A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Online Medya] Tarhan Soruþturma ve Eþit Muamele Ýstiyor

Date Tue, 1 Nov 2005 23:55:55 +0100 (CET)


Total retçi Tarhan'ýn ikinci açlýk grevi 1 Kasým'da 33. gününü doldurdu.
Avukatý Coþkun, Tarhan'ýn kendisine þiddet uygulanmasýyla ilgili
soruþturmanýn baþlamasýný, eþit muamele görmeyi, ihtiyaçlarýnýn koz olarak
kullanýlmamasýný istediðini söyledi.
Tolga KORKUT BÝA (Sivas) - Total retçi Mehmet Tarhan'ýn Sivas Askeri
Cezaevi'ndeki ikinci açlýk grevi, 1 Kasým itibarýyla, 33. gününü doldurdu.
30 Eylül'de açlýk grevine baþlayan Tarhan, askeri cezaevinde gördüðü kötü
muameleyle ilgili soruþturmanýn baþlatýlmasýný talep ediyor.
Avukatý Suna Coþkun, Tarhan'ýn saðlýk durumunun genelde iyi olduðunu
söylemesine karþýn, Tarhan'da unutkanlýðýn baþladýðýný, bianet'e anlattý:
"Giderek halsizleþiyor; unutkanlýk baþgösterdi. Kritik dönemdeyiz; bu
aþamadan sonra fiziksel olarak hasar kalma ihtimali var."
Coþkun, Tarhan'ýn saçýnýn ve sakalýnýn zorla kesilmesi sýrasýnda uygulanan
þiddetle Sivas Askeri Savcýlýðý'na þikayet dilekçelerini verdiklerini ve
soruþturmanýn baþlamasýný beklediklerini de söyledi.

Tarhan'ýn talepleri

Avukat Coþkun'a göre, Mehmet Tarhan, açlýk grevini sona erdirmek için
þunlarý talep ediyor:

* Hukuki süreç: Eylül ayýnda saçýnýn ve sakalýnýn zorla kesilmesi sýrasýnda
kendisine uygulanan þiddetle ilgili soruþturmanýn açýlmasý ve sorumlularýn
cezalandýrýlmasý. Coþkun, bunun en somut göstergesinin, Tarhan'ýn olayla
ilgili ifadesinin alýnmasý olacaðýný söylüyor.

Tugay Komutanlýðý'nýn 17 Ekim'de kendilerine gönderdikleri bir yazýyla
"Gerekli incelemeyi yaptýk. Ýddia edilen durum söz konusu deðildir.
Soruþturmaya gerek kalmamýþtýr" dediðini belirten Coþkun, "Ýdarenin
tasarrufu bizi baðlamýyor. Biz savcýlýða dilekçemizi verdik; sonuç
bekliyoruz" dedi.

* Eþit muamele: Ýhtiyaçlarýnýn diðer tutuklularla eþit anlamda görülmesi.

* Ýhtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için koþul öne sürülmemesi: Coþkun'a göre,
Tarhan ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için cezaevi yetkililerinin koþul öne
sürmemesini, bu ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnýn bir koz olarak kullanýlmamasýný
istiyor.

Coþkun, Tarhan'ýn açlýk grevinde olmadýðý dönemde, günlük ihtiyacýnýn bir
kýsmýnýn mutlaka, çeþitli gerekçelerle kesildiðini ve Tarhan'a psikolojik
baský uygulandýðýný söylüyor:

"Bu dönemde, parasýný peþin olarak ödediði gazeteleri eksik olarak
veriliyordu. Ailesinin teslim ettiði kitabýn verilmesi en az bir haftayý
buluyordu. Mektuplar da incelemeye alýndýðý gerekçesiyle ya verilmiyor ya da
geç veriliyordu. Baþçavuþ, askeri disiplin göstergesi emirler vermeye
çalýþýyordu."

Sivas Askeri Cezaevi'nde saçlarý ve sakalý zorla kesilen, yüzünde,
boðazýnda, ellerinde, kollarýnda ve bacaklarýnda ezikler, yaralanma olduðunu
söyleyen total retçi Mehmet Tarhan, 30 Eylül'de, yeniden süresiz açlýk
grevine baþlamýþtý.

Tabipler Odasý'ndan doktorlarla görüþtü

Coþkun, bir adli müþavirin düzenli olarak, son olarak Sivas Tabipler
Odasý'ndan iki doktorun Tarhan'la görüþtüðünü de söyledi.

"Muayene deðildi; yalnýzca bir görüþmeydi. Ama doktorlarýn gözlem
yapabildiðini sanýyorum."

Tarhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle yapýlan açýk görüþ sýrasýnda
ailesiyle görüþme olanaðý buldu. Coþkun, Tarhan'ýn Ramazan Bayramý'nda da
ailesiyle görüþeceðini söyledi. (TK)


[Bianet Haber Sitesi'nden alýnmýþtýr]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center