A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: AKÝ'nin "Hakkýmýzý Ýstiyoruz Almaya Geliyoruz" metni

Date Sat, 5 Nov 2005 22:33:39 +0100 (CET)


Anarþist Komünist Ýnisiyatif tarafýndan "Hakkýmýzý Ýstiyoruz
Almaya Geliyoruz" Kampanyasý Forumunda Okunan Konuþma Metni
......
Emekçiler, Emek Dostlarý, Yoldaþlar
Dünyanýn her yerinde büyük emekçi kitlelerinin geleceðe dair ümitlerini
yitirmeye baþladýðý bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan emperyalist
saldýrganlýk artarken, bir yandan emperyalist devletlerdeki mücadelelerle
elde edilmiþ olan ve refah devleti söylemiyle verilen haklar dahi yavaþ
yavaþ geri alýnýyor. Türkiye özelinde ise iþsizlik, güvencesiz çalýþma
koþullarý düþük ücretler ve uzun çalýþma saatleri giderek artan sayýda
emekçiyi ilgilendiren sorunlar haline gelmiþ durumda...
Egemenler bir yandan çeþitli araçlarla örgütlenmenin önünü týkarken bir
yandan da devrimler çaðýnýn artýk bittiði biçiminde manipilasyonlarla
emekçilerin kapitalizme mecbur olduðu yanýlsamasýný yaratýyor. Bu
manipilasyonlar öylesine kafa karýþýklýðýna neden olabiliyor ki, devrimcilik
iddiasýndaki kesimler bile emperyalistlere bel baðlayabiliyor, bu sistem
içinde bir kurtuluþ olabileceðini düþünebiliyor, emekçiler patronlarla
çýkarlarýný ortak gibi görebiliyorlar. Oysa bir yandan emekçilerin acil
sorunlarý için mücadele ederken, emekçilerin nihai ihtiyacýnýn ve tek
kurtuluþ yolunun toplumsal bir devrim olduðunu unutmamalýyýz. Aksi bir durum
býrakýn toplumsal bir hareketlilik yaratýlmasýný, sürekli egemenlerle
uzlaþma yoluna giden ve haliyle sürekli geri adýmlar atan, kazanýlmýþ
haklarýný bile yavaþ yavaþ kaybeden bir konuma düþmemize yol açacaktýr.
Egemenler gerek örgütsüzlüðümüzden gerekse karamsarlýðýmýzdan yararlanarak
saldýrýlarýný arttýracaktýr, ki bugün bunun pek çok örneðini görmekteyiz.

Bugün emekçiler sendika bürokrasisi ve örgütsüzlük arasýnda tercih yapmak
zorunda býrakýlmýþ durumda. Ýþçiler, patron karþýsýnda nisbeten daha militan
ve kararlý duruþ takýnan bir sendikayla örgütlenmeye çalýþtýklarýnda dahi
iþlerinden atýlabiliyorlar. Bu noktada sýnýf mücadelesini savunan ve bunu
somutlama çabasýnda olan devrimciler olarak geçmiþten dersler çýkarmak,
bugün nasýl bir emek mücadelesi perspektifi ve nasýl bir kitle örgütlenmesi
yaratýlmasý gerektiðini bu sorgulamayla birlikte tartýþmak zorundayýz.

Emekçilerin yaþadýðý sorunlarý ve hali hazýrdaki ihtiyaçlarýný emekçilerden
daha iyi kimse bilemez. Bu durum gerek genellik taþýyan, gerekse sektörel
niteliði olan sorunlar için söz konusudur. Ayrýca emekçilerin ne bugün, ne
de baþka bir zamanda kendileri adýna karar verecek patronlara ya da
efendilere ihtiyaçlarý yoktur. Geçmiþten, bugüne her þeyi üreten emekçiler,
üretim sürecini yönlendirmeye, kendilerini ilgilendiren konularda karar
almaya da vakýftýrlar. Bu baðlamda gerek bugün emekçilerin acil ihtiyacý
olarak gerekse bugünü geleceðe baðlayacak organlar olarak emekçilerin karar
alacaðý özyönetim organlarý yaratýlmalý ve organlar arasýnda koordinasyon
saðlanmalýdýr. Toplumsal özyönetime giden yol bugünkü gündelik mücadelelerin
özyönetiminden geçer. Bize göre devrimcilerin bugünkü görevi sendikal
anlayýþýn mevcut sýnýrlarýnýn farkýnda olarak sendikalar içinde ve dýþýnda
taban inisiyatiflerinin oluþumunu ve eþgüdümünü saðlayacak bir dayanýþma
aðýnýn oluþturulmasýdýr.

Bugün emekçiler arasýndaki bölünmüþlük de örgütsüzlüðün bir baþka boyutudur.
Pek çok yerde baþlayan direniþler destekten mahrum kalmaktadýr. Bu konuda
ne sendika bürokratlarýna, ne de emekçilerin dýþýndan gelen baþka bir güce
güvenemeyiz. Bizler hangi sendikanýn ya da siyasi örgütlenmenin o direniþte
hakim olduðuna bakmadan o direniþi bizimmiþ gibi sahiplenmeli ve o direniþle
dayanýþma içinde olmalýyýz. Üzerimize dört bir yandan gelen saldýrýlar
karþýsýnda bugünün bir acil ihtiyacý da sýnýf dayanýþmasýdýr.

?Hakkýmýzý istiyoruz almaya geliyoruz!? kampanyasý iþsizliðe ve güvencesiz
çalýþmaya karþý bir tavýr olmasý, sýnýfýn en zor örgütlenebilecek
kesimlerini örgütleme çabasý içine girilmesi bakýmýnda kendi hacmi dahilinde
önemli bir süreç ve deneyim olarak ele alýnmalýdýr. Bu çerçevede bir
alternatif sunma niyetiyle baþlamýþ, bu niyette ufak da olsa bir baþlangýç
olmuþtur. Niyet olarak, sýnýfýn örgütsüz halinden yararlanýp onlarý kayýtsýz
ve güvencesiz çalýþmaya zorlayanlarýn karþýsýna geçmeyi öncelik bilenlerin,
acil ihtiyacýn bu olduðunda ortaklaþanlarýn bir araya gelme çabasý
önemlidir. Kampanyanýn olumlu taraflarýndan biri de genel olarak sol içinde
hakim olan rekabetçi kültüre karþý dayanýþmacý bir alternatif oluþturma
niyetinde olunmasýdýr. Ýnisiyatifin yerellere verilmesi ilkesi yeterince
iþlememiþ olsa da, böyle bir niyetin olmasý olumludur. Özeleþtiri verilmesi
gereken bir diðer nokta ise Cola direniþi örneðinde olduðu gibi dayanýþma
eylemliliklerinin yeterince ortaya konulamamasý, bu konuda gerekli refleksin
gösterilememesidir. Bunun nedenlerinden biri de bu kampanyanýn daha
aðýrlýklý olarak bir tanýþma iþlevi görmesidir. Biz Anarþist Komünistler
olarak, özetlemeye çalýþtýðýmýz bu çerçevede bir araya gelmenin ve bu
birlikteliðin bir kitle örgütlenmesi yaratýlmasý perspektifiyle daha ileriye
taþýnmasýnýn önemli olduðunu düþünüyoruz. Bir baþlangýç niteliðindeki bu
çalýþmanýn, yeni bir örgütlenme geleneði yaratma yolunda da deðerli
olacaðýný umuyoruz.

Email: akinisiyatif@yahoo.com

Kaynak:
http://www.anarsistkomunizm.org/AKi/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=2

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center