþkence yöntemlerini andýrmaktadýr. Tüm bunlar kiþinin
kendi gerçeðiyle uyumunu zorlaþtýrdýðý, zaman ve para kaybýna yol açtýðý
gibi, uygulanan tedavi yöntemlerinin kendileriyle ilgili yan etkileri de
kiþiye zarar verebilmektedir. Bu nedenle, uygulamalar etiðe aykýrýdýr. Bunca
etik sorunun yaþandýðý bu uygulamalarla ilgili meslek kuruluþlarýnca
getirilen bir standart ya da yaptýrým yoktur. Ruh saðlýðý uzmanlarý, medya
organlarýnda da homofobiyi destekleyebilmektedirler. Eþcinselliðin oluþumu,
eþcinsellikten kurtulma ile ilgili olarak pervasýzca, artýk spekülatif bile
deðil de, komik karþýlanabilecek açýklamalar yapabilmekte, anne babalara
öðütlerde bulunabilmekteler.

Biz bir grup psikiyatrist, psikolog, psikolojik danýþman ve sosyal hizmet
uzmaný, eþcinsellikle ilgili ruh saðlýðý çalýþanlarýnýn bilinçli-bilinçsiz
yanlýþ ya da yetersiz uygulamalarýna karþý mücadele etmemiz gerekir diye
düþündük. Çalýþma alanýmýzda ayrýmcýlýðýn son bulmasýnýn tek kazançlýsýnýn
eþcinseller olmayacaðýna inanýyoruz. Bunu baþarmanýn da bizler bir araya
gelmedikçe ve sesimizi ruh saðlýðý alanýnda çalýþan topluluk içinde
yükseltmedikçe mümkün olduðunu düþünmüyoruz. Bu gerekçelerle ruh saðlýðý
alanýnda çalýþanlar olarak (psikiyatristler, psikologlar, psikolojik
danýþmanlar, sosyal hizmet uzmanlarý vb) biraraya gelmenin yollarýný
arýyoruz.

Böyle bir çalýþmayla neler yapýlabileceðiyle ilgili olarak, baþlangýç
aþamasýnda aklýmýza gelenler þunlar:

1. Ruh saðlýðý alanýnda çalýþanlarý bilgilendirme: Bu konuda eðitim
alamayan, doðru bilgiye ulaþamayan ruh saðlýðý çalýþanlarýný bilgilendirmek,
iyi niyetli olsa da ?eþcinsellik hastalýk deðildir? dedikten sonra ne
yapacaðýný bilemeyen ruh saðlýðý çalýþanlarýyla birlikte çözüm aramak.

2. Eþcinselleri ruh saðlýðý hizmetleri ile ilgil bilgilendirmek:
Psikiyatrist, psikolog, psikolojik danýþman ya da sosyal hizmet uzmanlarýna
baþvuranlarý bilgilendirecek, hasta hakký ihlallerine, ayrýmcýlýk/aþaðýlama
ve ?tedavi etme? giriþimlerine karþý duracak bir donaným kazandýracak
etkinliklerde bulunmak.

3. Homofobik çalýþanlara karþý eylemler: Medya organlarýnda homofobiyi
destekleyen, bilimsel görüþün aksi açýklamalarda bulunan meslektaþlarla
ilgili meslek örgütlerinin etik kurullarýna baþvurmak, þikayet/rapor etmek,
aksi yönde ayný þekilde açýklama yapmak gibi eylemlerde bulunmak.

4. Kaos GL özel sayýsý: Türkiye ve Dünya?da durumu, sorunlarý ve çözüm
önerilerini bir araya getirmek, konuyla ilgili duyulan Türkçe kaynak
eksikliðini gidermeye çalýþmak üzere bir Kaos GL ?Psikiyatrik-Psikolojik
Homofobi? Özel Sayýsý çýkarmak.

5. Web sitesi: Ruh saðlýðý alanýnda çalýþanlara kaynak olabilecek, kendi
aramýzda iletiþimin kurulabileceði, sorun ve aksaklýklarýn paylaþýlabileceði
bir site düzenlemek.

6. Mesleki toplantýlar düzenleme: Ruh saðlýðý alanýnda uzmanlarýn biraraya
geldiði bilimsel toplantýlarda, konuyu gündeme getirmek; panel, konferans,
atöye çalýþmasý gibi etkinlikler düzenlemek.

7. Farklý disiplinlerde çalýþan uzmanlarýn bu konuyla ilgili etkileþimde
bulunabileceði toplantýlar düzenlenmek.

Halen giriþime katkýda bulunanlar arasýnda psikiyatristler, psikologlar,
psikolojik danýþmanlar ve sosyal hizmet uzmanlarý, bu alanlarda eðitim gören
öðrenciler bulunmakta. Giriþim, hedefleri gereði, sadece Ankara yerelinde
çalýþmýyor. Farklý þehirlerden ve yurtdýþýndan çalýþmalarýmýza katkýda
bulunan arkadaþlarýmýz da var aramýzda. Herkesin ayný þekilde katkýda
bulunulmasý beklenilmediðinden, kendi katký olanaðýnýzý yaratmak konusunda
size elimizden gelen yardýmý yapmaya hazýrýz.

Katkýda bulunmak isteyenlerin anti_psychomophobia@yahoo.com adresine
kendilerini tanýtan bir elektronik postayla baþvurmalarýný rica ederiz.

Homofobi Karþýtý Giriþim

---
*[Ed. Notu: Kaos GL, anti-otoriter, anti-kapitalist bir eþcinsel
örgütlenmesidir.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center