A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ezilenlerin Ateþi Dünyayý Yakacak

Date Wed, 9 Nov 2005 18:49:04 +0100 (CET)


Seksenli yýllarda kapitalist ekonominin yayýlýmý ve Sovyetler Birliði´nin
çökmesinin yarattýðý zafer sarhoþluðu, kapitalist ABD ve Avrupa ülkelerinin,
yanýbaþlarýnda büyüyen gerçeði görmelerini engelledi. Yüzyýllardýr
sömürdükleri Afrika ülkelerinden, Güney Amerika ülkelerinden, yaþamlarýný
devam ettirebilmek umuduyla zengin ABD ve Avrupa´ya legal yada illegal
yollarla milyonlarca insan, doðup büyüdükleri topraklarý býrakarak, göç
ettiler.
Ýlk baþlarda, Türkiye´den Almanya´ya gidenler gibi, ucuz iþ gücü olarak
görülen göçmenler, sermayenin sanayisini daha ucuz iþ gücü elde ettiði,
çocuk iþçi çalýþtýrabildiði, daha az vergi verdiði uzakdoðu ülkelerine
kaydýrmasý ile Avrupa için sorun yaratmaya baþladý. Avrupa´da azalan iþ
alaný, Avrupa iþçi sýnýfýnýn kazanýmlarýnýn devletler ve sermaye tarafýndan
yavaþ yavaþ geri alýnmasýna imkan tanýdý. Sermayeye geniþ imkanlar veren
Avrupa Birliði Anayasasý´nýn Fransa ve Hollanda´da yapýlan referandumlarda
reddi, devlet ve sermayeyi yavaþlatsa bile durduramadý.

Ýþsizliðin artmasý, görece refahlarýnýn azalmasý Avrupa´nýn birçok ülkesinde
göçmenlere karþý sert politikalar uygulanmaya baþlanmasýna yol açtý. Yasal
yollar büyük oranda kapatýlýrken, illegal yollardan Avrupa ülkelerine
girmeye çalýþanlarýn yakalanýþlarý, denizde batan tekne haberleri, mayýnlar
yüzünden ölüm haberleri, kamyonda tutuklanan yüzlerce kiþinin haberleri
gündemimizden hiç eksik olmadý. Hatta geçtiðimiz aylarda Fas´tan Avrupa´ya
girmeye çalýþanlara ateþ açýldý, onlarca insan öldürüldü.

Ülkelerine geri iade edilemeyen göçmenler insanlýk dýþý þartlarýn hüküm
sürdüðü kamplara yerleþtirildiler. Kaçak olarak girmeyi baþaranlar ise, hiç
bir sosyal hakka sahip olmadýðý, sürekli yakalanýp kampa yerleþtirilme
tehlikesi ile dolu bir yaþama mahkum oldu.

Devlet ve sermaye için 11 Eylül ile baþlayan "medeniyetler çatýþmasý"
dayatmasýna da göçmenler mükemmel bir örnek oldular. "Siyah" ve "müslüman"
olan göçmenlerdi sorunun kaynaðý! Hedef gösterilerek ýrkçýlýðý yükseltmeyi
ve sermayenin egemenliðine dayanan kendi Avrupa Birliði Anayasalarýný kabul
ettirmeyi amaçladýlar. Böylece hedef "eski kuþak" göçmenlerle geniþletildi.
Zaten kötü þartlarda yaþayan eskiler üzerinde baský arttý ve sonunda
Fransa´da patladý.

27 Ekim´de iki Afrika´lý gencin polisten kaçarken ölmesi ile baþlayan
olaylar Paris´in varoþlarýndan, diðer þehirlere ve sonrasýnda diðer ülkelere
sýçradý. Yýllardýr ezilen, aþaðýlananlarýn öfkesi ateþ oldu ve binlerce
aracý, onlarca maðazayý ve devlet kurumlarýný yaktý.

Devlet ve sermaye, medyayý kullanarak, olayý "medeniyetler çatýþmasý"
eksenine çekmeye çalýþarak iþin içinden sýyrýlmaya, yarattýklarý küresel
sosyal adaletsizliði gizlemeye çalýþýyorlar. Ayný yorumlarý Türkiye medyasý
da desteklerken sýnýrlarý içinde bulunan Çeçen, Iraklý ve Afrikalý
göçmenleri, yaþadýklarý kamplarý görmezden geliyorlar. Gün gelip de
buralarda çýkacak isyanlarda medya, bu "müslüman" göçmenleri "medeniyetler
çatýþmasý" hipotezinde nereye koyabilecek?

Bu isyan hareketi belki Sarkozky´nin istifa etmesi ile belki daha iyi yaþam
þartlarý sözü ile sonlanacak ama bir dahaki sefere bu isyan haklarý elde
etmek için olacak ve o gün geldiðinde ezilenlerin ateþi dünyayý yakacak.

otonomA*
email: otonoma@anarsi.org

web:
http://www.anarsi.org
http://www.anarsi.org/otonoma/deklarasyon.php

*[Bu bildiri anarþist otonomA örgütlenmesi tarafýndan hazýrlanmýþtýr]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center