A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Britanya , Bristol Indymedia sunucularý durduruldu

Date Thu, 30 Jun 2005 06:53:37 +0200 (CEST)


27 Haziran Pazartesi günü Brsitol Indymedia sunucularý polis tarafýndan
durduruldu. Saldýrýda bir Indymedia gönüllüsü de gözaltýna alýndý. Geçen
hafta polis, gönderilen bir haberin IP numarasý detaylarýný öðrenmek için
sunucuya bakmak istedi. Alternatif medya organý sivil haklar ve özgürlükler
örgütlerinden ve Ulusal Gazeteciler Sendikasý'ndan (National Union of
Journalists) tavsiyeler alýyor. Yasal olarak sunuculara el konmadan önce,
Bristol Indymedia "Polise talep ettiði bilgileri gönüllü olarak vermeyi
düþünmüyoruz" þeklinde bir açýklama yaptý. Bristol Indymeda gönüllülerinin
yakýnda daha kapsamlý bir açýklama yapmasý bekleniyor.

Bu Ýngiltere'de yasa uygulayýcýlarýn kitlesel bir eylem öncesinde Indymedia
sunucularýna yaptýklarý ikinci saldýrý. Ekim 2004'de, Avrupa Sosyal Forumu
öncesinde Londra'da bulunan Indymedia sunucularý uluslararasý bir yasal
operasyon nedeniyle durdurulmuþtu, birçok örgütten dayanýþma açýklamalarý
yapýlmýþ ve bir protesto dalgasý oluþmuþtu. Bu sefer de Ýskoçya'da
gerçekleþecek G8 Zirvesinden bir hafta önce benzer bir saldýrý gerçekleþti.

Ýngiltere Indymedia, G8 protesto ve etkinlikleri sýrasýnda otkökü ve ticari
olmayan yayýnlarýný sürdürürken bant aralýðý giderlerini düþürmek için ek
http yansýlar (mirror) kullanmak zorunda. eðer böyle bir yansý (mirror)
saðlayabilecekseniz imc-uk-contact@lists.indymedia.org adresine eposta
gönderebilirsiniz. Bir Indymedia gönüllüsü "G8 sýrasýndaki etkinlik ve
tartýþmalarýn yayýnlanmasý konusunda geniþ katýlým bekliyoruz. Medyadan
nefret etmeyin, kendiniz medya olun." diyerek dayanýþma çaðrýsýnda bulundu.

Indymedia Bristol: http://bristol.indymedia.org/


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center