A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Militarizmin ''çürük''lüðünü teþhir ettiler...

Date Sat, 19 Nov 2005 16:50:11 +0100 (CET)


Bugün(19 Kasým Cumartesi) saat 14.00'de Galatasaray Meydaný'nda,
vicdani/total retçi Mehmet Tarhan'ýn Askeri Yargýtay tarafýndan alýnan
kararla; eþcinselliðinin tesbiti için "zorla bedensel muayene" ile karþý
karþýya kalmasý protesto edildi...
Yaklaþýk 30-40 kiþilik grup, "Mehmet Tarhan'ý Derhal Serbest Býrakýn" yazan
uzun bir pankartý yere serdiler ve "Mehmet Barýþý Seviyor", "Militarizm
bedenimizden elini çek", "Çürük deðil eþcinsel" vb dövizlerini de ellerinde
açtýlar...
Basýnýn ve çevreden insanlarýn yoðun ilgisiyle birlikte aþaðýdaki bildiri
okundu, sonra da "öldürmiycez ölmiycez, kimsenin askeri olmýycaz" vb
sloganlar atýp daðýldýlar...
"Mehmet cinsel yönelimi nedeniyle kendisine zorla dayatýlmak istenen bu
aþaðýlayýcý süreci ve çürüklük yaftasýný reddediyor; týpký insan öldürmeyi
görev addeden bir kuruluþun bir parçasý olmayý reddettiði gibi..."

Vicdani/Total retçi Mehmet Tarhan, 10 Aðustos'ta Sivas askeri mahkemesinde
yapýlan duruþma sonucunda emre itaatsizlikte ýsrar suçundan iki kez ayrý
ayrý 2'þer yýl yani toplam 4 yýl hapis cezasina çarptýrýlmýþtý. Sivas askeri
Mahkemesinin bu kararýna Askeri Yargýtay nezdinde itiraz edildi.
Yargýtay Baþsavcýsý bile Sivas Askeri Mahkemesinin dozu biraz fazla kaçýrýp
4 yýl ceza vermesini aþýrý bularak kararýn "takdir hatasý" nedeniyle
bozulmasýný talep etti. Sonuçta Askeri Yargýtay kararý bozdu.
Ama bozma gerekçesi takdir hatasý deðildir. Askeri Yargýtay, Mehmet'in
eþcinselliðinin tespiti için fiziksel muayenesinin gerçekleþtirilmemiþ
olduðu savýyla kararý bozdu. Çünkü askeri zihniyete göre, eþcinsel olmak
demek "çürük" olmak demektir.
Ayný zamanda Askeri Yargýtay kararýndan anlaþýlýyor ki, eþcinsel olduðunu
bugüne dek mahkeme dahil her platformda deklare etmiþ olan Mehmet, çürük
olarak tanýmlanmayý reddettiði halde "zor" kullanýlarak fiziksel muayeneden
geçirilme durumuyla karþý karþýya..
Mevcut yasalara göre TC uyruklu bir eþcinselin askerlikten muaf tutulmasý
için, psikolojik bir muayeneden geçmesi (TSK'nin halen kullanmakta oldugu
1968 basýmý DSM II adlý "rehber", eþcinselliði bir hastalýk olarak görür ve
týp bilimi açýsýndan da hiç bir geçerliliði yoktur. Rehber 2000 yýlýnda DSM
IV-TR adýyla tekrar yayýnlandýðý gibi 5. si de yoldadýr), cinsel iliþki
halinde fotoðraf çektirmesi ve anal muayeneden geçmesi isteniyor. Ve
insanlýk onuru olan herkes gibi, Mehmet cinsel yönelimi nedeniyle kendisine
zorla dayatýlmak istenen bu aþaðýlayýcý süreci ve çürüklük yaftasýný
reddediyor; týpký insan öldürmeyi görev addeden bir kuruluþun bir parçasý
olmayý reddettiði gibi...
Yedi aydýr Sivas Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Vicdani/Total retçi
Mehmet Tarhan'ýn yanýnda duran bizler, Askeri Yargýtay tarafýndan alýnan
muayene kararýnýn, insanlýk dýþý bir uygulama olduðuna, Mehmet'in iradesi
dýþýnda ona yapýlacak müdahalelerin tecavüzden farklý olmadýðýna inanýyor,
devletin Mehmet'in bedeninden ellerini çekmesini istiyoruz.
"Çürüðü saðlamdan ayýrmayý dert edinen ordu, hakiki çürüðün kokusunun
Þemdinli'den geldiðini görmelidir."

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center