A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Mehmet Tarhan, Topkapý Sarayý'nda!

Date Mon, 27 Jun 2005 15:35:33 +0200 (CEST)


Pazar günü yani WTI'ýn karar oturumunu yaptýðý son gün, saat 17:30'da
kafetaryanýn avlusunda, Mehmet Tarhan Dayanýþma Ýnisiyatifinden yaklaþýk
15 kiþi müzikli, pankartlý, sloganlý, bol þenlikli bir gösteri
gerçekleþtirdik. Koreli savaþkarþýtý bir grup ve Önder arkadaþýmýzýn
katkýsýyla SiyaSiyabend müzikleriyle gösteriye katýldýlar. "Askere Gitme"
ve "MT direniyor" (ilk kez Galatasaray'da açtýðýmýz "döngülü" olan)
pankartýmýz vardý. Ayrýca MT'nin temsili "kukla"sý da bizleydi. Darbukalar
çalýndý, "reddet diren hayýr de, askere gitme", "öldürmiycez, ölmiycez,
kimsenin askeri olmýycaz", "mehmet barýþý seviyor", "mehmet pabucu yarým,
çýk dýþarýya oynayalým" sloganlarý atýldý. Gösteri devam ederken ortama
salýnan onlarca balon, eylemi bir anda, orada bulunan herkesin katýldýðý
bir þenliðe dönüþtürdü; "bomba deðil, balon" sloganlarý ve kahkahalar
darphanede yankýlandý:) ... basýn bildirisini çoðaltýp basýna vermeyi de
ihmal etmedik. Bir sürü de "o bir itaatsiz" broþürü ve stikýr daðýttýk.
------------
Dün Irak Dünya Mahkemesinde balon oynama, mehmet gezdirme, þarký
söyleme, hoplama ve de zýplama görüntülerini aþaðýdan izlemek mümkün:
http://www.yerarti.net/mtarhan/_video/wtimehmet_1.wmv

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center