A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika , Chiapas: FZLN kendini feshederek EZLN'ye katýldý

Date Mon, 28 Nov 2005 22:02:15 +0100 (CET)


Gizli Devrimci Yerli Komitesi (CCRI-CG) -
Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu (EZLN) Genel Komutanlýðý
Meksika
20 Kasým 2005
Meksika Halkýna:
Dünya Halklarýna:
Erkek ve Kýz Kardeþler, Yoldaþlar:
Birinci - 1996'da Selva Lacandona Dördünci Deklarasyon'da EZLN Zapatista
iktidar için savaþmayacak ve politika yapmanýn yeni bir yolunu inþa etmek
için çaba gösterecek politik, sivil ve barýþçý bir örgütlenme olarak
Zapatista Ulusal Kurtuluþ Cephesi'nin (FZLN) kurulmasý için çaðrýda
bulunmuþtu. O sýrada savaþýn sonunun yaklaþtýðýný ve FZLN ile açýk politik
mücadeleye geçebileceðimizi düþünüyorduk. Fakat böyle olmadý, kötü
hükümetler bize karþý savaþmayý sürdürdüler ve buna karþýlýk biz de
direnmeye devam ettik. Bizim doðrudan katýlýmýmýzla olmasa da, yaklaþýk 10
yýllýk süreç içerisinde bütün Meksika'dan (ve diðer ülkelerden) pek çok
kadýn ve erkek FZLN'ye katýldý ve iktidar için savaþmama ilkesine uygun
olarak, politika yapmanýn yeni bir yolunu inþa etmek için çaba gösterdiler.

Ýkinci - EZLN, bu yýl 2005'de "Öteki Kampanya" içerisinde açýk, sivil,
barýþçý bir politika ile uðraþmak için EZLN'den ayrýlan grup Zapatista'nýn
yaný sýra bir dizi inisiyatifin katýlýmýyla Selva Lacandona Ormanýndan
Altýncý Deklarasyon'u yayýnladý. Böylece Zapatistalarýn Meksika için
demokrasi, özgürlük ve Adalet mücadelesinde yeni bir sahne açýldý, ve bunu
tamamen baþarmak için birkaç deðiþiklik daha yapýlmasý gerekiyor.

Üçüncü - 2005 yýlýnýn Ekim ayýnýn sonlarýnda Zapatista Ulusal Kurtuluþ
Ordusu, Gizli Devrimci Yerli Komitesi'nden (CCRI-CG) bir delegasyon,
Zapatista Ulusal Kurtuluþ Cephesi'nin (FZLN) bazý üyeleriyle bir araya
gelerek kökeni ve sýnýrlarý EZLN tarafýndan belirlenen FZLN'nin organik
yapýsýnýn eritilerek politik, sivil zapatista örgütü EZLN'ye geri dönüþ
üzerine Cephe'deki tüm yoldaþlara danýþmalarýný istediler.

Amaç FZLN'nin on yýllýk süreç içindeki kazanýmlarýný alarak, çalýþmalar
sýrasýnda ortaya çýkan hata ve kusurlardan sakýnarak, Dördüncü
Deklarasyon'da ifade edilen ilkelere uygun, Lacandona Ormanlarý'ndan Altýncý
Deklarasyon'da ileri sürülenlerle (anti kapitalist ve sol) de birleþecek
Zapatist, sivil ve barýþçý bir örgütlenme oluþturabilmesi için EZLN'yi özgür
býrakmaktýr.

Dördüncü - Birkaç gün önce FZLN iç görüþmelerini bitirdi ve yoldaþlarýn çoðu
"FZLN" adýnýn EZLN'ye dönmesi için daðýtýlmasý ve yeni ilkeler,
gereksinimler, düzenlemeler, yapý ve hedeflerle yeniden yapýlandýrýlacak
Zapatista Ulusal Kurtuluþ Cephesi için çaðrý beklemek konusunda anlaþtýlar.
Görüþlerini EZLN'ye ilettiler.

