A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sýnýrlara Karþý Eylem Etkinlikleri 22?28 Aðust os 2005

Date Thu, 30 Jun 2005 17:22:31 +0200 (CEST)


22 ? 25 Aðustos Bulgaristan?da ve 25- 28 Aðustos tarihlerinde Yunanistan?da
sýnýrlara karþý eylem düzenleme etkinliklerinin ana temalarý
-Mülteciler ve göçmenler ile dayanýþma
-Sýnýrlara ve mayýnlara-mayýn tarlalarýna karþýn tutumumuz
-Mülteciler-göçmenler ve toplama kamplarý
Kendilerini antiotoriter, ýrkçýlýða karþý ve antikapitalist olarak
tanýmlayan bütün örgütlere-kiþilere, sýnýrlarýn her iki tarafýnda
düzenlenecek etkinliklere katýlmalarý için davette bulunuyoruz.

Etkinlikler Xanthi (Ýskeçe) Ünýversitesi de gerçekleþecek. Katýlýmcýlar
ünýversitede özel olarak hazýrlanmýþ kamplarda aðýrlanacaklar.
Bütün etkinlikler, (panel,konser) yada herhangi kültürel faaliyetler Xanthi
üniversitesinde gerçeleþecek.
Bulgaristan?daki etkinliklerin yeri tespit edilmediði için , þu anda tam
olarak bir program sunamýyoruz. Tahminimiz Bulgaristan ? Yunanistan
sýnýrlarýna yakýn bir yer olacaðýna dair.

Eylem ve panel programý

-Yunanistan ? Bulgaristan sýnýrýnda eylem
-Xanthi(Ýskeçe) ve Komotini(Gümülcine) de yürüyüþ
-Bölgedeki mültecilerin tutuklu olarak bulunduðu toplama kampýna karþý eylem

Paneller
-Sýnýrlar ve küreselleþme
-Yunastandaki «iç sýnýrlar» ve Batý Trakya Azýnlýiðý
-Yunan devletinin mülteciler karþýsýndaki politýkasý ve AB deki durum
-Katýlýmcýlarýn ülkerindeki durum ve tecrübeleri
-AB ülkerinden neo nazilerin katýlýmýyla (Eylül ayýnda) Yunanistan'da
düzenlenmesi düþünülen toplantýya karþý öneriler ve eylem hazýrlýklarý

Etkinlikler ve eylem programý hala açýk ve ilgilenen örgüt yada kiþiler
önerilerini gönderebilir.

Sýnýrlara karþý etkýnlikler ile ilgili linkler:
www.noborder2005bg-gr.net
Email: info_bg@noborder2005bg-gr.net (Bulgaristan)
Email: info_gr@noborder2005bg-gr.net (Yunanistan)

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center