A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika , Chiapas yol ayrýmý - Astkomutan Markos'tan bir mek tup [en]

Date Sun, 26 Jun 2005 14:37:42 +0200 (CEST)


EZLN liderliðinden Komutan Yardýmcýsý Marcos, EZLN destekçilerine seslendiði
bir mektupta þimdiye dek gösterilen desteðe teþekkür ederek, bundan böyle
farklý bir yöneliþe gireceklerini belirtti. Marcos, desteklerini sürdürmek
isteyenlerin, bunu bilmeleri gerektiðini vurguladý.
EZLN: Bir Açýklama ve/veya belki de bir veda mektubu
Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu
Meksika. 21 Haziran 2005.
Ulusal ve Uluslar arasý Sivil Topluma:
Bayan, Bayým, genç kiþi, erkek, kýz:
Bu bir veda mektubu deðildir. Zaman zaman öyle, yani veda mektubuymuþ gibi
görünebilir, ama öyle deðil. Bir açýklama mektubu. En azýndan buna
giriþeceðiz. Bu, önce bir bildiri olacaktý, ama bu biçimi tercih ettik,
çünkü iyi ya da kötü, sizlerle konuþtuðumuzda hemen her zaman kiþisel bir
tonu yeðledik.

Bizler Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu?nun erkekleri, kadýnlarý, çocuklarý
ve yaþlýlarýyýz. Belki bizleri anýmsýyorsunuz ? 1 Ocak 1994?te silahlý bir
ayaklanma baþlattýk ve o günden bu yana, unutulmaya karþý bir savaþ
yürütüyoruz ve çeþitli hükümetlerin bize karþý sürdürdükleri baþarýsýz imha
savaþýna karþý direniyoruz. Meksika denilen bu ülkenin en uç köþesinde
yaþýyoruz. ?Yerli Halklar? denilen köþede. Evet, aynen öyle, çoðul. Çünkü
burada saymayacaðýmýz nedenlerden dolayý bu köþede çoðul her þey için
kullanýlmakta: acý çekiyoruz, ölüyoruz, savaþýyoruz, direniyoruz.

Þimdi, iyi bildiðiniz üzere, ?94 baþlangýcýnýn þafaðýndan bu yana, -önce
ateþle, ardýndan da sözcükle sürdürdüðümüz- mücadelemizi, çabalarýmýzý,
yaþamýmýzý ve ölümümüzü münhasýran Meksika?nýn yerli halklarýna, haklarýnýn
ve kültürlerinin tanýnmasýna adadýk. Bu, doðaldý ? biz Zapatistalar
aðýrlýklý olarak yerlileriz. Daha doðrusu Maya yerlileri. Ama buna ek
olarak, bu ülkede yerliler ?Ulus?un büyük dönüþümlerinin temelini
oluþturmalarýna karþýn- halen en çok saldýrýya uðrayan ve en fazla sömürülen
toplumsal gruptur. Kimseye merhamet göstermedikleri askerî savaþlarý ve
?siyaset? kisvesi altýnda yürütülen savaþlarý ?yaðma, fetih, itlaf,
marjinalleþtirme, cehalet savaþlarý- yerlilere karþý olanlardýr. Bize karþý
yürütülen savaþ o denli yoðun ve acýmasýzdý ki, yerlinin ancak yerli
olmaktan vaz geçtiðinde? ya da öldüðü zaman marjinalleþme ve yoksulluk
koþullarýndan kaçýnabileceðini düþünmek, rutin hale gelmiþti. Ölmemek ve
yerli olmaktan vaz geçmemek için savaþtýk. Sýrtlarýmýzda yükselen bu ülkeye
?diri ve yerli olarak- ait olmak için savaþtýk. Belirleyici anlarýnda
üzerinde yürüdüðü (hemen her zaman yalýn) ayaklarý olduðumuz Ulus. Topraðý
meyveye durduran, her þeyi olanlarýn onca böbürlendiði büyük binalarý,
yapýlarý, kiliseleri ve saraylarý inþa eden kollarý ve elleri olduðumuz
Ulus. Söz, bakýþ ve tarzla, yani kültürle kökü olduðumuz Ulus.