Beþinci - Bu kararý öðrenen Gizli Devrimci Yerli Komitesi - Zapatista Ulusal
Kurtuluþ Ordusu (EZLN) Genel Komutanlýðý, 25 Kasým 2005 Cuma günü itibarýyla
EZLN'nin kardeþ örgütü Zapatista Ulusal Kurtuluþ Cephesi'nin (FZLN) artýk
varolmayacaðýný ve ne kadar iyi niyetle olursa olsun hiç kimsenin, hiçbir
amaç için bu ismi kullanamayacaðýný, Meksika ve dünya halklarýna duyurur.
EZLN'nin acil ricasý üzerine bazý Cepheciler FZLN'nin çalýþmalarýný ve
malvarlýðýný EZLN Altýncý Komite'ye devretmekle sorumlu olan bir geçiþ
komitesi oluþturacaklar.

Altýncý - EZLN, ilkelerle hareket ederek adalet mücadelemiz için cesaret
veren, EZLN ile sivil ve barýþçý kardeþlik içinde olmanýn onuru ile
"Zapatista" adýný onurla taþýyan Cephe'deki yoldaþlarýn çabalarýný ve
vefakarlýklarýný biliyor ve takdir ediyor. Þu an MAREZ' ve Ýyi Hükümet
Cuntalarý içinde örgütlü olan yerli isyan komiteleri bu süre boyunca
Cephecilerin koþulsuz desteðini almýþtý. FZLN, EZLN içinde deðilken acý,
ýstýrap veya tehlike içeren bir an olmadý. Bu yüzden EZLN içindeki kadýnlar,
erkekler, çocuklar ve yaþlýlar adýna en içten teþekkürlerimizi sunuyoruz.

Yedinci - Bazýlarýnýn kendi çýkarlarý için FZLN'yi ve onun EZLN'ye
yakýnlýðýný, baþkalarýna zarar vermek, EZLN ve FZLN'yi tecrit etmek, bir
platform, birey veya grup olarak gereksiz kavgalar ve kiþisel rekabet
üzerinden iktidar elde etmek ve rahat bir pozisyon söz konusu olduðunda
vaatlerle sahtekarlýk yapmak amacýyla kullandýðý doðrudur. EZLN tüm bunlara
ek olarak, sivil Zapatizmo bayraðý altýnda FZLN tarafýndan yapýlan tüm
hatalarý kendi hatasý olarak kabul eder. EZLN olarak eylemle, sözle veya
ilgisizlik nedeniyle yaralandýðýný hisseden tüm erkek ve kadýnlardan kamuoyu
önünde özür diliyoruz.

Sekizinci - Sivil Zapatizmo için yeni bir dönem baþlýyor. Bizler þimdi,
iktidar için savaþmayacak ve yeni bir politikanýn yolunu inþa etmek için
çabalayacak, sivil ve barýçý, anti kapitalist ve sol, yeni bir Zapatista
örgütlenmesini -tavýrlarý ve çalýþmalarýyla ayný þeyleri istediklerini
gösterenlerle birlikte- oluþturacaðýz. Bugüne kadar paralel yollarla
gittiðimiz, ayný yöne doðru.

Dokuzuncu - Bu yeni örgütlenme EZLN Altýncý Komitesi'nin doðrudan
önderliðiyle doðacak, bu yeni örgüte katýlým sadece açýk çaðrýlarla
gerçekleþecek ve Zapatista ilkelerinin taþýnmasý, etiðin her zaman pragmatik
düþüncelerin üzerinde tutulmasýnýn teþvik edilmesi gibi bazý konularda
kýsmen katý davranacaktýr.

Onuncu - EZLN Altýncý Komitesi bu örgütlenmeyle "Öteki Kampanya"nýn
çokrenkli iþlemesinin formunu çizecek ve Zapatista rengiyle boyayacaktýr.

Demokrasi!

Özgürlük!

Adalet!

Güneydoðu Meksika Daðlarýndan

Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu ? Gizli Devrimci Yerli Komitesi tarafýndan

Ýsyancý Astkomutan Marcos

Meksika, Kasým 2005

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center