A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa , FAÞÝZME KARÞI, KÝTLESEL ÝTAATSÝZLÝK , GENEL GREV (en)

Date Fri, 11 Nov 2005 17:22:24 +0100 (CET)


Devlet, birkaç gün önce Marsilya ulaþým sektöründeki grevi yasadýþý ilan
ediyordu.
8 Kasým'da olaðanüstü hal ilan etti.
Devlet, çalýþanlarýn talepleriyle yüzleþtiðinde, banliyölerdeki halkýn
öfkesiyle yüzleþtiðinde, çalýþanlarýn ve gençlerin meþru özlemlerini
tatmin etmeyi bir kenara býrakýp kapitalizmi savunuyor. Artýk hiç kimse
politikacýlarýn vaatlerine ve medyanýn yalanlarýna inanmadýðý zaman,
falakalar ve hapishaneler sefalet ve ölüm tacirlerinin düzenini
ayakta tutmaya yetmediði zaman, tüm bunlar yetersiz kaldýðý zaman,
Faþizm hortluyor.
2002'de, sözde, Faþizme karþý siper oluþturmak amacýyla yapýlan
Chirac'a oy verme çaðrýsýnýn maskesi iþte þimdi düþüyor.[*]

2002'de yapýlmasý unutulan þey, oy vermemek ve mücadele etmek,
2005'te bizlere lazým olacak.

Özgürlüðün ve insanlýk onurunun savunulmasý, politikacýlara býrakýlmayacak
kadar önemlidir.

HERKES GREVE !

HERKES SOKAKLARA !

CNT-AIT 7 rue St Rémésy 31000 Toulouse 05 61 52 86 48

KÝTLESEL MÝTÝNG

12 KASIM, CUMARTESÝ

3:00 PM, PLACE DU CAPITOL

Bütün bunlarý tartýþmak için, 10 Kasým Perþembe günü, saat 8:00pm'de
(Carmes yakýnlarýndaki) CNT-AIT, 7 rue St Rémésy à Toulouse adresinde
(Mirail) mahalle sakinleriyle birlikte bir toplantý önerisi yapýyoruz.

Ayrýca her akþam saat 10:00pm'de Place du Capitol'da gerçekleþtirilen
buluþmalarda olacaðýz.

------------------------------------------
[*] 2002'de solcularýn neredeyse tamamý - Arlettes Laguiller'ýn
Lutte Ouvrière'i dýþýnda - ve hatta bazý anarþist bireyler ve örgütler
(Alternative Libertaire ve Anarþist Federasyon içinden bir grup)
faþizme karþý engel oluþturmak amacýyla baþkanlýk seçimlerinin ikinci
turunda Chirac'a oy verme çaðrýsý yapmýþlardý. Sonucunu görebiliyoruz
artýk olaðanüstü hal var ... Kuþkusuz, CNT AIT saðlam bir devrimci
sorumluluk göstermiþ, oy vermeme ve faþizme karþý mücadeleye hazýrlanma
çaðrýsý yapmýþtý.

From:
"SOLI" <soli.ait@wanadoo.fr


[çeviri - batur özdinç/ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center