Yaralý olduðumuz için mi hakaretler yaðdýrýyoruz? Belki de, yýlýn altýncý
Haziran?da olduðumuz için. Sadece ayaklanmamýzýn, tepedeki otoriterlik
nedeniyle saðýr ve dilsiz olan bir Ulus?a ?Ýþte buradayýz!? diye
haykýrmaktan ibaret olmadýðýna iþaret etmek istiyoruz. O, ayný zamanda,
?Biz buyuz ve bu olmaya devam edeceðiz? ama artýk saygýnlýkla, demokrasiyle,
adaletle, özgürlükle? demekti ayný zamanda. Bunu iyi biliyorsunuz, çünkü
baþka þeylerin yaný sýra, o günden beri bizlere eþlik ediyorsunuz.

Ne yazýk ki, bu yola adanmýþ 7 yýldan sonra, 2001 Nisaný?nda, tüm
partilerden (öncelikle de PRI, PAN ve PRD) siyasetçiler ve kendi
deyiþleriyle ?Birliðin üç dalý? (baþkanlýk, kongre ve mahkemeler)
Meksika?nýn yerli halklarýnýn haklarý ve kültürünün anayasal tanýnmasýný
reddetmek üzere bir ittifak oluþturdular. Ve bunu yükselen ve bu amaçla bir
araya gelen büyük ulusal ve uluslar arasý harekete aldýrmadan yaptýlar.
Medya dahil büyük çoðunluk, hesabýn kapatýlmasýndan yanaydý. Ama
siyasetçiler kendilerine para getirmeyecek hiçbir þeyi önemsemezler; yýllar
önce San Adrés Anlaþmalarý imzalandýðýnda ve Cocopa anayasal reform önerisi
taslaðý hazýrladýðýnda kabul ettikleri öneriyi, bu kez reddettiler.
Reddettiler, çünkü aradan kýsa bir zaman geçtiðinde herkesin unutacaðýný
düþünüyorlardý. Ve belki pek çok insan unuttu, ama biz unutmadýk. Bizim
belleðimiz var ve onlardý: PRI, PAN, PRD, Cumhurbaþkaný, milletvekilleri ve
senatörler ve Anayasa Mahkemesi. Evet, yerli halklar günümüzde bu Ulus?un
yumuþak karný olmayý sürdürüyor ve 500 yýldýr ayný ýrkçýlýðýn acýsýný
çekiyorlar. Seçimlere (bir baþka deyiþle onlara kâr saðlayacak konumlarý
güvence altýna almak için) hazýrlandýklarý bugün ne söyledikleri önemli
deðil: çoðunluðun iyiliði için hiçbir þey yapmayacaklar; para olmayan hiçbir
þeye kulak vermeyecekler.

Biz Zapatistalar bir þeyden gurur duyuyorsak o da söze önem vermemizdir;
dürüst ve ilkeli söze. Tüm bu süre boyunca sizlere, taleplerimizi elde etmek
için diyalog ve müzakere yolunu deneyeceðimizi söyledik. Barýþçý mücadelede
büyük çabalar göstereceðimizi söyledik. Yerli mücadelesi üzerinde
odaklanacaðýmýzý söyledik. Ve öyle de oldu. Sizlere ihanet etmedik. Bu soylu
davaya cömertçe katkýda bulunduðunuz yardýmlarýn tümü, yalnýzca buna
kullanýldý, baþka hiçbir þeye deðil. Hiçbir þeyi baþka bir alanda
kullanmadýk. Meksika?dan ve dünyadan aldýðýmýz tüm insanî yardým yalnýzca
Zapatista yerli cemaatlerin yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesinde ve yerli
haklarý ve kültürünün tanýnmasý yönündeki barýþçý giriþimlerde kullanýldý.
Alýnanlardan hiçbir þey silah elde etmede ya da savaþ hazýrlýklarýnda
kullanýlmadý. Yalnýzca buna ihtiyacýmýz olmadýðýndan deðil (EZLN askerî
kapasitesini 1994?ten bu yana olduðu gibi korudu), ama her þeyden önce,
yardýmlarýnýzýn bir þey için olduðunu söyleyip, baþka bir þey için kullanmak
dürüstçe olmayacaðý için. Adaletli ve saygýn bir barýþ için alýnan yardýmýn
bir milimi bile savaþ için kullanýlmadý. Savaþmak için yardýma ihtiyacýmýz
yoktu. Barýþ içinse, evet.

