A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Rusya , Anti-faþist Timur Kacharava St. Petersburg'da öldürüldü [en]

Date Sat, 19 Nov 2005 23:06:59 +0100 (CET)


Timur Kacharava 21.08.1985 - 13.11.2005
Timur, St. Petersburg'un hardcore punk ve anarþist topluluðunun aktif
bir üyesi ve sevgili bir arkadaþýmýzdý. 13 Kasým akþamý, Timur bir
nazi saldýrýsýnýn kurbaný oldu. Vladimirskaya meydanýndaki bir Bomba
Deðil Yiyecek eyleminden sonra, Timur birkaç kiþiyle Ligovsky semtindeki
Bukvoyed kitabevine gitti. Saat 7 p.m. sýralarýnda, arkadaþý Max
"Zgibov" Zgibai ile birlikte, kitabevinin dýþarýsýnda sigara içerlerken
8-10 kiþilik bir nazi grubunun saldýrýsýna uðradýlar. Timur boynundan
çok sayýda býçak yarasý aldý. Zgibov ise aldýðý beþ býçak yarasýyla
hastanede yatýyor ve durumunda herhangi bir deðiþiklik yok...

Ambülans on dakika kadar sonra geldi. Bu süre zarfýnda yüksek kan kaybý
sonucunda Timur ölmüþtü. Zgibov, Mariinsky Hastanesi'ne götürüldü. Polis
olayý araþtýrýyor; ellerinde bazý þüpheliler var. Timur'un katledildiði
yerin yanýndaki duvarda bir yazýlama ve arkadaþlarýnýn anýsý için býraktýðý
mumlar, resimler ve çiçekler var.

Timur, 2003'te kurulan St. Petersburg siyasi harcore punk grubu
Sandinista!nýn kurucu üyesiydi. Grubun müzikal anlamda lideri,
müziklerinin çoðunun yazarýydý ve lead gitar çalýyordu. Grubun ilk
s/t MCDsi Moskova'daki Old Skool Kids Records tarafýndan çýkarýlacaktý;
ayný etiketle Sandinista!nýn bazý þarkýlarýný içeren Eylül 2004'teki
Old Skool Kids Fest DVDsi çýkmýþtý. 2005 yazýnda, Timur ayrýca yerel
d-beat hardcore grubu Distress'a katýlmýþtý. St. Petersburg'a, Distressla
birlikte yaptýðý bir Ýskandinavya turundan, öldürülmeden birkaç gün
önce dönmüþtü.

Timur, Bomba Deðil Yiyecek grubu ve Epitsentr 'infoshop'ý gibi kentteki
anarþist faaliyetlerde aktif olarak yer alýyordu. Ayný zamanda sokakta
nazilerle her gün karþý karþýya geliyordu. Ayrýca St. Petersburg Devlet
Üniversitesi'nin felsefe dördüncü sýnýfýndaydý ve kararlý bir vegandý.

Zgibov, 2004-2005'te Timur'un Sandinista! grubundan arkadaþýydý. Bundan
önce Zgibov hardcore punk grubu Svinokop'ta bas çalmýþtý ve ayný zamanda
da grind grubu Potom Budet Pozdno'nun solisti ve basçýsýydý, bunlarýn yaný
sýra da Ni Esperas etiketiyle kendi albümünü çýkarmýþtý.

ABDli okuyucular için: Timur, St. Petersburg DVD dancing'deki 'Out Cold
live'da görülebilir ve hatta "Old school hardcore isn't about windmills,
dude" þeklinde geçen sesi filmin introsudur.

Timur kendisini tanýyan herkes tarafýndan sevilip hatýrlanacak.
Özellikle ebeveynleri ve kýz arkadaþý Lyubava tarafýndan özlemle anýlacak.

Sandinista! websitesi:
http://www.myspace.com/sandinistaxs pbhc


ayrýca bakýn(rus dili):
http://www.375crew.org/content/view/119/29/
http://ru.indymedia.org/newswire/display/13937/index.php
http://www.livejournal.com/community/anarchism_ru/104249.html

From: ralf-A-anarch.free.de


çeviri - batur özdinç/ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center