A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kaos GL'de* bu hafta

Date Thu, 3 Nov 2005 14:57:55 +0100 (CET)


3-4- Kasým Bayram dolayisiyla kapalýyýz.
5 Kasým 2005, Cumartesi, Saat,16:00 Gey-Lezbiyen Oyunlarý 1
Gelin beraber oyun oynayalým desek gelir misiniz?
Biz gey ve lezbiyenler olarak eþcinsellikle ilgili ne öðrendiksek
birbirimizin deneyimlerinden öðrendik. Ve biz bu deneyimleri
oyunlaþtýrdýk.
Daha az konuþup daha çok eðlenebilmek için...
Kendi kelimelerinize biraz mizah, biraz da eðlence katmak isterseniz
Biz her hafta burdayýz.
Bir varmýþ bir yokmuþ oyunu:)
Cinsel Yönelimizle iliþkin neler hissediyoruz, neler yaþýyoruz? ve
oyun oynasak nasýl bir oyun olurdu?
Oyunlara katilmak icin yolunuzun KaosGL'ye o gün o saatte düsmesi
yeterli...

6 Kasým 2005, Pazar, Saat,14:00 Film-Söyleþi
Dönüþ

6 Kasým 2005, Pazar, Saat,17:00
Açýk Pazar Toplantýlarý: Eþcinsellerle Dayanýþmak,
Kaos GL olarak, gey ve lezbiyenler olarak birbirimizle nasýl
dayanýþýyoruz
ve dayanýþma pratiklerimiz nasýl geliþiyor?
Bir eþcinselle dayanýþmak için onu tanýmak, sevmek mi gerekiyor?
"Anlaþamadýðýmýz, sevmediðimiz" eþcinsellerle nasýl dayanýþacaðýz?
6 Kasým 2005, saat, 14:00
Film&Söyleþi: Dönüþ

Kaos GL
Gazi Mustafa Kemal Bulvarý 29/12 Kýzýlay-Ankara
Tel&Faks: 0312 230 0358
email: dergi@kaosgl.com <mailto:dergi@kaosgl.com>
web: www.kaosgl.com <http://www.kaosgl.com>


Abone ucreti: 25 YTL
hesap numaramiz:
Türkiye Ýþ Bankasý, Meþrutiyet Þubesi, Ankara
Ali Özbaþ, no: 4213 0544328

--------
*[Ed. Notu: Kaos GL, anti-otoriter,
anti-kapitalist bir eþcinsel örgütlenmesidir.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center