Tabii, sözümüzü Meksika?daki ve dünyadaki baþka mücadelelere gönderme yapmak
(ve kimi durumlarda onlarla dayanýþmamýzý ifade etmek) için kullandýk; ama o
kadar. Ve pek çok kez, daha fazlasýný yapabileceðimizi bilmemize karþýn,
kendimizi engellememiz gerekti, çünkü çabalarýmýz ?sizlere de söylediðimiz
gibi- münhasýran yerlilerle ve onlar için di.

Kolay olmadý. 1,111?lerin Yürüyüþü?nü anýmsýyor musunuz? 1999?daki
5000?lerin Consulta?sýný? 2001?deki Yeryüzünün Rengi Yürüyüþünü? O zaman
campesino?lara (köylüler), iþçilere, öðrencilere, öðretmenlere, çalýþanlara,
eþcinsellere ve lezbiyenlere, genç insanlara, kadýnlara, çocuklara, yönelen
haksýzlýklar ve nefreti görüp duyduðumuzda neler hissettiðimizi varýn siz
düþünün. Yüreðimizin neler hissettiðini düþünün.

Acý, öfke, bize ait olduðu için tanýdýðýmýz bir kýzgýnlýk duyduk. Ama bu kez
ötekinde olduðu için bizi etkiliyordu. Ve daha geniþlemeyi istememizi
saðlayan, daha kolektif, daha ulusal olmasýný esinleyen ?Biz?i duyduk. Ama
hayýr, sadece yerli demiþtik, buna sadýk kalmalýydýk. Sanýrým tarzýmýz
böyle; sözümüze ihanet etmektense ölümü yeðleriz.

Þimdi baþka bir þeyler söyleyip yapabilmek üzerine yüreðimize danýþýyoruz.
Eðer çoðunluk evet derse, o zaman bunu yapmak için olanaklý her þeyi
yapacaðýz. her þeyi, gerekirse ölmeyi de. Dramatik görünmek istemiyoruz.
Sadece ne kadarýna talip olduðumuzu açýða çýkartmak için söylüyoruz bunu.
Bir baþka deyiþle, ?bize bir konum, bir miktar para, bir vaat, bir adaylýk
verilmesine kadar? deðil.

Belki birileri, altý ay önce, ?ne kayýpsa kayýptýr?la baþladýðýmýzý
anýmsayacaktýr. Þu halde, kayýp olaný bulmaya çalýþýp çalýþmayacaðýmýza
karar verme vakti geldi. Bulmak deðil, inþa etmek. Evet, ?baþka bir þeyi
inþa etmek?.

Son birkaç güne ait bildirilerden bazýlarýnda, bir iç danýþmaya girdiðimizi
sizlere duyurmuþtuk. Kýsa sürede sonuçlarý alacaðýz ve sizi bunlardan
haberdar edeceðiz. O zamana dek, size mektup yazma fýrsatýný
deðerlendiriyoruz. Sizlere hep içtenlikle seslendik; yüreðimiz ve
koruyucumuz olana, Votan Zapata?ya, Zapatista cemaatlere, kolektif
komutamýza da.

