A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya/Sinema] Dört ilde 'anarþi' var!

Date Fri, 11 Nov 2005 13:13:31 +0100 (CET)


Dört ilde 'anarþi' var!
Ankara Sinema Derneði'nin düzenlediði Avrupa Filmleri Festivali/Gezici
Festival, bu yýl 3 bin 786 kilometre yol yapacak ve 26 ülkeden 91 filmi
Ankara, Bursa, Kars ve Ýzmir'e taþýyacak. Bugün Ankara'da sinema tarihinin
köþetaþlarýndan 'Potemkin Zýrhlýsý'nýn onarýlmýþ kopyasýnýn gösterimiyle
baþlayacak festival, göç ve anaþizm temalarýna odaklanýyor. Ankara'da 17
Kasým'a kadar sürecek festival 18-24 Kasým arasý Bursa'ya, 25-27 Kasým arasý
Kars'a uðraþyacak ve 25 Kasým'da Ýzmir'de yolculuðunu tamamlayacak.
'Umuda Yolculuk: Göç ve Ýnsan Kaçakçýlýðý' baþlýklý bölümün tek uzun metraj
filmi, senaryosunu Feride Çiçekoðlu'nun yazdýðý, Nur Sürer ve Necmettin
Çobanoðlu gibi Türk oyuncularýn rol aldýðý, Xavier Coller'in 1991 yýlýnda En
Ýyi Yabancý Film Oscar'ýný alan 'Umuda Yolculuk'. Diðer filmler ise kýsa ama
etkili. Festivalin beyazderdedeki anarþizm temasýna odaklandýðý 'Sinema ve
Anarþizm' bölümü ise Jean-Luc Godard, Robert Bresson, Jean Vigo ve Rene
Clair gibi usta sinemacýlarýn elinden çýkma filmler yer alýyor. Jean Vigo,
hýzlý kurgu aracýlýðýyla Güney Fransa'daki yaþamýn çeþitliliðini anlatan
belgeseli 'Nice Üzerine' ve anarþiye bir saygý duruþu niteliðindeki 'Hal ve
Gidiþ Sýfýr'la seyirci karþýsýna çýkacak. Tavrýndaki aþýlmaz sertlikle bugün
bile hâlâ birçok sinemacý için esin kaynaðý olan Rene Clair'in 1924 yapýmý
'Perde Arasý' ise sinema meraklýlarýnýn mutlaka izlenmesi gereken bir yapým.
Tüketim toplumunun sorunlarýný anlatan 'Haftasonu', Jean Luc Godard
öngörülerinin ne kadar haklý olduðunu görmek için iyi bir fýrsat. Robert
Bresson da 'Mouchett'de baskýcý ve maddiyat düþkünü bir toplumun insanýn
ruhunda ne gibi yaralar açtýðýný resmediyor.


[Bu haber 10 Kasým 2005 tarihli Radikal gazetesinde yayýmlanmýþtýr.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center