A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Gösteri bitti... Ýstiþare tamamlandý; EZLN'den yen i adým

Date Tue, 28 Jun 2005 23:10:48 +0200 (CEST)


Zapatistalar az sonra Lacandon Ormaný'ndan Altýncý Bildirge'lerini
okuyacaklar (bir öncekini yayýmladýklarý Temmuz 1998'den beri bu bir
ilk...yedi yýl önce... ve þunu unutmayýn ki maya kozmolojisinde 7 çok
önemli bir sayýdýr).
Gizli Devrimci Yerli Komitesi - Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu Genel
Komutanlýðý'nýn Açýklamasý.
Meksika. 26 Haziran 2005. Meksika Halkýna: Dünya Halklarýna:
Bir - EZLN / CCRI-CG, on binlerce kiþiden oluþan destek tabanýyla
istiþaresini tamamladýðýný bildirir. 20 ila 26 Haziran tarihleri arasýnda,
güneydoðu Meksika eyaleti Chiapas'taki binden fazla yerli topluluðunda
toplantýlar ve kongreler gerçekleþtirildi.

Ýki - Bu kongrelere katýlarak zapatista önderliðinin raporlarýný
dinleyenlerin % 100'ü yerliydi ve % 100'ü Meksikalý erkekler ve kadýnlardan,
ergenlerden, EZLN destek tabanýndan oluþuyordu. Ayrýca ulusal duruma iliþkin
bir analiz ve mücadelede yeni bir adým önerisi de dinlenildi.

Üç - Avantajlarýný ve dezavantajlarýný, tehlikelerini ve risklerini tahlil
edip tartýþtýktan sonra, herkes öneriye iliþkin yaklaþýmýný bireysel, özgür
oylarýyla ifade etti.

Dört - Sonuçlara göre % 98'den fazlasý yeni adýmý onayladý
ve % 2'den daha azý öneriyi desteklememe kararý aldý.

Beþ - Bu anlamda, üyelerinin geniþ bir çoðunluðunun onayý ve desteðiyle,
EZLN, ulusal ve uluslararasý nitelikli yeni bir siyasi giriþim
baþlatacaktýr.

Altý - Ýç istiþarede neyin tahlil edilip tartýþýldýðýný bildirmek amacýyla,
- onaylanan yeni giriþimi açýklama ve buna katýlma çaðrýsý yapmanýn yaný
sýra - EZLN / CCRI-CG, önümüzdeki birkaç gün içerisinde, "Altýncý Selva
Lacandona Bildirgesi"nin parçasý olan bir dizi metni kamuoyuna
açýklayacaktýr.

Demokrasi!
Özgürlük!
Adalet!


Güneydoðu Meksika Daðlarýndan.

Gizli Devrimci Yerli Komitesi - Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu Genel
Komutanlýðý.

Astkomutan Ýsyancý Markos

Meksika, 2005 yýlýnýn altýncý ayý.
=================================
Önümüzdeki günlerde Chiapas Indymedia'ya göz atýn
http://chiapas.indymedia.org


çeviri - batur özdinç/ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center