Güç ve zor bir karar olacak, týpký yaþamýmýz ve mücadelemiz gibi. Dört yýl
boyunca, halklarýmýza kapý ve pencereleri sunabilecek koþullarý hazýrlamakla
uðraþtýk; öyle ki, günü geldiðinde, herkes, hangi pencereden bakacaðýný ve
hangi kapýyý açacaðýný seçebilmesini saðlayacak tüm bileþenlere sahip olsun.
Ve bizim yolumuz bu. Bir baþka deyiþle, EZLN önderliði yönetmez; bunun
yerine yollarý, adýmlarý, eþlik etmeyi, yönü, hýzý, hedefi arar. Birkaç
tane. Sonra da halklara yollarý sunar ve onlarla birlikte þu ya da bu yolu
izlediðimizde neler olacaðýný tartýþýr. Çünkü, üzerinde ilerlediðimiz yola
baðlý olarak, iyi olabilecek þeyler de vardýr, kötü olabilecek þeyler de. Ve
sonra onlar ?Zapatista cemaatler- düþüncelerini söyler ve tartýþtýktan sonra
ve çoðunluk olarak nereye gideceðimizi kararlaþtýrýr. Ve emri verirler ve
EZLN önderliði, iþi örgütlemek, o yolu yürümek için ne gerekiyorsa
hazýrlamak zorundadýr. Tabii EZLN önderliði yalnýzca onlara ne olduðuna
bakmaz, ayný zamanda halklara baðlý olmak ve onlarýn yüreklerine dokunmak,
söyledikleri gibi, onlarla bir olmak zorundadýr. Sonra hepsi bizim
bakýþlarýmýz, bizim kulaðýmýz, bizim düþüncelerimiz, bizim yüreðimiz olur.
Ama ya, þu ya da bu nedenden dolayý, önderlik hepimiz gibi bakmýyor, veya
duymuyor, veya düþünmüyor veya hissetmiyorsa? Ya da bir kýsým görülmüyor,
baþka bir þey duyulmuyor, diðer düþünceler düþünülmüyor ya da
hissedilmiyorsa? Herkese danýþýlmasýnýn nedeni budur. Herkese sorulmasýnýn
nedeni budur. Herkesten onay alýnmasýnýn nedeni budur. Çoðunluk hayýr
diyorsa, o zaman önderlik baþka bir yol aramak, ve biz kolektif olarak bir
karara varana dek halklara baþka bir yol sunmak zorundadýr. Baþka bir
deyiþle, halk yönetir.

Þimdi kolektifi oluþturan bizler bir karara varacaðýz. Lehte ve aleyhteki
noktalarý tartýyorlar. Neyin yitirilip neyin kazanýlacaðýný dikkatle
hesaplýyorlar. Kaybedilecek olanýn az olmadýðý görülürse, buna deðip
deðmeyeceði kararlaþtýrýlacak.

Belki bazý kiþilerin tartýlarýnda elde ettiklerimize fazlaca aðýrlýk
verilecek. Belki baþkalarýnýnkinde, topraðýmýzýn ve göklerimizin Ýktidarýn
aptalca açgözlülüðüyle tahrip edildiðini görmenin verdiði öfke ve utanç,
daha aðýr basacak. Her durumda, bir külhanbeyi çetesi Patria?mýzý (Vatan
?ç.) ona ve herkese varoluþunu saðlayan þeyden, saygýnlýktan yoksun
býrakýrken, edilgin kalýp salt seyretmekle yetinemeyiz.

Ah, evet, þimdi önümüzde pek çok dönemeç var. Size belki de son kez, destek
vaadinizi iade etmek için yazýyoruz. Yerli mücadelesinde kazandýklarýmýz az
deðildi ve bu da, -size hem özel, hem de kamusal olarak söylediðimiz üzere-
yardýmlarýnýz sayesinde oldu. Sanýrýz biz Zapatistalarýn, bu noktaya kadar
sizlerle birlikte inþa ettiklerimizden, hiçbir utanca yer býrakmaksýzýn,
gurur duyabilirsiniz. Ve sizin gibi insanlarýn yanýmýzda yürümüþ olmasýnýn
bizler için bir onur olduðunu bilin.

