A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sivas , Banaz - Pir Sultan Abdal Þenlikleri'nde (A)

Date Tue, 28 Jun 2005 23:19:43 +0200 (CEST)


Banaz Pir Sultan Abdal þenlikleri 25?26 tarihlerinde halkýn yoðun
katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Banaz þenlikleri varoluþ gereði düzene karþý
duruþun bir simgesidir. Buna baðlý olarak da þenlikler her ne kadar bu
baðlamda gerçekleþtirilmese de(ki bunda organizasyonu yapanlarýn büyük
etkisi vardýr)þenliðe katýlanlar p.s.abdalýn düzene karþý bir mücadelenin
olduðunun yýllarca ödemiþ olduklarý bedellerle bilincindeydiler ve bu
niyette katýldýklarý aþikârdý. Bizde bu þenliklere bu anlayýþ çerçevesinde
çeþitli anarþi yayýnlarýyla katýldýk. Hekimhan?dan pir sultan abdal
derneðinden gelenlerle yaptýðýmýz sohbetlerde derneðin baþkanýn bize burada
neden olduðumuzu sorusuna yukardaki yanýtlarýmýzla cevap verirken, bize bu
þenliðin p.s.abdal derneði ve 2 Temmuz vakfý yöneticilerin organize ettiðini
ve bir þenlik programý hazýrladýðýný bu programa binayen bizim neyi
kendimize yakýn bulduðumuzu sordu. Bizde bu þenliklerin bahsettiniz
derneklerin hazýrlamýþ olduðunu program çerçevesinde temsil edilemeyeceðini
buraya katýlmanýn gerekçesinin bu programlarýn olamayacaðýný söyledik ve
tartýþtýk. Bu tartýþma p.s.abdal þenliklerinin organizesi önemli bir
tartýþmaydý. Ertesi gün dedelerle yaptýðýmýz konuþmalarda kürsüye çýkarken
belirli kýsýtlamalarla karþýlaþtýklarýnýn bunun buradaki ruha uygun
olmadýðýnýn (her ne kadar uymasalar da bu kýsýtlamalara) böyle bir þeyin
bile söz konusu olmasýnýn onlarý rahatsýz ettiðini belirttiler.(H.G.Metin
dede divrik bölgesinde yaþayan uzun süre cezaevlerinde yatmýþ, dgmlerde
yargýlanmýþ bir dede. Bu dedeyle bir de söyleþi yaptýk bu söyleþiyi
gerçekten çok ilginçti ve güzeldi. Bu söyleþiyi yakýn zamanda derleyip
yayýnlayacaðýz.)
Þenlik boyunca standda da anarþizm ve þenlikler üzerine çeþitli sohbetler
yaptýk. Ýnsanlarýn solcusundan-saðcýsýna anarþiyi ayný düzlemde tanýmasý,
halkýn bu nokta da bize ilk baþta önyargý yaklaþmasý kaçýnýlmazdý. Buna
raðmen halkýn standa ilgi göstermesi doðrusunu söylemek gerekirse ilk
aþamada beklediðimiz bir durum deðildi.
Çeþitli sohbetlerle gerek ateþ baþlarýnda gerekse standdaki sohbetlerle
anarþizmin bu topraklarda yeni tanýnan bir düþünce olduðunu ve aslýnda bu
topraklarda kelime olarak yabancý olduðunu tarihsel anlamda birçok
Özgürlükçü hareket olduðunu( p.s.abdalýndan, Bedrettine )belirtik.
Anarþizmin de bu harekelerle paralel yaný olduðunu, anarþizmin toplumun öz
yönetimine tekabül ettiðini adý ne olursa olsun devletlerin bu noktada
toplumlar üzerinde baský aracý olduðunu ve toplumsallýðýn önünde engel
olduðunu belirttik. Tabiki bu saptamalara ilk baþta belirli tepkiler verilse
de çeþitli örneklerle ve yaþamsal deneyimlerin aktarýlmasýyla insanlar
üzerinde etkili oldu. Tabi ki bunda ordaki halkýn çoðunun köylü olmasýnýn
kendi ihtiyaçlarýnýn kendilerinin karþýlamasýnýn ve bu baðlý olarak da
devletle ihtiyaç iliþkisinin daha az olmasýna baðlý bir durum vardý. Bundan
dolayý da ilk baþta çok uçmuþ gibi gözüken birçok þeyi anlaþýlmasý kolay
bir hal aldý. Bu sohbetler ve iliþkiler gerçekten çok önemliydi. bu
topraklarda bir kez daha direniþ kültürünü ve özyönetim ruhunu görebildik.
Bir dedenin dediði gibi; ?Düzen düzüleni sever.?biz dünden bu yana emekten,
Özgürlükden, eþitlikten yana olduk. Otoriteye karþý savaþtýk, savaþmaya
devam edeceðiz...
Anarþiyle?

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center