A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) "Dina" igzas...*

Date Sun, 26 Jun 2005 22:15:26 +0200 (CEST)


Kazým Koyuncu bugün aralarýnda anarþist ve antiotoriterlerin de bulunduðu
sevenlerinin katýldýðý bir törenle uðurlandý. Kara-kýzýl bayrakla örtülü
tabutunun bir yanýnda laz peþtemali, diðer yanýnda Trabzonspor bayraðý
vardý. Bu topraklarda yaþayanlar, ilk kez üzeri kara-kýzýl bayrakla örtülü
bir tabutla karþýlaþýyordu. Kazým Koyuncu'yu binlerce kiþi uðurladý:
http://www.milliyet.com.tr/2005/06/26/son/resim/sontur16.jpg
...............
Cenazeye katýlanlardan yorumlar:
-------
Bugün 5000 insan Kazým için toplandý Açýkhavada.. Ve 5000 kiþi gözyaþý
döktü.. O 5000 kiþi spontan bir þekilde birbirinden kopmadan Taksime yürüdü,
Ýstiklali sloganlarý ile çýnlattý : "kazým koyuncu ölümsüzdür", "katil
devlet hesap verecek", "katil çernobil bu kaçýncý ölüm", "yaþasýn halklarýn
kardeþliði".. Ýsteðiydi; tabutuna kara kýzýl büyük bir bayrak serildi, biz
kara-kýzýl, kara bayraklar taþýdýk onu uðurlarken, onun için yürürken...
Kaçýmýz bu kadar kýsa bir sürede bu kadar insanýn gönlüne girip, ardýndan
gözyaþý döktürtebilir..
-------
O'na yakýþýr bir þekilde yolcu ettik bugün. büyük karakýzýl bayrakla örtülü
cenazesi aralarýnda kara-kýzýl ve kara bayraklar taþýyan yoldaþlarýnýn da
aralarýnda bulunduðu 5000 civarýnda insan tarafýndan uðurlandý.
özgür ve devletsiz bir dünyaya inanan herkesin olduðu gibi, benimde
yoldaþýmdý. yolu açýk olsun

...............
*[Kazým gidiyor...]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center