Þimdi baþka bir þey yapýp yapmayacaðýmýza karar vereceðiz, ve sonuçlarý
uygun zamanda kamuoyuna açýklayacaðýz. Þimdi ?spekülasyonlarýn önüne geçmek
için- bu ?baþka bir þey?in bizim tarafýmýzdan herhangi bir askerî saldýrý
eylemi olmadýðýný açýklýyoruz. Kendi adýmýza biz, saldýrgan askerî
mücadeleyi yeniden baþlatmayý ne planlýyor ne de tartýþýyoruz. 1994
Þubat-Mart?ýndan bu yana, tüm askerî mevcudiyetimiz savunmaya yönelik
olagelmiþtir. Hükümet de, kendi adýna, federal kuvvetler ya da
paramiliterleri eliyle saldýrý savaþý hazýrlýklarý yürütüp yürütmediðini
açýklamalýdýr. VE PRI ve PRD de, Chiapas?da destekledikleri paramiliterlerle
bize karþý saldýrý planlayýp planlamadýklarýný açýklamalýdýr.

Eðer Zapatista çoðunluðun kararý bu yönde olursa, bize þimdiye dek
münhasýran yerli olan mücadelemizde omuz vermiþ olanlar, herhangi bir utanç
ya da piþmanlýk duymaksýzýn, Comandante Tacho?nun, iki buçuk yýl önce, 2003
Ocaðýnda San Cristóbal de Las Casas meydanýnda deðindiði ?baþka bir þey?den
kendilerini uzaklaþtýrabilirler. Ayrýca, þu andan itibaren bu iliþki kesmeyi
doðrulayan ve iþ baþvurularýnda, CV?lerde, kahve sohbetlerinde, yayýn
kurullarýnda, yuvarlak masa toplantýlarýnda, kapalý tribünlerde, forumlarda,
sahnelerde, cilt kapaklarýnda, dipnotlarda, kolokyumlarda, adaylýklarda,
teselli kitaplarýnda ya da gazete sütunlarýnda kullanýlabilecek ve, bunlara
ek olarak, her mahkemede savunma kanýtý olarak gösterilebilecek bir bildiri
yayýnlanmýþtýr (gülmeyin, bu olayýn bir içtihadý var: 1994?te, kötü bir
hükümet tarafýndan tutuklanan ?ve Zapatista olmayan- bazý yerliler,
CCRI-CG?nin bu kiþileri EZLN?nin yaptýklarýndan aklayan bir mektubu
sayesinde yargýç tarafýndan serbest býrakýlmýþlardý. Bir baþka deyiþle,
avukatlarýn dediði gibi ?bunun içtihadý var.?)

Ama yüreklerinde yeni sözümüzün ?küçük de olsa- bir yankýsýný bulanlar ve
seçtiðimiz yol, adým, hýz, eþlik ve hedefin çaðrýsýný hissedenler, belki,
?baþka bir þey? olduðunu bilerek yardýmlarýný yenilemeye (ya da doðrudan
katýlmaya) karar verebilirler. Aynen öyle; hilesiz, ihanetsiz,
ikiyüzlülükten, yalanlardan uzak.

Kadýnlara teþekkür ediyoruz. Bize yardým eden, bize eþlik eden ve pek çok
kez acýlarýmýzý ve adýmlarýmýzý paylaþan tüm kýzlara, yeniyetmelere, genç
kadýnlara, señorita?lara, señora?lara ve ihtiyarlara (ve 12 yýl boyunca
birinden diðerine deðiþenlere). Bize yardým edip bizimle yürüyen, Meksikalý
ya da baþka ülkelerden, hepsine. Yaptýðýmýz her þeyde siz büyük
çoðunluktunuz. Belki de sizlerle, herkes kendi yerinde ve tarzýnda olmak
üzere ayýrýmcýlýðý, aþaðýlanmayý?ve ölümü paylaþtýðýmýz için.

Kendini hükümet görevleri, harcýrahlar, güçlülerin ?yerlilere ve hayvanlara
layýk? dedikleri pohpohlamalara satmayan ulusal yerli hareketine teþekkür
ediyoruz. Sözümüze kulak verenlere ve sözlerini bizden esirgemeyenlere.
Yuvasýný, yüreðini bizlere açanlara. Saygýnlýkla direnenlere ve direnmeyi
sürdürenlere, yeryüzünün bizim oluþturduðumuz rengini yükseklere
taþýyanlara.

