A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Askeri Yargýtay, Tarhan'ýn 4 yýllýk ceza kararýný b ozdu!

Date Thu, 3 Nov 2005 14:45:57 +0100 (CET)


Vicdani/Total retçi Mehmet Tarhan'ýn talepleri kabul edildi,
Tarhan açlýk grevini 34. gününde sonlandýrdý.
Sivas Askeri Cezaevi'nde tutuklu vicdani retçi Mehmet Tarhan 30 Eylül
2005'ten bu yana sürdürdüðü açlýk grevini 34. günde, 2 Kasým 2005'te
sonlandýrdý.
Cezaevinde haksýz ve keyfi uygulamalara maruz kalan Tarhan, darp
edilerek zorla saç-sakalýnýn kesilmesinin ardýndan 30 Eylül 2005'te
açlýk grevine baþlamýþtý. Tarhan'ýn talepleri (sivil doktor muayenesi
haricinde) 34 gün sonra kabul edildi.
Avukatlarý Tarhan'ýn taleplerini þu þekilde açýkladý:
?kendisine yapýlan haksýz ve insan haklarýna aykýrý muameleyi
protesto etmek, sorumlular hakkýnda yasal iþlem yapýlmasý
ve sivil doktor muayenesi, diðer tutuklularla eþit haklara sahip olmak?...
7 aydýr Sivas Askeri Cezaevi?nde tutuklu bulunan Tarhan, daha önce de
benzer gerekçelerle 28 gün açlýk grevi yapmýþtý.

Askeri Yargýtay, Tarhan'ýn 4 yýllýk ceza kararýný bozdu

Tarhan'ýn Askeri Yargýtay'da bulunan ve 4 yýl ceza almasýna karar verilen
karar, þimdilik edindiðimiz bilgiye dayanarak usulden bozuldu.
(Farklý gerekçeler de olabilir.).
Mehmet Tarhan'ýn önümüzdeki günlerde Sivas Askeri Mahkemesi'nde
"toplu asker karþýsýnda ve hizmetten tamamen sýyrýlmak
maksadýyla emre itaatsizlikte ýsrar" suçlamasýyla
yeniden yargýlanmasý bekleniyor.

Mehmet Tarhan Kimdir?

8 Nisan 2005'te "asker kaçaðý" olduðu gerekçesiyle gözaltýna alýnýp
Tokat 48. Piyade Alayý'na mevcutlu olarak sevk edilen Tarhan, 27 Ekim 2001
tarihinde ÝHD Ankara Þubesi'nde vicdani reddini açýklamýþtý.

Mehmet Tarhan hakkýnda 10 Nisan 2005'te "askeri üniforma giymeyi reddetmesi"
sonucu Askeri Ceza Kanunu'nun 88. maddesi uyarýnca "toplu asker karþýsýnda
ve hizmetten tamamen sýyrýlmak maksadýyla emre itaatsizlikte ýsrar"
suçlamasýyla Sivas Askeri Mahkemesi'nce dava açýldý.

Mehmet Tarhan, 20?26 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Sivas Askeri Hastanesi'nde
tutularak eþcinselliði ve psikiyatrik durumuyla ilgili muayene edilmek
istendi ancak çürük raporunu "militer düzenin kendi çürüklüðü" olarak
tanýmlayarak muayeneyi reddetti.

Mehmet Tarhan'ýn cezaevine giriþinden 19 Mayýs 2005'e kadar (cezaevi
yönetiminden bazý kiþilerin de teþvikiyle) tutuklularca sürekli tehdit,
taciz,
haraç ve dayaða maruz kaldýðý anlaþýldý. Avukatlarýnca bu olaylara dair
Askeri Savcýlýða suç duyurusunda bulunuldu Ayrýca bu olaylarýn basýna
ve kamuoyuna duyurulmasýnýn hemen ardýndan 25 Mayýs 2005'de 7 asker
tarafýndan zor ve þiddet kullanýlarak saçý ve sakalý kesildi. Olay esnasýnda
darp edilen Tarhan, "kendisine yapýlan haksýz ve insan haklarýna aykýrý
muameleyi protesto etmek, sorumlular hakkýnda yasal iþlem yapýlmasý
ve sivil doktor muayenesi, diðer tutuklularla eþit haklara sahip olmak",
istekleriyle ilk olarak açlýk grevine baþladý. Bu açlýk grevi 28 gün sürdü
9 Haziran 2005'te davanýn 3. duruþmasý görüldü ve Tarhan tutuksuz
yargýlanmak üzere tahliye edildi. Ancak Askerlik Þubesi, Askeri Birlik,
Askeri Mahkeme, Askeri Cezaevi döngüsü tekrar iþletildi ve Tarhan yeniden
Tokat 48. Piyade Alayý'na mevcutlu olarak gönderildi. Yine askeri üniforma
giymeyi reddetmesi üzerine 10 Haziran 2005'te "toplu asker karþýsýnda ve
hizmetten tamamen sýyrýlmak maksadýyla emre itaatsizlikte ýsrar"
suçlamasýyla Sivas Askeri Mahkemesi'nce ikinci dava açýldý.

10 Aðustos 2005'te mahkeme sonuçlandý ve Mehmet Tarhan her bir davadan 2'þer
yýl olmak üzere toplam 4 yýl hapse mahkum edildi, mahkeme temyiz edildi..

30 Eylül 2005'te Tarhan'ýn saçlarý ve sakalý 7-8 asker tarafýndan zor ve
þiddet kullanýlarak yeniden kesildi. Bu iþkence sonrasýnda Tarhan
"kendisine yapýlan haksýz ve insan haklarýna aykýrý muameleyi protesto
etmek, sorumlular hakkýnda yasal iþlem yapýlmasý ve sivil doktor
muayenesi, diðer tutuklularla eþit haklara sahip olmak" istekleriyle
yeniden süresiz
açlýk grevine baþladý. Yapýlan görüþmeler sonucu, 2 kasým?da taleplerinin
yerine getirilmesiyle açlýk grevini sonlandýrdý.

26 Ekim 2005'te Ýnsan Haklarý Derneði'nden bir heyet Tarhan'ý ziyaret
ederek, vücudundaki darp izleri, hapishane koþullarý ve yapýlan iþkence
konusunda bilgi aldý.

31 Ekim 2005'te ise Sivas Tabip Odasý'ndan iki doktor Tarhan'ý muayene
edemese de yüzyüze görüþerek bilgi aldý. 31 Ekim 2005 tarihinden itibaren
avukatý aracýlýðý ile yapýlan görüþmeler ve çabalar sonucunda Mehmet'in
istemleri konusunda anlaþma saðlandý..

2 Kasým 2005 tarihinde Askeri Savcýlýkça þikayetine baðlý olarak
ifadesi alýndý. Ve ayný gün açlýk grevini sonlandýrdý.

Daha fazla bilgi için
www.savaskarsitlari.org
www.mehmettarhan.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center