Meksika?nýn ve dünyanýn genç erkek ve kadýnlarýna teþekkür ediyoruz. O ?94
yýlýnda çocuk ya da yeniyetme olup, kulaklarýný ve gözlerini kapatmadan
soyluca büyüyenlere. Gençliðe eriþenlere ya da takvimden kopartýlan
yapraklara karþýn orada kalýp koyu tenli ellerimize isyanlarýnýn elini
uzatanlara. Gelip saygýn yoksulluðumuz, mücadelemiz, umudumuz ve çýlgýn
giriþimimizle günlerini, haftalarýný, aylarýný, yýllarýný paylaþmayý
seçenlere.

Eþcinsellere, lezbiyenlere, transseksüellere, cinsiyet-ötesi kiþilere ve
?kendi tarzýndaki herkese? teþekkür ediyoruz. Gizlenmenin bir kusur olmadýðý
bilinciyle farklýlýða saygý mücadelelerini bizimle paylaþanlara. Cesaretin
testosteronla hiç mi hiç iliþkisi olmadýðýný gösterenlere ve bizlere tekrar
tekrar aldýðýmýz saygýnlýk ve soyluluk derslerinin en güzellerinden
bazýlarýný verenlere.

Meksika?dan ve dünyadan, yerliler için mücadelemize omuz veren aydýnlara,
sanatçýlara, bilim insanlarýna teþekkür ediyoruz. Pek az hareket ya da
örgüt, arkasýnda bu denli zeka, deha ve yaratýcýlýðýn (her zaman eleþtirel,
ve onlara bunun için teþekkür ediyoruz) desteðinin bulunmasýyla övünebilir.
Sizlere hep kulak verdiðimizi ve görüþlerinizi paylaþmadýðýmýz zamanlarda
dahi sizleri saygý ve dikkatle dinlediðimizi, taþýdýðýnýz ýþýktan bir
þeylerin karanlýk yollarýmýzý aydýnlatmada yardýmcý olduðunu zaten
biliyorsunuz.

Gördüklerini ve duyduklarýný tüm dünyaya hakikate baðlý kalarak duyuran ve
seslerimize ve yolumuza, onlarý çarpýtmaksýzýn saygý gösteren dürüst basýn
emekçilerine ve saygýn medyaya teþekkür ediyoruz. Mesleðinizin icrasýnda
yaþadýðýnýz, yaþamlarýnýzý riske attýðýnýz, saldýrýlara uðradýðýnýz ve
bizler gibi, adalet bulamadýðýnýz bu zor günlerde sizlerle dayanýþmamýzý
ifadelendiriyoruz.

Ve kimseyi ihmal etmeden, dürüstçe ve içtenlikle bize yardýmcý olan herkese
teþekkür ediyoruz.

Bu mektubun baþýnda, bunun bir veda olmadýðýný söylemiþtim. Ama öyle
görünüyor ki, kimileri için bu bir veda. Diðerleri için ise, ne olacaksa, o,
yani bir vaat? Çünkü kayýp olan, artýk görülebiliyor?.

Vale. Selamlar ve yürekten yüreðe, her þey için teþekkürler.

EZLN Zapatistalarý adýna.

Meksika Güneydoðusu daðlarýndan.

Ýsyancý Subcomandante Marcos

Meksika, 2005 yýlýnýn altýncý ayý.

Not ? Artýk futbol oynamaktan söz etmediðimizi görebiliyorsunuz. Ya da salt
bunu düþünmediðimizi. Çünkü bir gün Milano Internazionale?siyle oynayacaðýz.
Biz, ya da bizlerden geriye kalanlar.

*************************************
Orijinali EZLN tarafýndan Ýspanyolca olarak yayýnlanmýþtýr.
*************************************
Türkçesini gönderen: Sibel Özbudun
Kaynak: http://istanbul.indymedia.org/news/2005/06/35792.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center